Công ty Cổ phần Kinh doanh khí hóa lỏng miền Nam (PGS: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,460,874  
2,420,292  
2,341,452  
2,330,981  
2,298,971  
1,191,085  
1,158,940  
1,101,705  
1,141,833  
1,176,349  
293,004  
284,636  
249,278  
268,756  
283,541  
7,654  
7,654  
7,450  
7,450  
57,450  
701,239  
640,333  
620,491  
647,858  
634,531  
123,383  
163,495  
157,682  
170,946  
161,703  
65,805  
62,821  
66,804  
46,823  
39,123  
1,269,789  
1,261,352  
1,239,747  
1,189,148  
1,122,622  
6,310  
6,207  
8,759  
8,578  
8,525  
632,876  
652,833  
627,593  
618,207  
552,784  
0  
0  
0  
0  
0  
7,493  
13,533  
56,114  
22,175  
29,066  
0  
0  
0  
0  
0  
623,109  
588,779  
547,281  
540,188  
532,247  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,460,874  
2,420,292  
2,341,452  
2,330,981  
2,298,971  
1,481,297  
1,464,272  
1,366,957  
1,369,700  
1,306,221  
1,316,958  
1,307,356  
1,209,629  
1,212,532  
1,146,862  
164,339  
156,916  
157,328  
157,167  
159,359  
979,577  
956,020  
974,495  
961,281  
992,750  
979,577  
956,020  
974,495  
961,281  
992,750  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0