Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (PGI: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Bảo hiểm phi nhân thọ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
4,174,504  
3,941,077  
3,741,173  
3,713,354  
3,690,260  
3,399,733  
3,394,910  
2,821,050  
3,102,592  
3,122,029  
158,981  
199,196  
164,651  
176,117  
152,763  
1,687,502  
1,761,523  
1,260,547  
1,569,214  
1,561,291  
399,637  
453,078  
432,099  
369,951  
362,500  
11,895  
12,834  
13,897  
11,724  
13,175  
101,475  
103,256  
103,739  
107,146  
100,542  
1,040,243  
865,021  
846,117  
868,441  
931,758  
0  
0  
0  
0  
0  
  Cho vay khách hàng
0  
0  
0  
0  
0  
  Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng
0  
0  
0  
0  
0  
774,771  
546,167  
920,122  
610,762  
568,231  
11,551  
10,584  
10,285  
10,240  
9,947  
407,708  
413,229  
411,742  
411,780  
413,230  
50,808  
53,676  
54,525  
55,374  
56,222  
0  
0  
0  
0  
0  
297,782  
62,900  
437,178  
127,350  
80,859  
6,922  
5,777  
6,393  
6,019  
7,973  
  Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
0  
0  
0  
0  
0  
  Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
4,174,504  
3,941,077  
3,741,173  
3,713,354  
3,690,260  
3,279,115  
3,067,684  
2,916,078  
2,913,406  
2,841,030  
3,266,275  
3,050,897  
2,906,688  
2,904,105  
2,833,078  
0  
0  
0  
0  
0  
2,754,219  
2,551,145  
2,463,068  
2,448,079  
2,435,745  
12,839  
16,786  
9,390  
9,301  
7,951  
0  
0  
0  
0  
0  
895,390  
873,393  
825,095  
799,948  
849,230  
895,390  
873,393  
825,095  
799,948  
849,230  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0