Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng (PHP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
5,178,000  
5,130,636  
5,734,931  
5,802,104  
5,779,640  
1,888,234  
1,798,617  
1,797,627  
1,844,089  
1,723,034  
629,903  
254,513  
143,138  
42,455  
70,438  
885,981  
1,028,146  
1,179,446  
1,340,067  
1,222,500  
312,166  
448,979  
420,466  
416,110  
384,100  
38,296  
40,270  
31,347  
29,774  
28,981  
21,887  
26,709  
23,231  
15,683  
17,016  
3,289,766  
3,332,019  
3,937,304  
3,958,015  
4,056,605  
575  
584  
589  
2,467  
4,014  
2,947,297  
2,992,385  
3,076,078  
3,081,954  
3,091,663  
0  
0  
0  
0  
0  
47,099  
34,972  
31,037  
20,599  
90,246  
241,479  
247,534  
254,474  
252,718  
250,174  
53,316  
56,544  
575,125  
600,277  
620,508  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
5,178,000  
5,130,636  
5,734,931  
5,802,104  
5,779,640  
1,331,758  
1,395,726  
1,508,929  
1,519,795  
1,459,858  
471,704  
568,117  
712,814  
723,679  
552,513  
860,054  
827,609  
796,115  
796,115  
907,345  
3,846,242  
3,734,910  
4,226,002  
4,282,310  
4,319,782  
3,846,242  
3,734,910  
4,226,002  
4,282,310  
4,319,782  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0