Công ty Cổ phần Thương mại và Vận tải Petrolimex Hà Nội (PJC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
209,547  
221,199  
195,902  
178,300  
178,722  
65,783  
75,786  
77,117  
75,260  
70,203  
4,757  
9,195  
13,091  
12,819  
12,794  
260  
17,260  
17,240  
20,240  
10,254  
46,561  
37,077  
35,264  
32,545  
36,883  
11,783  
9,300  
10,418  
7,962  
7,944  
2,422  
2,955  
1,106  
1,694  
2,328  
143,764  
145,413  
118,784  
103,041  
108,520  
0  
0  
0  
0  
0  
124,994  
131,744  
108,966  
94,333  
99,853  
0  
0  
0  
0  
0  
16,586  
11,439  
7,543  
6,986  
6,900  
1,538  
1,538  
1,538  
1,538  
1,538  
646  
692  
737  
183  
229  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
209,547  
221,199  
195,902  
178,300  
178,722  
102,957  
119,878  
99,045  
86,339  
92,850  
89,908  
107,659  
87,132  
75,108  
81,589  
13,049  
12,219  
11,913  
11,231  
11,261  
106,590  
101,321  
96,857  
91,961  
85,872  
106,590  
101,321  
96,857  
91,961  
85,872  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0