Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa (PHR: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
4,225,630  
4,234,277  
4,060,702  
3,854,131  
3,588,674  
1,103,002  
1,253,283  
1,085,195  
1,243,344  
985,609  
275,018  
364,648  
271,801  
293,390  
306,034  
376,462  
409,855  
375,417  
532,036  
287,860  
193,693  
174,464  
240,571  
160,165  
150,892  
221,440  
271,989  
165,405  
226,733  
204,542  
36,389  
32,326  
32,001  
31,019  
36,280  
3,122,628  
2,980,994  
2,975,506  
2,610,787  
2,603,065  
17,476  
8,643  
8,660  
7,310  
6,070  
925,819  
949,725  
600,922  
621,568  
554,106  
92,302  
73,373  
67,589  
68,210  
90,135  
1,340,228  
1,356,164  
1,597,496  
1,519,779  
1,602,827  
439,403  
332,687  
410,743  
246,895  
233,387  
307,400  
260,402  
290,097  
147,026  
116,539  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
4,225,630  
4,234,277  
4,060,702  
3,854,131  
3,588,674  
1,839,953  
1,954,738  
1,624,776  
1,552,615  
1,332,683  
1,099,120  
1,305,516  
1,059,156  
1,003,648  
840,689  
740,833  
649,222  
565,620  
548,967  
491,994  
2,385,677  
2,279,539  
2,435,926  
2,301,517  
2,255,991  
2,387,831  
2,281,665  
2,435,926  
2,301,517  
2,255,991  
-2,154  
-2,125  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0