Công ty Cổ phần Kinh doanh khí hóa lỏng miền Nam (PGS: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,325,908  
2,256,930  
2,500,970  
2,286,237  
2,581,191  
1,222,018  
1,145,699  
1,370,920  
1,145,156  
1,387,715  
374,866  
407,677  
249,771  
247,114  
628,496  
7,450  
7,450  
150,000  
150,000  
0  
613,943  
561,866  
791,346  
573,032  
611,929  
190,792  
127,646  
125,712  
139,678  
104,302  
34,966  
41,060  
54,091  
35,332  
42,988  
1,103,890  
1,111,231  
1,130,049  
1,141,081  
1,193,476  
8,850  
11,347  
17,445  
19,210  
19,265  
588,750  
587,965  
591,403  
630,257  
598,819  
0  
0  
0  
0  
0  
13,078  
20,854  
26,518  
6,841  
73,087  
0  
0  
0  
0  
0  
493,213  
491,065  
494,683  
484,773  
502,305  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,325,908  
2,256,930  
2,500,970  
2,286,237  
2,581,191  
1,340,603  
1,289,964  
1,497,678  
1,306,407  
1,515,656  
1,181,342  
1,125,730  
1,317,139  
1,127,979  
1,312,928  
159,262  
164,234  
180,539  
178,428  
202,728  
985,305  
966,966  
1,003,292  
979,830  
1,065,535  
985,305  
966,966  
1,003,292  
979,830  
1,065,535  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0