Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa (PHR: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
4,218,795  
4,293,296  
4,225,630  
4,234,277  
4,060,702  
919,079  
1,049,726  
1,103,002  
1,253,283  
1,085,195  
193,316  
240,787  
275,018  
364,648  
271,801  
218,365  
297,864  
376,462  
409,855  
375,417  
238,602  
218,231  
193,693  
174,464  
240,571  
224,515  
257,174  
221,440  
271,989  
165,405  
44,280  
35,670  
36,389  
32,326  
32,001  
3,299,717  
3,243,570  
3,122,628  
2,980,994  
2,975,506  
8,328  
8,303  
17,476  
8,643  
8,660  
912,105  
922,982  
925,819  
949,725  
600,922  
100,186  
93,915  
92,302  
73,373  
67,589  
1,424,350  
1,381,153  
1,340,228  
1,356,164  
1,597,496  
532,405  
500,615  
439,403  
332,687  
410,743  
322,343  
336,601  
307,400  
260,402  
290,097  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
4,218,795  
4,293,296  
4,225,630  
4,234,277  
4,060,702  
1,706,596  
1,884,437  
1,839,953  
1,954,738  
1,624,776  
731,984  
1,062,251  
1,099,120  
1,305,516  
1,059,156  
974,613  
822,185  
740,833  
649,222  
565,620  
2,512,199  
2,408,859  
2,385,677  
2,279,539  
2,435,926  
2,512,199  
2,408,859  
2,387,831  
2,281,665  
2,435,926  
0  
0  
-2,154  
-2,125  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0