Công ty Cổ phần Kinh doanh khí hóa lỏng miền Nam (PGS: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,500,970  
2,286,237  
2,581,191  
2,654,133  
2,729,120  
1,370,920  
1,145,156  
1,387,715  
1,292,630  
1,419,355  
249,771  
247,114  
628,496  
408,920  
438,593  
150,000  
150,000  
0  
13,000  
13,000  
791,346  
573,032  
611,929  
656,544  
773,846  
125,712  
139,678  
104,302  
151,820  
140,254  
54,091  
35,332  
42,988  
62,346  
53,663  
1,130,049  
1,141,081  
1,193,476  
1,361,503  
1,309,765  
17,445  
19,210  
19,265  
17,916  
23,074  
591,403  
630,257  
598,819  
769,226  
779,025  
0  
0  
0  
0  
0  
26,518  
6,841  
73,087  
63,287  
24,967  
0  
0  
0  
0  
0  
494,683  
484,773  
502,305  
511,073  
482,699  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,500,970  
2,286,237  
2,581,191  
2,654,133  
2,729,120  
1,497,678  
1,306,407  
1,515,656  
1,587,174  
1,593,362  
1,317,139  
1,127,979  
1,312,928  
1,371,043  
1,345,677  
180,539  
178,428  
202,728  
216,131  
247,685  
1,003,292  
979,830  
1,065,535  
1,066,959  
1,135,757  
1,003,292  
979,830  
1,065,535  
1,066,959  
1,135,757  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0