Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa (PHR: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,454,649  
3,251,510  
3,300,372  
3,170,346  
3,131,371  
972,769  
778,906  
890,299  
800,012  
847,768  
284,540  
256,511  
401,150  
320,397  
351,519  
306,609  
209,252  
200,694  
88,741  
101,728  
147,942  
126,489  
107,103  
113,282  
165,500  
194,925  
112,302  
148,295  
226,335  
186,961  
38,754  
74,351  
33,058  
51,256  
42,061  
2,481,880  
2,472,604  
2,410,072  
2,370,334  
2,283,603  
8,079  
10,360  
10,360  
10,444  
6,571  
559,828  
521,660  
532,810  
540,179  
550,467  
91,856  
9,714  
9,861  
9,230  
1,136  
1,480,486  
1,633,838  
1,578,536  
1,509,822  
1,421,761  
226,086  
236,091  
212,173  
233,134  
231,789  
115,545  
60,943  
66,332  
67,526  
71,879  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,454,649  
3,251,510  
3,300,372  
3,170,346  
3,131,371  
1,227,968  
1,028,812  
1,107,173  
919,850  
947,582  
791,014  
645,161  
778,612  
555,934  
606,200  
436,954  
383,651  
328,561  
363,916  
341,382  
2,226,680  
2,222,698  
2,193,199  
2,250,496  
2,183,789  
2,226,680  
2,222,698  
2,193,199  
2,250,496  
2,183,789  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0