Công ty cổ phần PGT Holdings (PGT: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
67,677  
66,640  
64,559  
69,210  
77,164  
67,458  
69,029  
66,939  
61,334  
72,935  
29,756  
21,313  
21,129  
15,164  
25,986  
2,000  
1,000  
10,000  
14,337  
14,254  
33,256  
44,339  
33,395  
29,532  
30,590  
45  
46  
47  
47  
6  
2,401  
2,330  
2,369  
2,255  
2,099  
219  
-2,388  
-2,380  
7,876  
4,229  
0  
0  
0  
7,136  
3,436  
219  
227  
235  
245  
176  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
-2,615  
-2,615  
0  
0  
0  
0  
0  
495  
616  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
67,677  
66,640  
64,559  
69,210  
77,164  
2,630  
2,423  
2,019  
2,101  
3,450  
2,630  
2,423  
2,019  
2,101  
3,450  
0  
0  
0  
0  
0  
65,047  
64,218  
62,540  
67,109  
73,713  
65,047  
64,218  
62,540  
67,109  
73,713  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0