Công ty Cổ phần Kinh doanh khí hóa lỏng miền Nam (PGS: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,086,584  
2,325,908  
2,256,930  
2,500,970  
2,286,237  
959,644  
1,222,018  
1,145,699  
1,370,920  
1,145,156  
189,448  
374,866  
407,677  
249,771  
247,114  
57,450  
7,450  
7,450  
150,000  
150,000  
548,463  
613,943  
561,866  
791,346  
573,032  
136,019  
190,792  
127,646  
125,712  
139,678  
28,263  
34,966  
41,060  
54,091  
35,332  
1,126,939  
1,103,890  
1,111,231  
1,130,049  
1,141,081  
9,054  
8,850  
11,347  
17,445  
19,210  
574,523  
588,750  
587,965  
591,403  
630,257  
0  
0  
0  
0  
0  
10,152  
13,078  
20,854  
26,518  
6,841  
0  
0  
0  
0  
0  
533,210  
493,213  
491,065  
494,683  
484,773  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,086,584  
2,325,908  
2,256,930  
2,500,970  
2,286,237  
1,118,239  
1,340,603  
1,289,964  
1,497,678  
1,306,407  
943,667  
1,181,342  
1,125,730  
1,317,139  
1,127,979  
174,572  
159,262  
164,234  
180,539  
178,428  
968,344  
985,305  
966,966  
1,003,292  
979,830  
968,344  
985,305  
966,966  
1,003,292  
979,830  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0