Tổng công ty PISICO Bình Định - CTCP (PIS: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Sản xuất giấy & Trồng rừng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
464,068  
497,434  
504,782  
456,261  
516,531  
123,236  
158,660  
165,157  
122,926  
189,266  
7,866  
11,827  
19,875  
13,471  
29,054  
19,100  
29,300  
32,250  
18,650  
17,850  
49,205  
65,442  
43,628  
22,079  
90,064  
39,731  
44,552  
63,228  
63,306  
45,442  
7,335  
7,539  
6,176  
5,420  
6,857  
340,832  
338,775  
339,625  
333,336  
327,265  
3,927  
3,924  
3,924  
3,922  
3,922  
103,576  
86,088  
87,737  
87,048  
56,111  
37,045  
37,916  
39,280  
40,249  
41,607  
3,342  
18,708  
14,152  
6,353  
27,632  
186,592  
186,632  
188,669  
189,657  
192,863  
6,349  
5,507  
5,863  
6,107  
5,130  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
464,068  
497,434  
504,782  
456,261  
516,531  
110,631  
145,869  
141,077  
99,185  
160,996  
71,186  
106,466  
95,032  
61,373  
127,123  
39,445  
39,403  
46,045  
37,812  
33,872  
353,438  
351,566  
363,705  
357,076  
355,536  
353,438  
351,566  
363,705  
357,076  
355,536  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0