Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 (PIC: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
565,483  
591,070  
582,845  
571,333  
548,081  
30,552  
53,741  
43,448  
42,668  
58,834  
12,216  
32,323  
12,478  
14,045  
16,492  
0  
0  
0  
0  
0  
10,177  
13,191  
20,414  
19,736  
17,788  
503  
784  
3,342  
3,138  
20,240  
7,656  
7,444  
7,214  
5,748  
4,314  
534,931  
537,329  
539,397  
528,665  
489,247  
0  
0  
0  
0  
0  
526,854  
528,553  
532,585  
206,206  
205,307  
0  
0  
0  
0  
0  
4,196  
3,830  
4,174  
322,029  
283,559  
0  
0  
0  
0  
0  
3,881  
4,945  
2,637  
430  
381  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
565,483  
591,070  
582,845  
571,333  
548,081  
224,938  
250,529  
220,636  
225,179  
210,062  
49,611  
73,198  
39,701  
45,164  
39,454  
175,327  
177,330  
180,935  
180,015  
170,608  
340,545  
340,541  
362,209  
346,153  
338,019  
340,545  
340,541  
362,209  
346,153  
338,019  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0