Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đường Thủy Petrolimex (PJT: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
278,856  
305,831  
296,610  
292,595  
288,575  
120,232  
139,412  
125,158  
114,290  
103,474  
69,362  
87,463  
72,070  
61,515  
53,830  
0  
0  
0  
0  
0  
31,381  
33,837  
32,223  
32,756  
30,105  
16,514  
18,045  
20,803  
19,926  
18,231  
2,975  
68  
62  
93  
1,308  
158,624  
166,419  
171,452  
178,305  
185,101  
23  
25  
25  
25  
25  
157,348  
164,075  
170,838  
177,619  
184,539  
0  
0  
0  
0  
0  
201  
1,745  
0  
0  
0  
328  
328  
328  
328  
328  
724  
246  
261  
333  
208  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
278,856  
305,831  
296,610  
292,595  
288,575  
131,218  
156,253  
154,047  
156,254  
159,394  
66,338  
69,972  
67,766  
69,499  
72,639  
64,879  
86,281  
86,281  
86,755  
86,755  
147,638  
149,578  
142,563  
136,341  
129,181  
147,638  
149,578  
142,563  
136,341  
129,181  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0