Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa (PHR: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
5,086,509  
4,713,281  
4,497,744  
4,218,795  
4,293,296  
1,362,519  
1,147,561  
1,099,910  
919,079  
1,049,726  
362,430  
317,081  
331,060  
193,316  
240,787  
344,260  
265,306  
218,170  
218,365  
297,864  
297,005  
173,743  
204,669  
238,602  
218,231  
294,555  
324,663  
293,492  
224,515  
257,174  
64,269  
66,767  
52,519  
44,280  
35,670  
3,723,990  
3,565,720  
3,397,833  
3,299,717  
3,243,570  
9,261  
9,407  
8,231  
8,328  
8,303  
1,212,115  
1,197,606  
1,220,879  
912,105  
922,982  
122,279  
115,217  
102,303  
100,186  
93,915  
1,137,054  
1,133,388  
1,143,487  
1,424,350  
1,381,153  
905,054  
769,938  
585,691  
532,405  
500,615  
338,227  
340,164  
337,241  
322,343  
336,601  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
5,086,509  
4,713,281  
4,497,744  
4,218,795  
4,293,296  
2,409,641  
1,973,345  
1,924,186  
1,706,596  
1,884,437  
797,741  
500,341  
817,978  
731,984  
1,062,251  
1,611,900  
1,473,004  
1,106,209  
974,613  
822,185  
2,676,868  
2,739,935  
2,573,557  
2,512,199  
2,408,859  
2,676,828  
2,743,158  
2,576,754  
2,512,199  
2,408,859  
40  
-3,223  
-3,197  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0