Công ty Cổ phần Hồng Hà Việt Nam (PHH: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
718,202  
767,476  
836,743  
859,699  
924,809  
434,747  
482,099  
549,744  
582,576  
641,408  
76,374  
105,783  
137,500  
193,841  
175,311  
0  
0  
0  
0  
0  
161,295  
228,693  
156,007  
165,597  
185,782  
161,887  
116,630  
220,809  
192,593  
245,348  
35,190  
30,994  
35,428  
30,544  
34,967  
283,456  
285,376  
286,999  
277,124  
283,401  
15  
15  
405  
405  
405  
17,313  
18,273  
20,367  
22,616  
23,452  
881  
881  
1,800  
1,800  
1,800  
182,384  
180,885  
173,293  
164,100  
163,024  
32,501  
32,501  
32,501  
32,501  
32,501  
50,361  
52,822  
58,633  
55,702  
62,220  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
718,202  
767,476  
836,743  
859,699  
924,809  
367,593  
409,874  
487,876  
509,693  
565,658  
364,978  
406,005  
483,743  
505,309  
503,275  
2,615  
3,869  
4,133  
4,384  
62,383  
350,610  
357,602  
348,867  
350,006  
359,151  
350,610  
357,602  
348,867  
350,006  
359,151  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0