Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng (PHP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
5,184,946  
5,129,062  
5,178,000  
5,130,636  
5,734,931  
2,028,913  
1,880,152  
1,888,234  
1,798,617  
1,797,627  
598,946  
520,069  
629,903  
254,513  
143,138  
1,020,021  
1,007,981  
885,981  
1,028,146  
1,179,446  
352,155  
297,659  
312,166  
448,979  
420,466  
36,005  
34,882  
38,296  
40,270  
31,347  
21,785  
19,560  
21,887  
26,709  
23,231  
3,156,033  
3,248,910  
3,289,766  
3,332,019  
3,937,304  
542  
562  
575  
584  
589  
2,803,082  
2,866,811  
2,947,297  
2,992,385  
3,076,078  
0  
0  
0  
0  
0  
23,185  
60,572  
47,099  
34,972  
31,037  
260,755  
247,239  
241,479  
247,534  
254,474  
68,469  
73,726  
53,316  
56,544  
575,125  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
5,184,946  
5,129,062  
5,178,000  
5,130,636  
5,734,931  
1,190,130  
1,280,879  
1,331,758  
1,395,726  
1,508,929  
428,581  
504,550  
471,704  
568,117  
712,814  
761,549  
776,329  
860,054  
827,609  
796,115  
3,994,816  
3,848,182  
3,846,242  
3,734,910  
4,226,002  
3,994,816  
3,848,182  
3,846,242  
3,734,910  
4,226,002  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0