Công ty Cổ phần Hồng Hà Việt Nam (PHH: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
859,699  
924,809  
1,277,955  
 
 
582,576  
641,408  
1,049,043  
 
 
193,841  
175,311  
305,961  
 
 
0  
0  
0  
 
 
165,597  
185,782  
274,034  
 
 
192,593  
245,348  
441,011  
 
 
30,544  
34,967  
28,039  
 
 
277,124  
283,401  
228,911  
 
 
405  
405  
405  
 
 
22,616  
23,452  
21,266  
 
 
1,800  
1,800  
919  
 
 
164,100  
163,024  
155,626  
 
 
32,501  
32,501  
28,779  
 
 
55,702  
62,220  
21,916  
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
859,699  
924,809  
1,277,955  
 
 
509,693  
565,658  
959,421  
 
 
505,309  
503,275  
836,804  
 
 
4,384  
62,383  
122,618  
 
 
350,006  
359,151  
318,533  
 
 
350,006  
359,151  
318,533  
 
 
0  
0  
0  
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0