Công ty Cổ phần cấp nước Phú Hòa Tân (PJS: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
199,403  
180,059  
 
 
 
73,676  
71,313  
 
 
 
22,811  
37,499  
 
 
 
27,439  
12,312  
 
 
 
9,847  
11,764  
 
 
 
6,762  
6,025  
 
 
 
6,817  
3,713  
 
 
 
125,727  
108,746  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
105,636  
101,733  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
17,424  
1,712  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
2,667  
5,301  
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
199,403  
180,059  
 
 
 
80,685  
52,659  
 
 
 
80,685  
52,659  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
118,718  
127,399  
 
 
 
118,718  
127,399  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0