Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 (PIC: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
571,333  
548,081  
566,897  
542,476  
526,106  
42,668  
58,834  
84,905  
73,822  
62,495  
14,045  
16,492  
32,686  
21,993  
22,260  
0  
0  
0  
0  
0  
19,736  
17,788  
27,751  
28,310  
20,057  
3,138  
20,240  
19,447  
18,102  
15,295  
5,748  
4,314  
5,021  
5,417  
4,883  
528,665  
489,247  
481,991  
468,654  
463,611  
0  
0  
0  
0  
0  
206,206  
205,307  
208,376  
210,416  
214,094  
0  
0  
0  
0  
0  
322,029  
283,559  
273,324  
257,973  
249,232  
0  
0  
0  
0  
0  
430  
381  
292  
265  
286  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
571,333  
548,081  
566,897  
542,476  
526,106  
225,179  
210,062  
220,853  
204,418  
206,014  
45,164  
39,454  
52,652  
44,573  
62,431  
180,015  
170,608  
168,201  
159,845  
143,583  
346,153  
338,019  
346,044  
338,058  
320,092  
346,153  
338,019  
346,044  
338,058  
320,092  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0