Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng (PHP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
5,290,849  
5,235,936  
5,154,295  
5,163,360  
5,184,946  
2,221,894  
2,085,057  
2,187,710  
2,104,109  
2,028,913  
376,621  
283,690  
491,821  
692,834  
598,946  
1,345,800  
1,350,500  
1,199,000  
915,621  
1,020,021  
405,691  
362,635  
418,252  
418,361  
352,155  
46,900  
41,925  
44,985  
41,889  
36,005  
46,882  
46,308  
33,652  
35,404  
21,785  
3,068,955  
3,150,878  
2,966,585  
3,059,251  
3,156,033  
316  
321  
330  
334  
542  
2,661,808  
2,757,465  
2,626,373  
2,700,301  
2,803,082  
0  
0  
0  
0  
0  
60,179  
46,663  
22,846  
38,239  
23,185  
258,402  
254,775  
239,824  
249,989  
260,755  
88,249  
91,654  
77,211  
70,388  
68,469  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
5,290,849  
5,235,936  
5,154,295  
5,163,360  
5,184,946  
1,211,859  
1,228,685  
1,239,484  
1,346,251  
1,190,130  
472,671  
498,558  
487,427  
578,299  
428,581  
739,188  
730,126  
752,058  
767,953  
761,549  
4,078,989  
4,007,251  
3,914,811  
3,817,108  
3,994,816  
4,078,989  
4,007,251  
3,914,811  
3,817,108  
3,994,816  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0