Công ty cổ phần PGT Holdings (PGT: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
77,164  
79,659  
80,227  
84,379  
83,226  
72,935  
75,309  
80,176  
80,091  
67,775  
25,986  
33,401  
27,324  
30,598  
28,932  
14,254  
1,254  
19,176  
19,176  
19,176  
30,590  
38,532  
30,316  
28,345  
16,411  
6  
40  
0  
10  
0  
2,099  
2,083  
3,360  
1,961  
3,255  
4,229  
4,349  
51  
4,289  
15,452  
3,436  
0  
0  
3,700  
1,620  
176  
184  
683  
548  
32  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
-677  
0  
13,800  
616  
4,165  
45  
40  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
77,164  
79,659  
80,227  
84,379  
83,226  
3,450  
2,840  
2,424  
4,006  
1,907  
3,450  
2,840  
2,424  
4,006  
1,907  
0  
0  
0  
0  
0  
73,713  
76,819  
77,803  
80,373  
81,319  
73,713  
76,819  
77,803  
80,373  
81,319  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0