Công ty Cổ phần Trang trí nội thất Dầu khí (PID: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2015 Q3/2014 Q1/2014
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
34,685  
37,397  
43,025  
 
 
33,734  
31,467  
40,553  
 
 
1,240  
486  
77  
 
 
1,530  
1,660  
1,530  
 
 
21,524  
9,544  
10,094  
 
 
8,837  
10,673  
18,314  
 
 
603  
9,105  
10,537  
 
 
950  
5,930  
2,472  
 
 
0  
2,955  
0  
 
 
874  
1,001  
598  
 
 
0  
0  
0  
 
 
0  
 
 
 
 
0  
0  
0  
 
 
76  
1,974  
1,874  
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
34,685  
37,397  
43,025  
 
 
17,943  
19,633  
22,279  
 
 
17,728  
16,304  
22,279  
 
 
216  
3,330  
0  
 
 
16,742  
17,764  
20,746  
 
 
16,742  
17,764  
20,746  
 
 
0  
0  
0  
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0