Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 (PIC: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
582,845  
571,333  
548,081  
566,897  
542,476  
43,448  
42,668  
58,834  
84,905  
73,822  
12,478  
14,045  
16,492  
32,686  
21,993  
0  
0  
0  
0  
0  
20,414  
19,736  
17,788  
27,751  
28,310  
3,342  
3,138  
20,240  
19,447  
18,102  
7,214  
5,748  
4,314  
5,021  
5,417  
539,397  
528,665  
489,247  
481,991  
468,654  
0  
0  
0  
0  
0  
532,585  
206,206  
205,307  
208,376  
210,416  
0  
0  
0  
0  
0  
4,174  
322,029  
283,559  
273,324  
257,973  
0  
0  
0  
0  
0  
2,637  
430  
381  
292  
265  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
582,845  
571,333  
548,081  
566,897  
542,476  
220,636  
225,179  
210,062  
220,853  
204,418  
39,701  
45,164  
39,454  
52,652  
44,573  
180,935  
180,015  
170,608  
168,201  
159,845  
362,209  
346,153  
338,019  
346,044  
338,058  
362,209  
346,153  
338,019  
346,044  
338,058  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0