Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đường Thủy Petrolimex (PJT: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
416,838  
409,642  
416,058  
421,715  
450,669  
109,859  
96,025  
92,370  
87,538  
105,404  
52,868  
38,011  
21,828  
23,750  
35,804  
0  
0  
0  
0  
0  
27,090  
35,027  
42,489  
37,933  
41,473  
29,483  
22,800  
27,844  
23,736  
28,061  
417  
186  
209  
2,119  
67  
306,979  
313,617  
323,688  
334,176  
345,264  
33  
33  
23  
23  
23  
302,743  
312,620  
323,133  
333,653  
344,113  
0  
0  
0  
0  
0  
3,835  
579  
60  
35  
593  
328  
328  
328  
328  
328  
41  
57  
144  
138  
207  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
416,838  
409,642  
416,058  
421,715  
450,669  
205,998  
206,720  
197,040  
210,738  
243,932  
68,685  
69,781  
60,283  
74,067  
66,791  
137,313  
136,939  
136,757  
136,671  
177,141  
210,840  
202,922  
219,018  
210,977  
206,736  
210,840  
202,922  
219,018  
210,977  
206,736  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0