Công ty cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex (PIA: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Phần mềm & Dịch vụ máy tính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
101,400  
92,903  
89,521  
71,361  
95,779  
91,170  
86,365  
82,923  
64,905  
88,763  
14,556  
35,209  
36,301  
22,758  
30,751  
0  
0  
0  
0  
0  
67,483  
32,743  
29,310  
27,583  
51,078  
8,219  
17,867  
16,591  
13,569  
5,897  
913  
547  
722  
995  
1,036  
10,229  
6,538  
6,598  
6,456  
7,016  
0  
0  
0  
0  
0  
5,132  
2,217  
2,499  
2,499  
2,938  
0  
0  
0  
0  
0  
4,923  
4,285  
4,047  
3,886  
4,033  
0  
0  
0  
0  
0  
173  
36  
52  
72  
45  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
101,400  
92,903  
89,521  
71,361  
95,779  
35,861  
38,665  
38,866  
15,333  
40,408  
35,861  
38,665  
38,866  
15,333  
40,408  
0  
0  
0  
0  
0  
65,538  
54,238  
50,656  
56,028  
55,371  
65,538  
54,238  
50,656  
56,028  
55,371  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0