Tổng công ty PISICO Bình Định - CTCP (PIS: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Sản xuất giấy & Trồng rừng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
504,548  
466,660  
464,068  
497,434  
504,782  
173,651  
123,855  
123,236  
158,660  
165,157  
3,760  
9,423  
7,866  
11,827  
19,875  
14,400  
17,600  
19,100  
29,300  
32,250  
81,150  
24,835  
49,205  
65,442  
43,628  
70,114  
68,337  
39,731  
44,552  
63,228  
4,227  
3,660  
7,335  
7,539  
6,176  
330,897  
342,805  
340,832  
338,775  
339,625  
3,927  
3,927  
3,927  
3,924  
3,924  
95,314  
103,618  
103,576  
86,088  
87,737  
34,284  
35,665  
37,045  
37,916  
39,280  
881  
1,638  
3,342  
18,708  
14,152  
189,854  
191,038  
186,592  
186,632  
188,669  
6,637  
6,919  
6,349  
5,507  
5,863  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
504,548  
466,660  
464,068  
497,434  
504,782  
144,887  
115,905  
110,631  
145,869  
141,077  
95,977  
73,323  
71,186  
106,466  
95,032  
48,910  
42,582  
39,445  
39,403  
46,045  
359,661  
350,755  
353,438  
351,566  
363,705  
359,661  
350,755  
353,438  
351,566  
363,705  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0