Công ty Cổ phần PIV (PIV: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
444,555  
458,875  
511,847  
500,540  
483,602  
392,213  
406,262  
461,141  
375,069  
358,015  
594  
756  
971  
357  
384  
0  
0  
115,000  
0  
0  
385,037  
394,031  
333,497  
363,539  
341,925  
6,465  
11,179  
11,179  
11,168  
15,227  
118  
296  
493  
5  
479  
52,341  
52,613  
50,707  
125,471  
125,587  
188  
339  
0  
189  
188  
3,357  
3,569  
3,780  
3,991  
4,202  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
48,000  
48,000  
46,056  
120,000  
120,000  
796  
706  
871  
1,291  
1,197  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
444,555  
458,875  
511,847  
500,540  
483,602  
260,282  
275,256  
328,799  
318,621  
303,731  
260,282  
275,256  
328,799  
318,621  
303,731  
0  
0  
0  
0  
0  
184,273  
183,618  
183,048  
181,919  
179,870  
184,273  
183,618  
183,048  
181,919  
179,870  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0