Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (PGI: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Bảo hiểm phi nhân thọ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
5,000,720  
5,016,124  
4,778,752  
4,261,663  
4,216,915  
4,251,564  
4,313,656  
4,125,621  
3,624,469  
3,573,443  
125,939  
142,200  
165,080  
133,798  
109,349  
2,433,603  
2,483,516  
2,413,661  
1,904,536  
1,886,307  
556,074  
576,070  
483,943  
478,194  
485,150  
6,414  
6,595  
8,733  
9,713  
10,821  
157,758  
109,993  
99,194  
99,051  
94,171  
971,777  
995,282  
955,009  
999,176  
987,645  
0  
0  
0  
0  
0  
  Cho vay khách hàng
0  
0  
0  
0  
0  
  Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng
0  
0  
0  
0  
0  
749,156  
702,468  
653,131  
637,194  
643,472  
11,596  
11,757  
11,794  
11,703  
11,504  
420,672  
412,567  
374,956  
359,701  
363,896  
83,624  
84,150  
84,676  
85,202  
85,728  
0  
0  
0  
0  
0  
224,284  
186,035  
174,117  
172,517  
175,985  
8,980  
7,959  
7,588  
8,071  
6,360  
  Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
5,000,720  
5,016,124  
4,778,752  
4,261,663  
4,216,915  
3,604,297  
3,548,234  
3,339,356  
3,365,320  
3,341,235  
3,585,956  
3,528,960  
3,323,652  
3,350,215  
3,327,954  
0  
0  
0  
0  
0  
18,340  
19,274  
15,704  
15,106  
13,281  
0  
0  
0  
0  
0  
1,396,424  
1,467,890  
1,439,396  
896,343  
875,680  
1,396,424  
1,467,890  
1,439,396  
896,343  
875,680  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0