Công ty Cổ phần Thương mại và Vận tải Petrolimex Hà Nội (PJC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
215,845  
209,533  
209,547  
221,199  
195,902  
60,952  
69,555  
65,783  
75,786  
77,117  
3,696  
6,137  
4,757  
9,195  
13,091  
214  
214  
260  
17,260  
17,240  
44,098  
49,751  
46,561  
37,077  
35,264  
11,926  
11,438  
11,783  
9,300  
10,418  
1,017  
2,014  
2,422  
2,955  
1,106  
154,893  
139,978  
143,764  
145,413  
118,784  
0  
0  
0  
0  
0  
142,920  
124,410  
124,994  
131,744  
108,966  
0  
0  
0  
0  
0  
7,410  
13,130  
16,586  
11,439  
7,543  
1,538  
1,538  
1,538  
1,538  
1,538  
3,025  
900  
646  
692  
737  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
215,845  
209,533  
209,547  
221,199  
195,902  
115,621  
114,836  
102,957  
119,878  
99,045  
102,452  
101,817  
89,908  
107,659  
87,132  
13,169  
13,019  
13,049  
12,219  
11,913  
100,225  
94,697  
106,590  
101,321  
96,857  
100,225  
94,697  
106,590  
101,321  
96,857  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0