Công ty Cổ phần Taxi Gas Sài Gòn Petrolimex (PGT: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
80,227  
84,379  
83,226  
83,731  
84,033  
80,176  
80,091  
67,775  
78,706  
121,057  
27,324  
30,598  
28,932  
49,096  
66,565  
19,176  
19,176  
19,176  
24,176  
6,176  
30,316  
28,345  
16,411  
610  
46,589  
0  
10  
0  
0  
0  
3,360  
1,961  
3,255  
4,823  
1,727  
51  
4,289  
15,452  
5,025  
-37,024  
0  
3,700  
1,620  
0  
-37,024  
683  
548  
32  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
-677  
0  
13,800  
0  
0  
45  
40  
0  
5,025  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
80,227  
84,379  
83,226  
83,731  
84,033  
2,424  
4,006  
1,907  
940  
1,048  
2,424  
4,006  
1,907  
940  
1,048  
0  
0  
0  
0  
0  
77,803  
80,373  
81,319  
82,790  
82,985  
77,803  
80,373  
81,319  
82,790  
82,985  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0