Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (PGI: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Bảo hiểm phi nhân thọ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
4,261,663  
4,216,915  
4,293,072  
4,174,504  
3,941,077  
3,624,469  
3,573,443  
3,523,450  
3,399,733  
3,394,910  
133,798  
109,349  
142,518  
158,981  
199,196  
1,904,536  
1,886,307  
1,793,504  
1,687,502  
1,761,523  
478,194  
485,150  
384,948  
399,637  
453,078  
9,713  
10,821  
9,808  
11,895  
12,834  
99,051  
94,171  
99,734  
101,475  
103,256  
999,176  
987,645  
1,092,938  
1,040,243  
865,021  
0  
0  
0  
0  
0  
  Cho vay khách hàng
0  
0  
0  
0  
0  
  Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng
0  
0  
0  
0  
0  
637,194  
643,472  
769,622  
774,771  
546,167  
11,703  
11,504  
11,533  
11,551  
10,584  
359,701  
363,896  
365,569  
407,708  
413,229  
85,202  
85,728  
86,254  
50,808  
53,676  
0  
0  
0  
0  
0  
172,517  
175,985  
300,560  
297,782  
62,900  
8,071  
6,360  
5,707  
6,922  
5,777  
  Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
0  
0  
0  
0  
0  
  Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
4,261,663  
4,216,915  
4,293,072  
4,174,504  
3,941,077  
3,365,320  
3,341,235  
3,377,742  
3,279,115  
3,067,684  
3,350,215  
3,327,954  
3,361,679  
3,266,275  
3,050,897  
0  
0  
0  
0  
0  
2,820,575  
2,765,725  
2,820,195  
2,754,219  
2,551,145  
15,106  
13,281  
16,063  
12,839  
16,786  
0  
0  
0  
0  
0  
896,343  
875,680  
915,330  
895,390  
873,393  
896,343  
875,680  
915,330  
895,390  
873,393  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0