Công ty Cổ phần Taxi Gas Sài Gòn Petrolimex (PGT: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
84,379  
83,226  
83,731  
84,033  
84,440  
80,091  
67,775  
78,706  
121,057  
121,464  
30,598  
28,932  
49,096  
66,565  
73,489  
19,176  
19,176  
24,176  
6,176  
1,176  
28,345  
16,411  
610  
46,589  
45,042  
10  
0  
0  
0  
83  
1,961  
3,255  
4,823  
1,727  
1,673  
4,289  
15,452  
5,025  
-37,024  
-37,024  
3,700  
1,620  
0  
-37,024  
-37,024  
548  
32  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
13,800  
0  
0  
0  
40  
0  
5,025  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
84,379  
83,226  
83,731  
84,033  
84,440  
4,006  
1,907  
940  
1,048  
992  
4,006  
1,907  
940  
1,048  
992  
0  
0  
0  
0  
0  
80,373  
81,319  
82,790  
82,985  
83,448  
80,373  
81,319  
82,790  
82,985  
83,448  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0