Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex (PIT: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
738,492  
1,005,643  
1,229,118  
797,451  
809,861  
626,489  
891,439  
1,113,341  
674,497  
689,944  
14,952  
46,926  
75,302  
140,928  
59,394  
130  
130  
130  
130  
130  
233,412  
316,288  
397,682  
203,401  
195,426  
331,703  
485,917  
600,504  
297,251  
409,338  
46,291  
42,179  
39,723  
32,787  
25,657  
112,003  
114,203  
115,778  
122,953  
119,917  
198  
168  
168  
4,019  
0  
97,571  
99,691  
102,047  
104,749  
106,040  
0  
0  
0  
0  
0  
1,457  
1,354  
363  
266  
192  
10,525  
10,525  
10,525  
10,525  
10,211  
2,253  
2,466  
2,675  
3,395  
3,474  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
738,492  
1,005,643  
1,229,118  
797,451  
809,861  
549,671  
814,724  
1,041,230  
610,811  
621,281  
540,549  
814,524  
1,041,230  
610,811  
621,281  
9,121  
200  
0  
0  
0  
188,822  
190,918  
187,888  
186,640  
188,580  
188,822  
190,918  
187,888  
186,640  
188,580  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0