Công ty Cổ phần PIV (PIV: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
500,540  
483,602  
371,300  
306,678  
244,199  
375,069  
358,015  
247,775  
179,930  
117,743  
357  
384  
1,073  
2,186  
8,073  
0  
0  
0  
0  
0  
363,539  
341,925  
233,342  
137,001  
97,123  
11,168  
15,227  
13,048  
40,738  
12,543  
5  
479  
311  
5  
5  
125,471  
125,587  
123,525  
126,748  
126,456  
189  
188  
260  
74  
72  
3,991  
4,202  
4,419  
4,460  
4,625  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
978  
120,000  
120,000  
117,008  
120,000  
120,000  
1,291  
1,197  
1,838  
2,214  
781  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
500,540  
483,602  
371,300  
306,678  
244,199  
318,621  
303,731  
193,504  
133,479  
75,998  
318,621  
303,731  
193,504  
129,492  
75,998  
0  
0  
0  
3,987  
0  
181,919  
179,870  
177,796  
173,199  
168,201  
181,919  
179,870  
177,796  
173,199  
168,201  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0