Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần (PGV: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
80,186,726  
81,228,456  
81,385,202  
85,192,429  
87,237,138  
19,891,289  
20,032,892  
18,796,561  
21,461,010  
22,459,199  
1,925,544  
3,033,746  
4,889,503  
3,910,665  
1,803,313  
1,411,320  
1,600,000  
1,771,000  
862,000  
1,052,000  
13,503,027  
12,365,571  
8,947,168  
13,761,612  
16,209,444  
3,016,554  
2,994,979  
3,080,371  
2,904,382  
3,359,980  
34,844  
38,596  
108,519  
22,351  
34,462  
60,295,437  
61,195,564  
62,588,641  
63,731,419  
64,777,939  
4,026  
769  
769  
781  
781  
54,957,270  
55,781,594  
56,869,179  
57,839,696  
58,977,270  
0  
0  
0  
0  
0  
3,193,726  
3,501,455  
3,788,284  
3,931,019  
3,925,157  
1,859,395  
1,828,483  
1,830,594  
1,873,176  
1,773,176  
281,021  
83,262  
99,815  
86,748  
101,554  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
80,186,726  
81,228,456  
81,385,202  
85,192,429  
87,237,138  
69,696,913  
70,940,711  
71,594,804  
73,832,642  
76,521,306  
10,319,331  
12,191,343  
12,903,427  
7,082,278  
8,911,988  
59,377,582  
58,749,369  
58,691,376  
66,750,364  
67,609,318  
10,489,813  
10,287,744  
9,790,399  
11,359,787  
10,715,832  
10,489,813  
10,287,744  
9,790,399  
11,359,787  
10,715,832  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0