Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 (PIC: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
542,476  
526,106  
493,201  
482,091  
458,401  
73,822  
62,495  
58,163  
60,661  
100,479  
21,993  
22,260  
11,548  
21,770  
21,685  
0  
0  
0  
0  
0  
28,310  
20,057  
15,406  
11,625  
9,558  
18,102  
15,295  
25,584  
22,244  
50,872  
5,417  
4,883  
5,626  
5,021  
18,365  
468,654  
463,611  
435,038  
421,431  
357,922  
0  
0  
0  
0  
0  
210,416  
214,094  
217,516  
220,256  
222,455  
0  
0  
0  
0  
0  
257,973  
249,232  
217,187  
200,912  
135,113  
0  
0  
0  
0  
0  
265  
286  
334  
263  
355  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
542,476  
526,106  
493,201  
482,091  
458,401  
204,418  
206,014  
184,992  
176,355  
134,187  
44,573  
62,431  
42,958  
50,898  
29,238  
159,845  
143,583  
142,034  
125,457  
104,949  
338,058  
320,092  
308,209  
305,736  
324,214  
338,058  
320,092  
308,209  
305,736  
324,214  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0