Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 (PIC: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
548,081  
566,897  
542,476  
526,106  
493,201  
58,834  
84,905  
73,822  
62,495  
58,163  
16,492  
32,686  
21,993  
22,260  
11,548  
0  
0  
0  
0  
0  
17,788  
27,751  
28,310  
20,057  
15,406  
20,240  
19,447  
18,102  
15,295  
25,584  
4,314  
5,021  
5,417  
4,883  
5,626  
489,247  
481,991  
468,654  
463,611  
435,038  
0  
0  
0  
0  
0  
205,307  
208,376  
210,416  
214,094  
217,516  
0  
0  
0  
0  
0  
283,559  
273,324  
257,973  
249,232  
217,187  
0  
0  
0  
0  
0  
381  
292  
265  
286  
334  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
548,081  
566,897  
542,476  
526,106  
493,201  
210,062  
220,853  
204,418  
206,014  
184,992  
39,454  
52,652  
44,573  
62,431  
42,958  
170,608  
168,201  
159,845  
143,583  
142,034  
338,019  
346,044  
338,058  
320,092  
308,209  
338,019  
346,044  
338,058  
320,092  
308,209  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0