Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa (PHR: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
4,234,277  
4,060,702  
3,854,131  
3,588,674  
3,454,649  
1,253,283  
1,085,195  
1,243,344  
985,609  
972,769  
364,648  
271,801  
293,390  
306,034  
284,540  
409,855  
375,417  
532,036  
287,860  
306,609  
174,464  
240,571  
160,165  
150,892  
147,942  
271,989  
165,405  
226,733  
204,542  
194,925  
32,326  
32,001  
31,019  
36,280  
38,754  
2,980,994  
2,975,506  
2,610,787  
2,603,065  
2,481,880  
8,643  
8,660  
7,310  
6,070  
8,079  
949,725  
600,922  
621,568  
554,106  
559,828  
73,373  
67,589  
68,210  
90,135  
91,856  
1,356,164  
1,597,496  
1,519,779  
1,602,827  
1,480,486  
332,687  
410,743  
246,895  
233,387  
226,086  
260,402  
290,097  
147,026  
116,539  
115,545  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
4,234,277  
4,060,702  
3,854,131  
3,588,674  
3,454,649  
1,954,738  
1,624,776  
1,552,615  
1,332,683  
1,227,968  
1,305,516  
1,059,156  
1,003,648  
840,689  
791,014  
649,222  
565,620  
548,967  
491,994  
436,954  
2,279,539  
2,435,926  
2,301,517  
2,255,991  
2,226,680  
2,281,665  
2,435,926  
2,301,517  
2,255,991  
2,226,680  
-2,125  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0