Công ty Cổ phần Kinh doanh khí hóa lỏng miền Nam (PGS: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,507,665  
2,460,874  
2,420,292  
2,341,452  
2,330,981  
1,258,735  
1,191,085  
1,158,940  
1,101,705  
1,141,833  
429,531  
293,004  
284,636  
249,278  
268,756  
7,654  
7,654  
7,654  
7,450  
7,450  
620,421  
701,239  
640,333  
620,491  
647,858  
147,898  
123,383  
163,495  
157,682  
170,946  
53,232  
65,805  
62,821  
66,804  
46,823  
1,248,929  
1,269,789  
1,261,352  
1,239,747  
1,189,148  
6,669  
6,310  
6,207  
8,759  
8,578  
617,861  
632,876  
652,833  
627,593  
618,207  
0  
0  
0  
0  
0  
7,781  
7,493  
13,533  
56,114  
22,175  
0  
0  
0  
0  
0  
616,618  
623,109  
588,779  
547,281  
540,188  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,507,665  
2,460,874  
2,420,292  
2,341,452  
2,330,981  
1,552,189  
1,481,297  
1,464,272  
1,366,957  
1,369,700  
1,389,047  
1,316,958  
1,307,356  
1,209,629  
1,212,532  
163,142  
164,339  
156,916  
157,328  
157,167  
955,476  
979,577  
956,020  
974,495  
961,281  
955,476  
979,577  
956,020  
974,495  
961,281  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0