Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (PGI: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Bảo hiểm phi nhân thọ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
5,261,002  
5,000,720  
5,016,124  
4,778,752  
4,261,663  
4,515,818  
4,251,564  
4,313,656  
4,125,621  
3,624,469  
138,300  
125,939  
142,200  
165,080  
133,798  
2,421,967  
2,433,603  
2,483,516  
2,413,661  
1,904,536  
588,022  
556,074  
576,070  
483,943  
478,194  
6,764  
6,414  
6,595  
8,733  
9,713  
206,796  
157,758  
109,993  
99,194  
99,051  
1,153,969  
971,777  
995,282  
955,009  
999,176  
0  
0  
0  
0  
0  
  Cho vay khách hàng
0  
0  
0  
0  
0  
  Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng
0  
0  
0  
0  
0  
745,184  
749,156  
702,468  
653,131  
637,194  
11,346  
11,596  
11,757  
11,794  
11,703  
417,933  
420,672  
412,567  
374,956  
359,701  
83,098  
83,624  
84,150  
84,676  
85,202  
0  
0  
0  
0  
0  
222,979  
224,284  
186,035  
174,117  
172,517  
9,828  
8,980  
7,959  
7,588  
8,071  
  Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
5,261,002  
5,000,720  
5,016,124  
4,778,752  
4,261,663  
3,838,559  
3,604,297  
3,548,234  
3,339,356  
3,365,320  
3,806,192  
3,585,956  
3,528,960  
3,323,652  
3,350,215  
0  
0  
0  
0  
0  
32,367  
18,340  
19,274  
15,704  
15,106  
0  
0  
0  
0  
0  
1,422,443  
1,396,424  
1,467,890  
1,439,396  
896,343  
1,422,443  
1,396,424  
1,467,890  
1,439,396  
896,343  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0