Công ty Cổ phần Kinh doanh khí hóa lỏng miền Nam (PGS: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,419,266  
2,341,452  
2,330,981  
2,298,971  
2,086,584  
1,160,532  
1,101,705  
1,141,833  
1,176,349  
959,644  
284,636  
249,278  
268,756  
283,541  
189,448  
7,654  
7,450  
7,450  
57,450  
57,450  
639,536  
620,491  
647,858  
634,531  
548,463  
163,347  
157,682  
170,946  
161,703  
136,019  
65,359  
66,804  
46,823  
39,123  
28,263  
1,258,734  
1,239,747  
1,189,148  
1,122,622  
1,126,939  
6,207  
8,759  
8,578  
8,525  
9,054  
652,833  
627,593  
618,207  
552,784  
574,523  
0  
0  
0  
0  
0  
13,533  
56,114  
22,175  
29,066  
10,152  
0  
0  
0  
0  
0  
586,161  
547,281  
540,188  
532,247  
533,210  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,419,266  
2,341,452  
2,330,981  
2,298,971  
2,086,584  
1,465,815  
1,366,957  
1,369,700  
1,306,221  
1,118,239  
1,300,602  
1,209,629  
1,212,532  
1,146,862  
943,667  
165,213  
157,328  
157,167  
159,359  
174,572  
953,450  
974,495  
961,281  
992,750  
968,344  
953,450  
974,495  
961,281  
992,750  
968,344  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0