Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex (PIT: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
694,019  
738,492  
1,005,643  
1,229,118  
797,451  
576,341  
626,489  
891,439  
1,113,341  
674,497  
9,301  
14,952  
46,926  
75,302  
140,928  
130  
130  
130  
130  
130  
196,969  
233,412  
316,288  
397,682  
203,401  
324,296  
331,703  
485,917  
600,504  
297,251  
45,645  
46,291  
42,179  
39,723  
32,787  
117,678  
112,003  
114,203  
115,778  
122,953  
308  
198  
168  
168  
4,019  
97,231  
97,571  
99,691  
102,047  
104,749  
0  
0  
0  
0  
0  
7,181  
1,457  
1,354  
363  
266  
9,920  
10,525  
10,525  
10,525  
10,525  
3,037  
2,253  
2,466  
2,675  
3,395  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
694,019  
738,492  
1,005,643  
1,229,118  
797,451  
500,420  
549,671  
814,724  
1,041,230  
610,811  
485,452  
540,549  
814,524  
1,041,230  
610,811  
14,968  
9,121  
200  
0  
0  
193,599  
188,822  
190,918  
187,888  
186,640  
193,599  
188,822  
190,918  
187,888  
186,640  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0