Công ty cổ phần PGT Holdings (PGT: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
85,690  
88,033  
67,677  
66,640  
64,559  
85,110  
84,941  
67,458  
69,029  
66,939  
53,063  
47,934  
29,756  
21,313  
21,129  
0  
0  
2,000  
1,000  
10,000  
29,618  
34,933  
33,256  
44,339  
33,395  
44  
43  
45  
46  
47  
2,385  
2,030  
2,401  
2,330  
2,369  
579  
3,092  
219  
-2,388  
-2,380  
0  
2,556  
0  
0  
0  
449  
204  
219  
227  
235  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
-2,615  
-2,615  
130  
333  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
85,690  
88,033  
67,677  
66,640  
64,559  
25,799  
25,268  
2,630  
2,423  
2,019  
25,799  
25,268  
2,630  
2,423  
2,019  
0  
0  
0  
0  
0  
59,891  
62,765  
65,047  
64,218  
62,540  
59,891  
62,765  
65,047  
64,218  
62,540  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0