Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex (PIT: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
557,863  
606,147  
634,046  
689,390  
828,697  
426,032  
472,360  
496,563  
550,818  
691,090  
9,918  
15,145  
37,289  
22,820  
46,045  
130  
130  
130  
130  
130  
187,137  
168,179  
193,466  
176,993  
189,081  
184,812  
243,898  
225,917  
299,319  
392,547  
44,036  
45,007  
39,762  
51,556  
63,287  
131,831  
133,787  
137,483  
138,572  
137,607  
515  
641  
823  
823  
618  
115,814  
117,127  
119,836  
121,249  
122,398  
0  
0  
0  
0  
0  
85  
85  
227  
1,452  
1,511  
11,595  
11,595  
11,595  
11,595  
9,920  
3,822  
4,340  
5,003  
3,454  
3,160  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
557,863  
606,147  
634,046  
689,390  
828,697  
423,875  
459,188  
487,506  
511,284  
649,629  
411,164  
446,628  
469,438  
492,105  
631,032  
12,711  
12,561  
18,068  
19,179  
18,598  
133,988  
146,959  
146,540  
178,106  
179,068  
133,988  
146,959  
146,540  
178,106  
179,068  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0