Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings (PHC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
912,047  
824,674  
762,355  
761,264  
949,696  
789,505  
730,841  
653,088  
648,351  
778,797  
131,113  
71,468  
50,627  
74,070  
58,220  
150  
250  
150  
5,750  
5,750  
246,514  
237,284  
223,401  
248,664  
334,427  
374,764  
389,784  
351,232  
304,784  
367,377  
36,964  
32,055  
27,678  
15,083  
13,023  
122,542  
93,833  
109,267  
112,913  
170,899  
-281  
0  
0  
0  
0  
55,847  
53,243  
54,880  
52,859  
60,351  
16,762  
7,246  
1,700  
11,947  
12,024  
0  
0  
0  
0  
0  
3,582  
3,582  
5,753  
5,753  
38,548  
46,632  
29,762  
46,934  
42,354  
59,976  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
912,047  
824,674  
762,355  
761,264  
949,696  
699,640  
617,802  
562,512  
555,563  
744,502  
676,390  
602,763  
555,837  
539,247  
726,535  
23,250  
15,039  
6,675  
16,316  
17,967  
212,408  
206,872  
199,843  
205,701  
205,194  
212,408  
206,872  
199,843  
205,701  
205,194  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0