Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex (PIT: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,005,643  
1,229,118  
797,451  
809,861  
1,347,674  
891,439  
1,113,341  
674,497  
689,944  
1,225,677  
46,926  
75,302  
140,928  
59,394  
320,280  
130  
130  
130  
130  
130  
316,288  
397,682  
203,401  
195,426  
278,336  
485,917  
600,504  
297,251  
409,338  
589,237  
42,179  
39,723  
32,787  
25,657  
37,694  
114,203  
115,778  
122,953  
119,917  
121,998  
168  
168  
4,019  
0  
0  
99,691  
102,047  
104,749  
106,040  
108,082  
0  
0  
0  
0  
0  
1,354  
363  
266  
192  
0  
10,525  
10,525  
10,525  
10,211  
10,211  
2,466  
2,675  
3,395  
3,474  
3,704  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,005,643  
1,229,118  
797,451  
809,861  
1,347,674  
814,724  
1,041,230  
610,811  
621,281  
1,150,131  
814,524  
1,041,230  
610,811  
621,281  
1,150,131  
200  
0  
0  
0  
0  
190,918  
187,888  
186,640  
188,580  
197,543  
190,918  
187,888  
186,640  
188,580  
197,543  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0