Tổng công ty PISICO Bình Định - CTCP (PIS: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Sản xuất giấy & Trồng rừng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
504,782  
456,261  
516,531  
484,670  
492,151  
165,157  
122,926  
189,266  
164,776  
199,661  
19,875  
13,471  
29,054  
34,935  
23,896  
32,250  
18,650  
17,850  
17,850  
16,350  
43,628  
22,079  
90,064  
63,115  
81,503  
63,228  
63,306  
45,442  
44,552  
73,300  
6,176  
5,420  
6,857  
4,324  
4,612  
339,625  
333,336  
327,265  
319,894  
292,490  
3,924  
3,922  
3,922  
3,922  
3,922  
87,737  
87,048  
56,111  
57,872  
58,666  
39,280  
40,249  
41,607  
42,966  
44,324  
14,152  
6,353  
27,632  
33,755  
2,587  
188,669  
189,657  
192,863  
176,818  
178,187  
5,863  
6,107  
5,130  
4,560  
4,804  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
504,782  
456,261  
516,531  
484,670  
492,151  
141,077  
99,185  
160,996  
123,921  
131,932  
95,032  
61,373  
127,123  
98,234  
105,585  
46,045  
37,812  
33,872  
25,687  
26,347  
363,705  
357,076  
355,536  
360,749  
360,218  
363,705  
357,076  
355,536  
360,749  
360,218  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0