Công ty Cổ phần Taxi Gas Sài Gòn Petrolimex (PGT: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
79,659  
80,227  
84,379  
83,226  
83,731  
75,309  
80,176  
80,091  
67,775  
78,706  
33,401  
27,324  
30,598  
28,932  
49,096  
1,254  
19,176  
19,176  
19,176  
24,176  
38,532  
30,316  
28,345  
16,411  
610  
40  
0  
10  
0  
0  
2,083  
3,360  
1,961  
3,255  
4,823  
4,349  
51  
4,289  
15,452  
5,025  
0  
0  
3,700  
1,620  
0  
184  
683  
548  
32  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
-677  
0  
13,800  
0  
4,165  
45  
40  
0  
5,025  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
79,659  
80,227  
84,379  
83,226  
83,731  
2,840  
2,424  
4,006  
1,907  
940  
2,840  
2,424  
4,006  
1,907  
940  
0  
0  
0  
0  
0  
76,819  
77,803  
80,373  
81,319  
82,790  
76,819  
77,803  
80,373  
81,319  
82,790  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0