Công ty Cổ phần Kinh doanh khí hóa lỏng miền Nam (PGS: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,341,452  
2,330,981  
2,298,971  
2,086,584  
2,325,908  
1,101,705  
1,141,833  
1,176,349  
959,644  
1,222,018  
249,278  
268,756  
283,541  
189,448  
374,866  
7,450  
7,450  
57,450  
57,450  
7,450  
620,491  
647,858  
634,531  
548,463  
613,943  
157,682  
170,946  
161,703  
136,019  
190,792  
66,804  
46,823  
39,123  
28,263  
34,966  
1,239,747  
1,189,148  
1,122,622  
1,126,939  
1,103,890  
8,759  
8,578  
8,525  
9,054  
8,850  
627,593  
618,207  
552,784  
574,523  
588,750  
0  
0  
0  
0  
0  
56,114  
22,175  
29,066  
10,152  
13,078  
0  
0  
0  
0  
0  
547,281  
540,188  
532,247  
533,210  
493,213  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,341,452  
2,330,981  
2,298,971  
2,086,584  
2,325,908  
1,366,957  
1,369,700  
1,306,221  
1,118,239  
1,340,603  
1,209,629  
1,212,532  
1,146,862  
943,667  
1,181,342  
157,328  
157,167  
159,359  
174,572  
159,262  
974,495  
961,281  
992,750  
968,344  
985,305  
974,495  
961,281  
992,750  
968,344  
985,305  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0