Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa (PHR: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
4,060,702  
3,854,131  
3,588,674  
3,454,649  
3,251,510  
1,085,195  
1,243,344  
985,609  
972,769  
778,906  
271,801  
293,390  
306,034  
284,540  
256,511  
375,417  
532,036  
287,860  
306,609  
209,252  
240,571  
160,165  
150,892  
147,942  
126,489  
165,405  
226,733  
204,542  
194,925  
112,302  
32,001  
31,019  
36,280  
38,754  
74,351  
2,975,506  
2,610,787  
2,603,065  
2,481,880  
2,472,604  
8,660  
7,310  
6,070  
8,079  
10,360  
600,922  
621,568  
554,106  
559,828  
521,660  
67,589  
68,210  
90,135  
91,856  
9,714  
1,597,496  
1,519,779  
1,602,827  
1,480,486  
1,633,838  
410,743  
246,895  
233,387  
226,086  
236,091  
290,097  
147,026  
116,539  
115,545  
60,943  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
4,060,702  
3,854,131  
3,588,674  
3,454,649  
3,251,510  
1,624,776  
1,552,615  
1,332,683  
1,227,968  
1,028,812  
1,059,156  
1,003,648  
840,689  
791,014  
645,161  
565,620  
548,967  
491,994  
436,954  
383,651  
2,435,926  
2,301,517  
2,255,991  
2,226,680  
2,222,698  
2,435,926  
2,301,517  
2,255,991  
2,226,680  
2,222,698  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0