Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng (PHP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
5,467,663  
5,373,071  
5,518,699  
5,290,849  
5,235,936  
2,319,788  
2,139,468  
2,290,168  
2,221,894  
2,085,057  
394,491  
448,749  
596,019  
376,621  
283,690  
1,524,240  
1,347,164  
1,308,164  
1,345,800  
1,350,500  
318,274  
254,000  
298,654  
405,691  
362,635  
49,482  
49,579  
52,486  
46,900  
41,925  
33,301  
39,976  
34,846  
46,882  
46,308  
3,147,876  
3,233,603  
3,228,530  
3,068,955  
3,150,878  
294  
303  
307  
316  
321  
2,754,707  
2,845,661  
2,822,867  
2,661,808  
2,757,465  
0  
0  
0  
0  
0  
21,854  
24,743  
20,498  
60,179  
46,663  
278,890  
276,500  
294,829  
258,402  
254,775  
92,130  
86,395  
90,029  
88,249  
91,654  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
5,467,663  
5,373,071  
5,518,699  
5,290,849  
5,235,936  
1,367,278  
1,190,369  
1,513,684  
1,211,859  
1,228,685  
652,428  
483,102  
782,149  
472,671  
498,558  
714,850  
707,267  
731,534  
739,188  
730,126  
4,100,386  
4,182,701  
4,005,015  
4,078,989  
4,007,251  
4,100,386  
4,182,701  
4,005,015  
4,078,989  
4,007,251  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0