Công ty Cổ phần cấp nước Phú Hòa Tân (PJS: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
180,059  
 
 
 
 
71,313  
 
 
 
 
37,499  
 
 
 
 
12,312  
 
 
 
 
11,764  
 
 
 
 
6,025  
 
 
 
 
3,713  
 
 
 
 
108,746  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
101,733  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
1,712  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
5,301  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
180,059  
 
 
 
 
52,659  
 
 
 
 
52,659  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
127,399  
 
 
 
 
127,399  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0