Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings (PHC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,501,867  
1,273,620  
1,166,494  
1,093,872  
1,190,725  
1,308,460  
1,067,689  
971,962  
937,569  
1,048,555  
80,831  
123,974  
102,782  
117,825  
126,631  
3,050  
250  
250  
250  
150  
325,907  
267,104  
263,514  
212,237  
433,221  
852,140  
642,733  
574,494  
568,581  
462,096  
46,532  
33,628  
30,922  
38,678  
26,458  
193,407  
205,932  
194,532  
156,303  
142,170  
17,198  
0  
0  
0  
0  
104,539  
81,392  
77,467  
73,441  
69,250  
5,418  
17,248  
17,416  
17,584  
17,753  
0  
8,499  
8,388  
0  
0  
3,604  
53,594  
53,594  
42,843  
14,055  
62,647  
45,198  
37,666  
22,434  
41,113  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,501,867  
1,273,620  
1,166,494  
1,093,872  
1,190,725  
1,148,194  
964,505  
946,748  
879,373  
978,952  
962,248  
907,895  
907,476  
844,876  
723,451  
185,946  
56,610  
39,272  
34,497  
255,501  
353,673  
309,115  
219,746  
214,499  
211,773  
353,673  
309,115  
219,746  
214,499  
211,773  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0