Tổng công ty PISICO Bình Định - CTCP (PIS: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Sản xuất giấy & Trồng rừng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
505,878  
532,274  
504,548  
466,660  
464,068  
169,309  
207,804  
173,651  
123,855  
123,236  
12,980  
35,632  
3,760  
9,423  
7,866  
16,800  
14,200  
14,400  
17,600  
19,100  
56,781  
113,618  
81,150  
24,835  
49,205  
77,185  
43,941  
70,114  
68,337  
39,731  
5,563  
414  
4,227  
3,660  
7,335  
336,569  
324,470  
330,897  
342,805  
340,832  
3,927  
3,927  
3,927  
3,927  
3,927  
106,036  
92,783  
95,314  
103,618  
103,576  
31,523  
32,903  
34,284  
35,665  
37,045  
904  
881  
881  
1,638  
3,342  
183,960  
187,744  
189,854  
191,038  
186,592  
10,218  
6,232  
6,637  
6,919  
6,349  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
505,878  
532,274  
504,548  
466,660  
464,068  
145,521  
184,855  
144,887  
115,905  
110,631  
91,408  
136,139  
95,977  
73,323  
71,186  
54,113  
48,716  
48,910  
42,582  
39,445  
360,357  
347,418  
359,661  
350,755  
353,438  
360,357  
347,418  
359,661  
350,755  
353,438  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0