Công ty cổ phần PGT Holdings (PGT: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
64,559  
69,210  
77,164  
79,659  
80,227  
66,939  
61,334  
72,935  
75,309  
80,176  
21,129  
15,164  
25,986  
33,401  
27,324  
10,000  
14,337  
14,254  
1,254  
19,176  
33,395  
29,532  
30,590  
38,532  
30,316  
47  
47  
6  
40  
0  
2,369  
2,255  
2,099  
2,083  
3,360  
-2,380  
7,876  
4,229  
4,349  
51  
0  
7,136  
3,436  
0  
0  
235  
245  
176  
184  
683  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
-2,615  
0  
0  
0  
-677  
0  
495  
616  
4,165  
45  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
64,559  
69,210  
77,164  
79,659  
80,227  
2,019  
2,101  
3,450  
2,840  
2,424  
2,019  
2,101  
3,450  
2,840  
2,424  
0  
0  
0  
0  
0  
62,540  
67,109  
73,713  
76,819  
77,803  
62,540  
67,109  
73,713  
76,819  
77,803  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0