Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đường Thủy Petrolimex (PJT: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
450,669  
454,980  
442,937  
278,856  
305,831  
105,404  
97,378  
77,318  
120,232  
139,412  
35,804  
33,829  
19,504  
69,362  
87,463  
0  
0  
0  
0  
0  
41,473  
44,466  
35,399  
31,381  
33,837  
28,061  
18,906  
22,185  
16,514  
18,045  
67  
177  
230  
2,975  
68  
345,264  
357,602  
365,619  
158,624  
166,419  
23  
23  
23  
23  
25  
344,113  
356,075  
365,081  
157,348  
164,075  
0  
0  
0  
0  
0  
593  
873  
0  
201  
1,745  
328  
328  
328  
328  
328  
207  
303  
187  
724  
246  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
450,669  
454,980  
442,937  
278,856  
305,831  
243,932  
260,983  
286,528  
131,218  
156,253  
66,791  
83,833  
90,578  
66,338  
69,972  
177,141  
177,150  
195,951  
64,879  
86,281  
206,736  
193,996  
156,409  
147,638  
149,578  
206,736  
193,996  
156,409  
147,638  
149,578  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0