Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 (PIC: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
573,573  
565,483  
591,070  
582,845  
571,333  
36,938  
30,552  
53,741  
43,448  
42,668  
10,454  
12,216  
32,323  
12,478  
14,045  
0  
0  
0  
0  
0  
17,118  
10,177  
13,191  
20,414  
19,736  
1,107  
503  
784  
3,342  
3,138  
8,259  
7,656  
7,444  
7,214  
5,748  
536,635  
534,931  
537,329  
539,397  
528,665  
0  
0  
0  
0  
0  
528,827  
526,854  
528,553  
532,585  
206,206  
0  
0  
0  
0  
0  
4,194  
4,196  
3,830  
4,174  
322,029  
0  
0  
0  
0  
0  
3,614  
3,881  
4,945  
2,637  
430  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
573,573  
565,483  
591,070  
582,845  
571,333  
231,905  
224,938  
250,529  
220,636  
225,179  
58,453  
49,611  
73,198  
39,701  
45,164  
173,452  
175,327  
177,330  
180,935  
180,015  
341,668  
340,545  
340,541  
362,209  
346,153  
341,668  
340,545  
340,541  
362,209  
346,153  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0