Công ty Cổ phần Kinh doanh khí hóa lỏng miền Nam (PGS: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,298,971  
2,086,584  
2,325,908  
2,256,930  
2,500,970  
1,176,349  
959,644  
1,222,018  
1,145,699  
1,370,920  
283,541  
189,448  
374,866  
407,677  
249,771  
57,450  
57,450  
7,450  
7,450  
150,000  
634,531  
548,463  
613,943  
561,866  
791,346  
161,703  
136,019  
190,792  
127,646  
125,712  
39,123  
28,263  
34,966  
41,060  
54,091  
1,122,622  
1,126,939  
1,103,890  
1,111,231  
1,130,049  
8,525  
9,054  
8,850  
11,347  
17,445  
552,784  
574,523  
588,750  
587,965  
591,403  
0  
0  
0  
0  
0  
29,066  
10,152  
13,078  
20,854  
26,518  
0  
0  
0  
0  
0  
532,247  
533,210  
493,213  
491,065  
494,683  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,298,971  
2,086,584  
2,325,908  
2,256,930  
2,500,970  
1,306,221  
1,118,239  
1,340,603  
1,289,964  
1,497,678  
1,146,862  
943,667  
1,181,342  
1,125,730  
1,317,139  
159,359  
174,572  
159,262  
164,234  
180,539  
992,750  
968,344  
985,305  
966,966  
1,003,292  
992,750  
968,344  
985,305  
966,966  
1,003,292  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0