Công ty Cổ phần Hồng Hà Việt Nam (PHH: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,006,515  
990,859  
976,566  
736,670  
747,587  
778,332  
743,121  
735,250  
486,340  
497,943  
82,250  
57,436  
183,968  
40,652  
94,128  
0  
0  
0  
0  
0  
245,965  
233,435  
209,496  
142,835  
126,522  
398,959  
399,306  
293,048  
260,295  
236,819  
51,158  
52,944  
48,738  
42,558  
40,474  
228,183  
247,738  
241,316  
250,330  
249,644  
0  
0  
0  
0  
15  
18,898  
18,827  
18,409  
17,996  
23,054  
881  
881  
881  
881  
881  
126,336  
146,899  
142,080  
152,899  
151,984  
33,279  
33,279  
33,242  
33,242  
28,742  
48,789  
47,852  
46,704  
45,312  
44,969  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,006,515  
990,859  
976,566  
736,670  
747,587  
703,303  
669,011  
665,728  
415,171  
423,442  
463,338  
516,851  
537,993  
352,561  
375,432  
239,966  
152,160  
127,735  
62,609  
48,009  
303,212  
321,849  
310,838  
321,499  
324,145  
303,212  
321,849  
310,838  
321,499  
324,145  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0