Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng (PHP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
5,163,360  
5,184,946  
5,129,062  
5,178,000  
5,130,636  
2,104,109  
2,028,913  
1,880,152  
1,888,234  
1,798,617  
692,834  
598,946  
520,069  
629,903  
254,513  
915,621  
1,020,021  
1,007,981  
885,981  
1,028,146  
418,361  
352,155  
297,659  
312,166  
448,979  
41,889  
36,005  
34,882  
38,296  
40,270  
35,404  
21,785  
19,560  
21,887  
26,709  
3,059,251  
3,156,033  
3,248,910  
3,289,766  
3,332,019  
334  
542  
562  
575  
584  
2,700,301  
2,803,082  
2,866,811  
2,947,297  
2,992,385  
0  
0  
0  
0  
0  
38,239  
23,185  
60,572  
47,099  
34,972  
249,989  
260,755  
247,239  
241,479  
247,534  
70,388  
68,469  
73,726  
53,316  
56,544  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
5,163,360  
5,184,946  
5,129,062  
5,178,000  
5,130,636  
1,346,251  
1,190,130  
1,280,879  
1,331,758  
1,395,726  
578,299  
428,581  
504,550  
471,704  
568,117  
767,953  
761,549  
776,329  
860,054  
827,609  
3,817,108  
3,994,816  
3,848,182  
3,846,242  
3,734,910  
3,817,108  
3,994,816  
3,848,182  
3,846,242  
3,734,910  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0