Công ty Cổ phần PIV (PIV: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
244,199  
210,382  
224,121  
73,142  
54,559  
117,743  
85,265  
99,093  
67,959  
50,787  
8,073  
3,284  
7,923  
16,135  
14,515  
0  
0  
0  
0  
0  
97,123  
74,095  
90,001  
46,823  
30,330  
12,543  
7,719  
1,112  
4,944  
5,895  
5  
166  
57  
57  
48  
126,456  
125,117  
125,027  
5,182  
3,771  
72  
260  
72  
0  
0  
4,625  
4,753  
4,946  
5,097  
3,682  
0  
0  
0  
0  
0  
978  
73  
0  
0  
0  
120,000  
120,000  
120,000  
0  
0  
781  
31  
9  
85  
89  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
244,199  
210,382  
224,121  
73,142  
54,559  
75,998  
50,828  
57,720  
42,543  
26,771  
75,998  
50,828  
57,720  
42,543  
26,771  
0  
0  
0  
0  
0  
168,201  
159,554  
166,401  
30,598  
27,788  
168,201  
159,554  
166,401  
30,598  
27,788  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0