Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex (PIT: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
606,147  
634,046  
689,390  
828,697  
922,450  
472,360  
496,563  
550,818  
691,090  
786,048  
15,145  
37,289  
22,820  
46,045  
24,702  
130  
130  
130  
130  
130  
168,179  
193,466  
176,993  
189,081  
284,448  
243,898  
225,917  
299,319  
392,547  
420,950  
45,007  
39,762  
51,556  
63,287  
55,818  
133,787  
137,483  
138,572  
137,607  
136,403  
641  
823  
823  
618  
618  
117,127  
119,836  
121,249  
122,398  
113,597  
0  
0  
0  
0  
0  
85  
227  
1,452  
1,511  
9,323  
11,595  
11,595  
11,595  
9,920  
9,920  
4,340  
5,003  
3,454  
3,160  
2,944  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
606,147  
634,046  
689,390  
828,697  
922,450  
459,188  
487,506  
511,284  
649,629  
726,251  
446,628  
469,438  
492,105  
631,032  
708,398  
12,561  
18,068  
19,179  
18,598  
17,853  
146,959  
146,540  
178,106  
179,068  
196,199  
146,959  
146,540  
178,106  
179,068  
196,199  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0