Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex (PIT: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
473,864  
557,738  
606,147  
634,046  
689,390  
340,565  
425,916  
472,360  
496,563  
550,818  
6,807  
9,918  
15,145  
37,289  
22,820  
130  
130  
130  
130  
130  
151,118  
187,021  
168,179  
193,466  
176,993  
133,144  
184,812  
243,898  
225,917  
299,319  
49,365  
44,036  
45,007  
39,762  
51,556  
133,299  
131,822  
133,787  
137,483  
138,572  
833  
515  
641  
823  
823  
117,290  
115,805  
117,127  
119,836  
121,249  
0  
0  
0  
0  
0  
85  
85  
85  
227  
1,452  
11,595  
11,595  
11,595  
11,595  
11,595  
3,496  
3,822  
4,340  
5,003  
3,454  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
473,864  
557,738  
606,147  
634,046  
689,390  
354,631  
423,868  
459,188  
487,506  
511,284  
340,950  
411,519  
446,628  
469,438  
492,105  
13,681  
12,349  
12,561  
18,068  
19,179  
119,233  
133,870  
146,959  
146,540  
178,106  
119,233  
133,870  
146,959  
146,540  
178,106  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0