Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (PGI: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Bảo hiểm phi nhân thọ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
5,360,629  
5,338,212  
5,261,002  
5,000,720  
5,016,124  
4,524,975  
4,588,359  
4,515,818  
4,251,564  
4,313,656  
177,202  
176,019  
138,300  
125,939  
142,200  
2,515,432  
2,498,535  
2,421,967  
2,433,603  
2,483,516  
483,245  
512,583  
588,022  
556,074  
576,070  
7,189  
6,836  
6,764  
6,414  
6,595  
238,615  
226,099  
206,796  
157,758  
109,993  
1,103,293  
1,168,287  
1,153,969  
971,777  
995,282  
0  
0  
0  
0  
0  
  Cho vay khách hàng
0  
0  
0  
0  
0  
  Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng
0  
0  
0  
0  
0  
835,654  
749,853  
745,184  
749,156  
702,468  
11,765  
11,311  
11,346  
11,596  
11,757  
444,027  
421,452  
417,933  
420,672  
412,567  
82,046  
82,572  
83,098  
83,624  
84,150  
0  
0  
0  
0  
0  
283,271  
224,880  
222,979  
224,284  
186,035  
14,544  
9,638  
9,828  
8,980  
7,959  
  Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
5,360,629  
5,338,212  
5,261,002  
5,000,720  
5,016,124  
3,870,856  
3,884,157  
3,838,559  
3,604,297  
3,548,234  
3,827,869  
3,854,320  
3,806,192  
3,585,956  
3,528,960  
0  
0  
0  
0  
0  
42,988  
29,837  
32,367  
18,340  
19,274  
0  
0  
0  
0  
0  
1,489,773  
1,454,055  
1,422,443  
1,396,424  
1,467,890  
1,489,773  
1,454,055  
1,422,443  
1,396,424  
1,467,890  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0