Công ty Cổ phần Thương mại và Vận tải Petrolimex Hà Nội (PJC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
273,245  
215,845  
209,533  
209,547  
221,199  
63,808  
60,952  
69,555  
65,783  
75,786  
2,170  
3,696  
6,137  
4,757  
9,195  
215  
214  
214  
260  
17,260  
45,444  
44,098  
49,751  
46,561  
37,077  
10,459  
11,926  
11,438  
11,783  
9,300  
5,520  
1,017  
2,014  
2,422  
2,955  
209,437  
154,893  
139,978  
143,764  
145,413  
0  
0  
0  
0  
0  
184,244  
142,920  
124,410  
124,994  
131,744  
0  
0  
0  
0  
0  
20,570  
7,410  
13,130  
16,586  
11,439  
1,538  
1,538  
1,538  
1,538  
1,538  
3,084  
3,025  
900  
646  
692  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
273,245  
215,845  
209,533  
209,547  
221,199  
167,443  
115,621  
114,836  
102,957  
119,878  
152,814  
102,452  
101,817  
89,908  
107,659  
14,629  
13,169  
13,019  
13,049  
12,219  
105,802  
100,225  
94,697  
106,590  
101,321  
105,802  
100,225  
94,697  
106,590  
101,321  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0