Công ty Cổ phần Hồng Hà Việt Nam (PHH: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,218,155  
1,065,071  
1,006,515  
990,859  
976,566  
987,068  
832,361  
778,332  
743,121  
735,250  
56,193  
35,678  
82,250  
57,436  
183,968  
0  
0  
0  
0  
0  
233,749  
259,114  
245,965  
233,435  
209,496  
643,212  
483,545  
398,959  
399,306  
293,048  
53,914  
54,024  
51,158  
52,944  
48,738  
231,087  
232,711  
228,183  
247,738  
241,316  
0  
0  
0  
0  
0  
17,174  
18,278  
18,898  
18,827  
18,409  
881  
881  
881  
881  
881  
128,522  
129,755  
126,336  
146,899  
142,080  
33,279  
33,279  
33,279  
33,279  
33,242  
51,231  
50,517  
48,789  
47,852  
46,704  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,218,155  
1,065,071  
1,006,515  
990,859  
976,566  
924,456  
766,985  
703,303  
669,011  
665,728  
633,549  
528,998  
463,338  
516,851  
537,993  
290,907  
237,987  
239,966  
152,160  
127,735  
293,699  
298,086  
303,212  
321,849  
310,838  
293,699  
298,086  
303,212  
321,849  
310,838  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0