Công ty Cổ phần Kinh doanh khí hóa lỏng miền Nam (PGS: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,330,981  
2,298,971  
2,086,584  
2,325,908  
2,256,930  
1,141,833  
1,176,349  
959,644  
1,222,018  
1,145,699  
268,756  
283,541  
189,448  
374,866  
407,677  
7,450  
57,450  
57,450  
7,450  
7,450  
647,858  
634,531  
548,463  
613,943  
561,866  
170,946  
161,703  
136,019  
190,792  
127,646  
46,823  
39,123  
28,263  
34,966  
41,060  
1,189,148  
1,122,622  
1,126,939  
1,103,890  
1,111,231  
8,578  
8,525  
9,054  
8,850  
11,347  
618,207  
552,784  
574,523  
588,750  
587,965  
0  
0  
0  
0  
0  
22,175  
29,066  
10,152  
13,078  
20,854  
0  
0  
0  
0  
0  
540,188  
532,247  
533,210  
493,213  
491,065  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,330,981  
2,298,971  
2,086,584  
2,325,908  
2,256,930  
1,369,700  
1,306,221  
1,118,239  
1,340,603  
1,289,964  
1,212,532  
1,146,862  
943,667  
1,181,342  
1,125,730  
157,167  
159,359  
174,572  
159,262  
164,234  
961,281  
992,750  
968,344  
985,305  
966,966  
961,281  
992,750  
968,344  
985,305  
966,966  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0