Công ty Cổ phần PIV (PIV: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
438,071  
477,456  
458,875  
511,847  
500,540  
385,502  
425,369  
406,262  
461,141  
375,069  
2,375  
509  
756  
971  
357  
0  
0  
0  
115,000  
0  
376,480  
418,042  
394,031  
333,497  
363,539  
6,465  
6,465  
11,179  
11,179  
11,168  
182  
353  
296  
493  
5  
52,569  
52,086  
52,613  
50,707  
125,471  
245  
188  
339  
0  
189  
3,146  
3,357  
3,569  
3,780  
3,991  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
48,000  
48,000  
48,000  
46,056  
120,000  
1,178  
541  
706  
871  
1,291  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
438,071  
477,456  
458,875  
511,847  
500,540  
256,566  
294,534  
275,256  
328,799  
318,621  
256,566  
294,534  
275,256  
328,799  
318,621  
0  
0  
0  
0  
0  
181,505  
182,922  
183,618  
183,048  
181,919  
181,505  
182,922  
183,618  
183,048  
181,919  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0