Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 (PIC: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
493,201  
482,091  
458,401  
414,567  
376,583  
58,163  
60,661  
100,479  
70,168  
69,372  
11,548  
21,770  
21,685  
8,975  
15,814  
0  
0  
0  
0  
0  
15,406  
11,625  
9,558  
36,746  
31,312  
25,584  
22,244  
50,872  
11,243  
12,469  
5,626  
5,021  
18,365  
13,204  
9,778  
435,038  
421,431  
357,922  
344,399  
307,211  
0  
0  
0  
0  
0  
217,516  
220,256  
222,455  
224,763  
227,958  
0  
0  
0  
0  
0  
217,187  
200,912  
135,113  
119,402  
78,994  
0  
0  
0  
0  
0  
334  
263  
355  
234  
260  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
493,201  
482,091  
458,401  
414,567  
376,583  
184,992  
176,355  
134,187  
97,481  
66,506  
42,958  
50,898  
29,238  
37,018  
23,361  
142,034  
125,457  
104,949  
60,462  
43,145  
308,209  
305,736  
324,214  
317,086  
310,077  
308,209  
305,736  
324,214  
317,086  
310,077  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0