Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex (PIT: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
689,390  
828,697  
922,450  
694,019  
738,492  
550,818  
691,090  
786,048  
576,341  
626,489  
22,820  
46,045  
24,702  
9,301  
14,952  
130  
130  
130  
130  
130  
176,993  
189,081  
284,448  
196,969  
233,412  
299,319  
392,547  
420,950  
324,296  
331,703  
51,556  
63,287  
55,818  
45,645  
46,291  
138,572  
137,607  
136,403  
117,678  
112,003  
823  
618  
618  
308  
198  
121,249  
122,398  
113,597  
97,231  
97,571  
0  
0  
0  
0  
0  
1,452  
1,511  
9,323  
7,181  
1,457  
11,595  
9,920  
9,920  
9,920  
10,525  
3,454  
3,160  
2,944  
3,037  
2,253  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
689,390  
828,697  
922,450  
694,019  
738,492  
511,284  
649,629  
726,251  
500,420  
549,671  
492,105  
631,032  
708,398  
485,452  
540,549  
19,179  
18,598  
17,853  
14,968  
9,121  
178,106  
179,068  
196,199  
193,599  
188,822  
178,106  
179,068  
196,199  
193,599  
188,822  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0