Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đường Thủy Petrolimex (PJT: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
305,831  
296,610  
292,595  
288,575  
311,023  
139,412  
125,158  
114,290  
103,474  
116,898  
87,463  
72,070  
61,515  
53,830  
61,008  
0  
0  
0  
0  
0  
33,837  
32,223  
32,756  
30,105  
33,537  
18,045  
20,803  
19,926  
18,231  
22,287  
68  
62  
93  
1,308  
66  
166,419  
171,452  
178,305  
185,101  
194,125  
25  
25  
25  
25  
25  
164,075  
170,838  
177,619  
184,539  
191,936  
0  
0  
0  
0  
0  
1,745  
0  
0  
0  
1,607  
328  
328  
328  
328  
328  
246  
261  
333  
208  
229  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
305,831  
296,610  
292,595  
288,575  
311,023  
156,253  
154,047  
156,254  
159,394  
176,135  
69,972  
67,766  
69,499  
72,639  
67,156  
86,281  
86,281  
86,755  
86,755  
108,979  
149,578  
142,563  
136,341  
129,181  
134,888  
149,578  
142,563  
136,341  
129,181  
134,888  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0