Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings (PHC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,273,620  
1,166,494  
1,093,872  
1,190,725  
912,047  
1,067,689  
971,962  
937,569  
1,048,555  
789,505  
123,974  
102,782  
117,825  
126,631  
131,113  
250  
250  
250  
150  
150  
267,104  
263,514  
212,237  
433,221  
246,514  
642,733  
574,494  
568,581  
462,096  
374,764  
33,628  
30,922  
38,678  
26,458  
36,964  
205,932  
194,532  
156,303  
142,170  
122,542  
0  
0  
0  
0  
-281  
81,392  
77,467  
73,441  
69,250  
55,847  
17,248  
17,416  
17,584  
17,753  
16,762  
8,499  
8,388  
0  
0  
0  
53,594  
53,594  
42,843  
14,055  
3,582  
45,198  
37,666  
22,434  
41,113  
46,632  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,273,620  
1,166,494  
1,093,872  
1,190,725  
912,047  
964,505  
946,748  
879,373  
978,952  
699,640  
907,895  
907,476  
844,876  
723,451  
676,390  
56,610  
39,272  
34,497  
255,501  
23,250  
309,115  
219,746  
214,499  
211,773  
212,408  
309,115  
219,746  
214,499  
211,773  
212,408  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0