Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đường Thủy Petrolimex (PJT: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
409,642  
416,058  
421,715  
450,669  
454,980  
96,025  
92,370  
87,538  
105,404  
97,378  
38,011  
21,828  
23,750  
35,804  
33,829  
0  
0  
0  
0  
0  
35,027  
42,489  
37,933  
41,473  
44,466  
22,800  
27,844  
23,736  
28,061  
18,906  
186  
209  
2,119  
67  
177  
313,617  
323,688  
334,176  
345,264  
357,602  
33  
23  
23  
23  
23  
312,620  
323,133  
333,653  
344,113  
356,075  
0  
0  
0  
0  
0  
579  
60  
35  
593  
873  
328  
328  
328  
328  
328  
57  
144  
138  
207  
303  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
409,642  
416,058  
421,715  
450,669  
454,980  
206,720  
197,040  
210,738  
243,932  
260,983  
69,781  
60,283  
74,067  
66,791  
83,833  
136,939  
136,757  
136,671  
177,141  
177,150  
202,922  
219,018  
210,977  
206,736  
193,996  
202,922  
219,018  
210,977  
206,736  
193,996  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0