Công ty cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex (PIA: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Phần mềm & Dịch vụ máy tính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
89,521  
95,779  
66,845  
67,024  
 
82,923  
88,763  
60,370  
61,814  
 
36,301  
30,751  
16,695  
16,207  
 
0  
0  
0  
10,000  
 
29,310  
51,078  
35,105  
25,498  
 
16,591  
5,897  
7,352  
8,162  
 
722  
1,036  
1,218  
1,947  
 
6,598  
7,016  
6,475  
5,210  
 
0  
0  
0  
0  
 
2,499  
2,938  
2,760  
2,071  
 
0  
0  
0  
0  
 
4,047  
4,033  
3,653  
3,041  
 
0  
0  
0  
0  
 
52  
45  
62  
98  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
89,521  
95,779  
66,845  
67,024  
 
38,866  
40,408  
21,156  
28,377  
 
38,866  
40,408  
21,156  
28,377  
 
0  
0  
0  
0  
 
50,656  
55,371  
45,689  
38,647  
 
50,656  
55,371  
45,689  
38,647  
 
0  
0  
0  
0  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0