Công ty Cổ phần Hồng Hà Việt Nam (PHH: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
767,476  
836,743  
859,699  
924,809  
 
482,099  
549,744  
582,576  
641,408  
 
105,783  
137,500  
193,841  
175,311  
 
0  
0  
0  
0  
 
228,693  
156,007  
165,597  
185,782  
 
116,630  
220,809  
192,593  
245,348  
 
30,994  
35,428  
30,544  
34,967  
 
285,376  
286,999  
277,124  
283,401  
 
15  
405  
405  
405  
 
18,273  
20,367  
22,616  
23,452  
 
881  
1,800  
1,800  
1,800  
 
180,885  
173,293  
164,100  
163,024  
 
32,501  
32,501  
32,501  
32,501  
 
52,822  
58,633  
55,702  
62,220  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
767,476  
836,743  
859,699  
924,809  
 
409,874  
487,876  
509,693  
565,658  
 
406,005  
483,743  
505,309  
503,275  
 
3,869  
4,133  
4,384  
62,383  
 
357,602  
348,867  
350,006  
359,151  
 
357,602  
348,867  
350,006  
359,151  
 
0  
0  
0  
0  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0