Công ty Cổ phần Thương mại và Vận tải Petrolimex Hà Nội (PJC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
189,369  
184,613  
164,594  
160,244  
168,478  
75,314  
93,869  
76,753  
66,840  
70,289  
10,294  
15,305  
24,547  
12,014  
8,242  
17,254  
32,205  
12,205  
12,211  
22,211  
32,259  
37,116  
31,238  
33,255  
25,529  
13,497  
7,919  
7,403  
7,314  
11,467  
2,009  
1,325  
1,360  
2,045  
2,839  
114,056  
90,744  
87,841  
93,404  
98,188  
0  
0  
0  
0  
0  
105,744  
81,800  
85,769  
91,288  
96,024  
0  
0  
0  
0  
0  
6,499  
7,085  
168  
166  
168  
1,538  
1,538  
1,538  
1,538  
1,538  
275  
320  
366  
412  
458  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
189,369  
184,613  
164,594  
160,244  
168,478  
91,864  
92,743  
76,446  
70,001  
82,122  
82,064  
82,824  
65,851  
59,356  
73,498  
9,800  
9,919  
10,595  
10,645  
8,625  
97,506  
91,871  
88,148  
90,244  
86,355  
97,506  
91,871  
88,148  
90,244  
86,355  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0