Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings (PHC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,166,130  
1,917,040  
1,579,043  
1,501,867  
1,273,620  
1,995,957  
1,740,245  
1,404,990  
1,308,460  
1,067,689  
118,131  
95,771  
44,604  
80,831  
123,974  
82,816  
261  
261  
3,050  
250  
803,191  
614,137  
522,275  
325,907  
267,104  
937,249  
981,531  
793,863  
852,140  
642,733  
54,571  
48,545  
43,987  
46,532  
33,628  
170,173  
176,795  
174,053  
193,407  
205,932  
8,600  
8,600  
8,600  
17,198  
0  
89,487  
87,413  
90,238  
104,539  
81,392  
12,259  
14,902  
15,159  
5,418  
17,248  
0  
0  
0  
0  
8,499  
8,641  
8,597  
3,604  
3,604  
53,594  
51,186  
57,284  
56,451  
62,647  
45,198  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,166,130  
1,917,040  
1,579,043  
1,501,867  
1,273,620  
1,796,878  
1,556,530  
1,202,818  
1,148,194  
964,505  
1,567,861  
1,351,341  
1,022,233  
962,248  
907,895  
229,017  
205,190  
180,585  
185,946  
56,610  
369,252  
360,510  
376,225  
353,673  
309,115  
369,252  
360,510  
376,225  
353,673  
309,115  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0