Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần (PGV: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
79,572,266  
80,186,726  
81,228,456  
81,385,202  
85,192,429  
19,940,351  
19,891,289  
20,032,892  
18,796,561  
21,461,010  
4,514,278  
1,925,544  
3,033,746  
4,889,503  
3,910,665  
1,413,320  
1,411,320  
1,600,000  
1,771,000  
862,000  
10,812,781  
13,503,027  
12,365,571  
8,947,168  
13,761,612  
3,107,966  
3,016,554  
2,994,979  
3,080,371  
2,904,382  
92,006  
34,844  
38,596  
108,519  
22,351  
59,631,916  
60,295,437  
61,195,564  
62,588,641  
63,731,419  
3,266  
4,026  
769  
769  
781  
54,846,391  
54,957,270  
55,781,594  
56,869,179  
57,839,696  
0  
0  
0  
0  
0  
2,487,273  
3,193,726  
3,501,455  
3,788,284  
3,931,019  
1,920,297  
1,859,395  
1,828,483  
1,830,594  
1,873,176  
374,689  
281,021  
83,262  
99,815  
86,748  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
79,572,266  
80,186,726  
81,228,456  
81,385,202  
85,192,429  
69,766,388  
69,696,913  
70,940,711  
71,594,804  
73,832,642  
14,472,033  
10,319,331  
12,191,343  
12,903,427  
7,082,278  
55,294,355  
59,377,582  
58,749,369  
58,691,376  
66,750,364  
9,805,879  
10,489,813  
10,287,744  
9,790,399  
11,359,787  
9,805,879  
10,489,813  
10,287,744  
9,790,399  
11,359,787  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0