Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings (PHC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,093,872  
1,190,725  
912,047  
824,674  
762,355  
937,569  
1,048,555  
789,505  
730,841  
653,088  
117,825  
126,631  
131,113  
71,468  
50,627  
250  
150  
150  
250  
150  
212,237  
433,221  
246,514  
237,284  
223,401  
568,581  
462,096  
374,764  
389,784  
351,232  
38,678  
26,458  
36,964  
32,055  
27,678  
156,303  
142,170  
122,542  
93,833  
109,267  
0  
0  
-281  
0  
0  
73,441  
69,250  
55,847  
53,243  
54,880  
17,584  
17,753  
16,762  
7,246  
1,700  
0  
0  
0  
0  
0  
42,843  
14,055  
3,582  
3,582  
5,753  
22,434  
41,113  
46,632  
29,762  
46,934  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,093,872  
1,190,725  
912,047  
824,674  
762,355  
879,373  
978,952  
699,640  
617,802  
562,512  
844,876  
723,451  
676,390  
602,763  
555,837  
34,497  
255,501  
23,250  
15,039  
6,675  
214,499  
211,773  
212,408  
206,872  
199,843  
214,499  
211,773  
212,408  
206,872  
199,843  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0