Công ty Cổ phần Hồng Hà Việt Nam (PHH: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
736,670  
747,587  
718,202  
767,476  
836,743  
486,340  
497,943  
434,747  
482,099  
549,744  
40,652  
94,128  
76,374  
105,783  
137,500  
0  
0  
0  
0  
0  
142,835  
126,522  
161,295  
228,693  
156,007  
260,295  
236,819  
161,887  
116,630  
220,809  
42,558  
40,474  
35,190  
30,994  
35,428  
250,330  
249,644  
283,456  
285,376  
286,999  
0  
15  
15  
15  
405  
17,996  
23,054  
17,313  
18,273  
20,367  
881  
881  
881  
881  
1,800  
152,899  
151,984  
182,384  
180,885  
173,293  
33,242  
28,742  
32,501  
32,501  
32,501  
45,312  
44,969  
50,361  
52,822  
58,633  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
736,670  
747,587  
718,202  
767,476  
836,743  
415,171  
423,442  
367,593  
409,874  
487,876  
352,561  
375,432  
364,978  
406,005  
483,743  
62,609  
48,009  
2,615  
3,869  
4,133  
321,499  
324,145  
350,610  
357,602  
348,867  
321,499  
324,145  
350,610  
357,602  
348,867  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0