Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa (PHR: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,854,131  
3,588,674  
3,454,649  
3,251,510  
3,300,372  
1,243,344  
985,609  
972,769  
778,906  
890,299  
293,390  
306,034  
284,540  
256,511  
401,150  
532,036  
287,860  
306,609  
209,252  
200,694  
160,165  
150,892  
147,942  
126,489  
107,103  
226,733  
204,542  
194,925  
112,302  
148,295  
31,019  
36,280  
38,754  
74,351  
33,058  
2,610,787  
2,603,065  
2,481,880  
2,472,604  
2,410,072  
7,310  
6,070  
8,079  
10,360  
10,360  
621,568  
554,106  
559,828  
521,660  
532,810  
68,210  
90,135  
91,856  
9,714  
9,861  
1,519,779  
1,602,827  
1,480,486  
1,633,838  
1,578,536  
246,895  
233,387  
226,086  
236,091  
212,173  
147,026  
116,539  
115,545  
60,943  
66,332  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,854,131  
3,588,674  
3,454,649  
3,251,510  
3,300,372  
1,552,615  
1,332,683  
1,227,968  
1,028,812  
1,107,173  
1,003,648  
840,689  
791,014  
645,161  
778,612  
548,967  
491,994  
436,954  
383,651  
328,561  
2,301,517  
2,255,991  
2,226,680  
2,222,698  
2,193,199  
2,301,517  
2,255,991  
2,226,680  
2,222,698  
2,193,199  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0