Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings (PHC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,917,040  
1,579,043  
1,501,867  
1,273,620  
1,166,494  
1,740,245  
1,404,990  
1,308,460  
1,067,689  
971,962  
95,771  
44,604  
80,831  
123,974  
102,782  
261  
261  
3,050  
250  
250  
614,137  
522,275  
325,907  
267,104  
263,514  
981,531  
793,863  
852,140  
642,733  
574,494  
48,545  
43,987  
46,532  
33,628  
30,922  
176,795  
174,053  
193,407  
205,932  
194,532  
8,600  
8,600  
17,198  
0  
0  
87,413  
90,238  
104,539  
81,392  
77,467  
14,902  
15,159  
5,418  
17,248  
17,416  
0  
0  
0  
8,499  
8,388  
8,597  
3,604  
3,604  
53,594  
53,594  
57,284  
56,451  
62,647  
45,198  
37,666  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,917,040  
1,579,043  
1,501,867  
1,273,620  
1,166,494  
1,556,530  
1,202,818  
1,148,194  
964,505  
946,748  
1,351,341  
1,022,233  
962,248  
907,895  
907,476  
205,190  
180,585  
185,946  
56,610  
39,272  
360,510  
376,225  
353,673  
309,115  
219,746  
360,510  
376,225  
353,673  
309,115  
219,746  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0