Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex (PIT: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
828,697  
922,450  
694,019  
738,492  
1,005,643  
691,090  
786,048  
576,341  
626,489  
891,439  
46,045  
24,702  
9,301  
14,952  
46,926  
130  
130  
130  
130  
130  
189,081  
284,448  
196,969  
233,412  
316,288  
392,547  
420,950  
324,296  
331,703  
485,917  
63,287  
55,818  
45,645  
46,291  
42,179  
137,607  
136,403  
117,678  
112,003  
114,203  
618  
618  
308  
198  
168  
122,398  
113,597  
97,231  
97,571  
99,691  
0  
0  
0  
0  
0  
1,511  
9,323  
7,181  
1,457  
1,354  
9,920  
9,920  
9,920  
10,525  
10,525  
3,160  
2,944  
3,037  
2,253  
2,466  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
828,697  
922,450  
694,019  
738,492  
1,005,643  
649,629  
726,251  
500,420  
549,671  
814,724  
631,032  
708,398  
485,452  
540,549  
814,524  
18,598  
17,853  
14,968  
9,121  
200  
179,068  
196,199  
193,599  
188,822  
190,918  
179,068  
196,199  
193,599  
188,822  
190,918  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0