Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng (PHP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
5,373,071  
5,518,699  
5,290,849  
5,235,936  
5,154,295  
2,139,468  
2,290,168  
2,221,894  
2,085,057  
2,187,710  
448,749  
596,019  
376,621  
283,690  
491,821  
1,347,164  
1,308,164  
1,345,800  
1,350,500  
1,199,000  
254,000  
298,654  
405,691  
362,635  
418,252  
49,579  
52,486  
46,900  
41,925  
44,985  
39,976  
34,846  
46,882  
46,308  
33,652  
3,233,603  
3,228,530  
3,068,955  
3,150,878  
2,966,585  
303  
307  
316  
321  
330  
2,845,661  
2,822,867  
2,661,808  
2,757,465  
2,626,373  
0  
0  
0  
0  
0  
24,743  
20,498  
60,179  
46,663  
22,846  
276,500  
294,829  
258,402  
254,775  
239,824  
86,395  
90,029  
88,249  
91,654  
77,211  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
5,373,071  
5,518,699  
5,290,849  
5,235,936  
5,154,295  
1,190,369  
1,513,684  
1,211,859  
1,228,685  
1,239,484  
483,102  
782,149  
472,671  
498,558  
487,427  
707,267  
731,534  
739,188  
730,126  
752,058  
4,182,701  
4,005,015  
4,078,989  
4,007,251  
3,914,811  
4,182,701  
4,005,015  
4,078,989  
4,007,251  
3,914,811  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0