Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đường Thủy Petrolimex (PJT: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
421,715  
450,669  
454,980  
442,937  
278,856  
87,538  
105,404  
97,378  
77,318  
120,232  
23,750  
35,804  
33,829  
19,504  
69,362  
0  
0  
0  
0  
0  
37,933  
41,473  
44,466  
35,399  
31,381  
23,736  
28,061  
18,906  
22,185  
16,514  
2,119  
67  
177  
230  
2,975  
334,176  
345,264  
357,602  
365,619  
158,624  
23  
23  
23  
23  
23  
333,653  
344,113  
356,075  
365,081  
157,348  
0  
0  
0  
0  
0  
35  
593  
873  
0  
201  
328  
328  
328  
328  
328  
138  
207  
303  
187  
724  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
421,715  
450,669  
454,980  
442,937  
278,856  
210,738  
243,932  
260,983  
286,528  
131,218  
74,067  
66,791  
83,833  
90,578  
66,338  
136,671  
177,141  
177,150  
195,951  
64,879  
210,977  
206,736  
193,996  
156,409  
147,638  
210,977  
206,736  
193,996  
156,409  
147,638  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0