Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings (PHC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,390,442  
2,166,130  
1,917,040  
1,579,043  
1,501,867  
2,216,400  
1,995,957  
1,740,245  
1,404,990  
1,308,460  
172,174  
118,131  
95,771  
44,604  
80,831  
2,287  
82,816  
261  
261  
3,050  
1,081,085  
803,191  
614,137  
522,275  
325,907  
927,903  
937,249  
981,531  
793,863  
852,140  
32,950  
54,571  
48,545  
43,987  
46,532  
174,041  
170,173  
176,795  
174,053  
193,407  
11,091  
8,600  
8,600  
8,600  
17,198  
66,706  
89,487  
87,413  
90,238  
104,539  
12,001  
12,259  
14,902  
15,159  
5,418  
1,816  
0  
0  
0  
0  
32,523  
8,641  
8,597  
3,604  
3,604  
49,904  
51,186  
57,284  
56,451  
62,647  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,390,442  
2,166,130  
1,917,040  
1,579,043  
1,501,867  
1,973,255  
1,796,878  
1,556,530  
1,202,818  
1,148,194  
1,764,050  
1,567,861  
1,351,341  
1,022,233  
962,248  
209,205  
229,017  
205,190  
180,585  
185,946  
417,187  
369,252  
360,510  
376,225  
353,673  
417,187  
369,252  
360,510  
376,225  
353,673  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0