Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần (PGV: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
78,301,675  
77,446,215  
79,572,266  
80,186,726  
81,228,456  
20,328,480  
18,376,946  
19,940,351  
19,891,289  
20,032,892  
1,751,239  
2,492,402  
4,514,278  
1,925,544  
3,033,746  
3,738,970  
3,953,820  
1,413,320  
1,411,320  
1,600,000  
11,879,332  
8,959,931  
10,812,781  
13,503,027  
12,365,571  
2,850,188  
2,903,548  
3,107,966  
3,016,554  
2,994,979  
108,751  
67,245  
92,006  
34,844  
38,596  
57,973,195  
59,069,269  
59,631,916  
60,295,437  
61,195,564  
3,509  
3,549  
3,266  
4,026  
769  
52,734,511  
53,856,993  
54,846,391  
54,957,270  
55,781,594  
0  
0  
0  
0  
0  
2,721,550  
2,670,721  
2,487,273  
3,193,726  
3,501,455  
1,908,188  
1,908,188  
1,920,297  
1,859,395  
1,828,483  
605,437  
629,818  
374,689  
281,021  
83,262  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
78,301,675  
77,446,215  
79,572,266  
80,186,726  
81,228,456  
67,876,395  
67,353,569  
69,766,388  
69,696,913  
70,940,711  
11,818,794  
11,303,470  
14,472,033  
10,319,331  
12,191,343  
56,057,601  
56,050,099  
55,294,355  
59,377,582  
58,749,369  
10,425,280  
10,092,646  
9,805,879  
10,489,813  
10,287,744  
10,425,280  
10,092,646  
9,805,879  
10,489,813  
10,287,744  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0