Công ty Cổ phần PIV (PIV: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
166,184  
438,071  
477,456  
458,875  
511,847  
84,810  
385,502  
425,369  
406,262  
461,141  
206  
2,375  
509  
756  
971  
0  
0  
0  
0  
115,000  
84,289  
376,480  
418,042  
394,031  
333,497  
141  
6,465  
6,465  
11,179  
11,179  
175  
182  
353  
296  
493  
81,374  
52,569  
52,086  
52,613  
50,707  
245  
245  
188  
339  
0  
2,935  
3,146  
3,357  
3,569  
3,780  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
78,193  
48,000  
48,000  
48,000  
46,056  
1  
1,178  
541  
706  
871  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
166,184  
438,071  
477,456  
458,875  
511,847  
8,225  
256,566  
294,534  
275,256  
328,799  
8,225  
256,566  
294,534  
275,256  
328,799  
0  
0  
0  
0  
0  
157,959  
181,505  
182,922  
183,618  
183,048  
157,959  
181,505  
182,922  
183,618  
183,048  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0