Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đường Thủy Petrolimex (PJT: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
454,980  
442,937  
278,856  
305,831  
296,610  
97,378  
77,318  
120,232  
139,412  
125,158  
33,829  
19,504  
69,362  
87,463  
72,070  
0  
0  
0  
0  
0  
44,466  
35,399  
31,381  
33,837  
32,223  
18,906  
22,185  
16,514  
18,045  
20,803  
177  
230  
2,975  
68  
62  
357,602  
365,619  
158,624  
166,419  
171,452  
23  
23  
23  
25  
25  
356,075  
365,081  
157,348  
164,075  
170,838  
0  
0  
0  
0  
0  
873  
0  
201  
1,745  
0  
328  
328  
328  
328  
328  
303  
187  
724  
246  
261  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
454,980  
442,937  
278,856  
305,831  
296,610  
260,983  
286,528  
131,218  
156,253  
154,047  
83,833  
90,578  
66,338  
69,972  
67,766  
177,150  
195,951  
64,879  
86,281  
86,281  
193,996  
156,409  
147,638  
149,578  
142,563  
193,996  
156,409  
147,638  
149,578  
142,563  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0