Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa (PHR: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,588,674  
3,454,649  
3,251,510  
3,300,372  
3,170,346  
985,609  
972,769  
778,906  
890,299  
800,012  
306,034  
284,540  
256,511  
401,150  
320,397  
287,860  
306,609  
209,252  
200,694  
88,741  
150,892  
147,942  
126,489  
107,103  
113,282  
204,542  
194,925  
112,302  
148,295  
226,335  
36,280  
38,754  
74,351  
33,058  
51,256  
2,603,065  
2,481,880  
2,472,604  
2,410,072  
2,370,334  
6,070  
8,079  
10,360  
10,360  
10,444  
554,106  
559,828  
521,660  
532,810  
540,179  
90,135  
91,856  
9,714  
9,861  
9,230  
1,602,827  
1,480,486  
1,633,838  
1,578,536  
1,509,822  
233,387  
226,086  
236,091  
212,173  
233,134  
116,539  
115,545  
60,943  
66,332  
67,526  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,588,674  
3,454,649  
3,251,510  
3,300,372  
3,170,346  
1,332,683  
1,227,968  
1,028,812  
1,107,173  
919,850  
840,689  
791,014  
645,161  
778,612  
555,934  
491,994  
436,954  
383,651  
328,561  
363,916  
2,255,991  
2,226,680  
2,222,698  
2,193,199  
2,250,496  
2,255,991  
2,226,680  
2,222,698  
2,193,199  
2,250,496  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0