Công ty Cổ phần Trang trí nội thất Dầu khí (PID: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
34,685  
 
 
 
 
33,734  
 
 
 
 
1,240  
 
 
 
 
1,530  
 
 
 
 
21,524  
 
 
 
 
8,837  
 
 
 
 
603  
 
 
 
 
950  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
874  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
76  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
34,685  
 
 
 
 
17,943  
 
 
 
 
17,728  
 
 
 
 
216  
 
 
 
 
16,742  
 
 
 
 
16,742  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0