Công ty Cổ phần Thương mại và Vận tải Petrolimex Hà Nội (PJC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
184,613  
164,594  
160,244  
168,478  
166,040  
93,869  
76,753  
66,840  
70,289  
94,733  
15,305  
24,547  
12,014  
8,242  
29,487  
32,205  
12,205  
12,211  
22,211  
25,183  
37,116  
31,238  
33,255  
25,529  
23,143  
7,919  
7,403  
7,314  
11,467  
16,145  
1,325  
1,360  
2,045  
2,839  
775  
90,744  
87,841  
93,404  
98,188  
71,307  
0  
0  
0  
0  
0  
81,800  
85,769  
91,288  
96,024  
69,161  
0  
0  
0  
0  
0  
7,085  
168  
166  
168  
105  
1,538  
1,538  
1,538  
1,538  
1,538  
320  
366  
412  
458  
503  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
184,613  
164,594  
160,244  
168,478  
166,040  
92,743  
76,446  
70,001  
82,122  
83,667  
82,824  
65,851  
59,356  
73,498  
74,993  
9,919  
10,595  
10,645  
8,625  
8,675  
91,871  
88,148  
90,244  
86,355  
82,373  
91,871  
88,148  
90,244  
86,355  
82,373  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0