Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng (PHP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
5,518,699  
5,290,849  
5,235,936  
5,154,295  
5,163,360  
2,290,168  
2,221,894  
2,085,057  
2,187,710  
2,104,109  
596,019  
376,621  
283,690  
491,821  
692,834  
1,308,164  
1,345,800  
1,350,500  
1,199,000  
915,621  
298,654  
405,691  
362,635  
418,252  
418,361  
52,486  
46,900  
41,925  
44,985  
41,889  
34,846  
46,882  
46,308  
33,652  
35,404  
3,228,530  
3,068,955  
3,150,878  
2,966,585  
3,059,251  
307  
316  
321  
330  
334  
2,822,867  
2,661,808  
2,757,465  
2,626,373  
2,700,301  
0  
0  
0  
0  
0  
20,498  
60,179  
46,663  
22,846  
38,239  
294,829  
258,402  
254,775  
239,824  
249,989  
90,029  
88,249  
91,654  
77,211  
70,388  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
5,518,699  
5,290,849  
5,235,936  
5,154,295  
5,163,360  
1,513,684  
1,211,859  
1,228,685  
1,239,484  
1,346,251  
782,149  
472,671  
498,558  
487,427  
578,299  
731,534  
739,188  
730,126  
752,058  
767,953  
4,005,015  
4,078,989  
4,007,251  
3,914,811  
3,817,108  
4,005,015  
4,078,989  
4,007,251  
3,914,811  
3,817,108  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0