Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 (PIC: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
566,897  
542,476  
526,106  
493,201  
482,091  
84,905  
73,822  
62,495  
58,163  
60,661  
32,686  
21,993  
22,260  
11,548  
21,770  
0  
0  
0  
0  
0  
27,751  
28,310  
20,057  
15,406  
11,625  
19,447  
18,102  
15,295  
25,584  
22,244  
5,021  
5,417  
4,883  
5,626  
5,021  
481,991  
468,654  
463,611  
435,038  
421,431  
0  
0  
0  
0  
0  
208,376  
210,416  
214,094  
217,516  
220,256  
0  
0  
0  
0  
0  
273,324  
257,973  
249,232  
217,187  
200,912  
0  
0  
0  
0  
0  
292  
265  
286  
334  
263  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
566,897  
542,476  
526,106  
493,201  
482,091  
220,853  
204,418  
206,014  
184,992  
176,355  
52,652  
44,573  
62,431  
42,958  
50,898  
168,201  
159,845  
143,583  
142,034  
125,457  
346,044  
338,058  
320,092  
308,209  
305,736  
346,044  
338,058  
320,092  
308,209  
305,736  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0