Công ty Cổ phần Thương mại và Vận tải Petrolimex Hà Nội (PJC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
178,722  
189,369  
184,613  
164,594  
160,244  
70,203  
75,314  
93,869  
76,753  
66,840  
12,794  
10,294  
15,305  
24,547  
12,014  
10,254  
17,254  
32,205  
12,205  
12,211  
36,883  
32,259  
37,116  
31,238  
33,255  
7,944  
13,497  
7,919  
7,403  
7,314  
2,328  
2,009  
1,325  
1,360  
2,045  
108,520  
114,056  
90,744  
87,841  
93,404  
0  
0  
0  
0  
0  
99,853  
105,744  
81,800  
85,769  
91,288  
0  
0  
0  
0  
0  
6,900  
6,499  
7,085  
168  
166  
1,538  
1,538  
1,538  
1,538  
1,538  
229  
275  
320  
366  
412  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
178,722  
189,369  
184,613  
164,594  
160,244  
92,850  
91,864  
92,743  
76,446  
70,001  
81,589  
82,064  
82,824  
65,851  
59,356  
11,261  
9,800  
9,919  
10,595  
10,645  
85,872  
97,506  
91,871  
88,148  
90,244  
85,872  
97,506  
91,871  
88,148  
90,244  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0