Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng (PHP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
5,235,936  
5,154,295  
5,163,360  
5,184,946  
5,129,062  
2,085,057  
2,187,710  
2,104,109  
2,028,913  
1,880,152  
283,690  
491,821  
692,834  
598,946  
520,069  
1,350,500  
1,199,000  
915,621  
1,020,021  
1,007,981  
362,635  
418,252  
418,361  
352,155  
297,659  
41,925  
44,985  
41,889  
36,005  
34,882  
46,308  
33,652  
35,404  
21,785  
19,560  
3,150,878  
2,966,585  
3,059,251  
3,156,033  
3,248,910  
321  
330  
334  
542  
562  
2,757,465  
2,626,373  
2,700,301  
2,803,082  
2,866,811  
0  
0  
0  
0  
0  
46,663  
22,846  
38,239  
23,185  
60,572  
254,775  
239,824  
249,989  
260,755  
247,239  
91,654  
77,211  
70,388  
68,469  
73,726  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
5,235,936  
5,154,295  
5,163,360  
5,184,946  
5,129,062  
1,228,685  
1,239,484  
1,346,251  
1,190,130  
1,280,879  
498,558  
487,427  
578,299  
428,581  
504,550  
730,126  
752,058  
767,953  
761,549  
776,329  
4,007,251  
3,914,811  
3,817,108  
3,994,816  
3,848,182  
4,007,251  
3,914,811  
3,817,108  
3,994,816  
3,848,182  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0