Công ty cổ phần PGT Holdings (PGT: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
88,425  
67,677  
66,640  
64,559  
69,210  
88,077  
67,458  
69,029  
66,939  
61,334  
14,958  
29,756  
21,313  
21,129  
15,164  
32,900  
2,000  
1,000  
10,000  
14,337  
37,822  
33,256  
44,339  
33,395  
29,532  
43  
45  
46  
47  
47  
2,354  
2,401  
2,330  
2,369  
2,255  
347  
219  
-2,388  
-2,380  
7,876  
0  
0  
0  
0  
7,136  
210  
219  
227  
235  
245  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
-2,615  
-2,615  
0  
137  
0  
0  
0  
495  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
88,425  
67,677  
66,640  
64,559  
69,210  
25,542  
2,630  
2,423  
2,019  
2,101  
25,542  
2,630  
2,423  
2,019  
2,101  
0  
0  
0  
0  
0  
62,882  
65,047  
64,218  
62,540  
67,109  
62,882  
65,047  
64,218  
62,540  
67,109  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0