Công ty Cổ phần Thương mại và Vận tải Petrolimex Hà Nội (PJC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
178,300  
178,722  
189,369  
184,613  
164,594  
75,260  
70,203  
75,314  
93,869  
76,753  
12,819  
12,794  
10,294  
15,305  
24,547  
20,240  
10,254  
17,254  
32,205  
12,205  
32,545  
36,883  
32,259  
37,116  
31,238  
7,962  
7,944  
13,497  
7,919  
7,403  
1,694  
2,328  
2,009  
1,325  
1,360  
103,041  
108,520  
114,056  
90,744  
87,841  
0  
0  
0  
0  
0  
94,333  
99,853  
105,744  
81,800  
85,769  
0  
0  
0  
0  
0  
6,986  
6,900  
6,499  
7,085  
168  
1,538  
1,538  
1,538  
1,538  
1,538  
183  
229  
275  
320  
366  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
178,300  
178,722  
189,369  
184,613  
164,594  
86,339  
92,850  
91,864  
92,743  
76,446  
75,108  
81,589  
82,064  
82,824  
65,851  
11,231  
11,261  
9,800  
9,919  
10,595  
91,961  
85,872  
97,506  
91,871  
88,148  
91,961  
85,872  
97,506  
91,871  
88,148  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0