Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (PGI: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Bảo hiểm phi nhân thọ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
4,778,752  
4,261,663  
4,216,915  
4,293,072  
4,174,504  
4,125,621  
3,624,469  
3,573,443  
3,523,450  
3,399,733  
165,080  
133,798  
109,349  
142,518  
158,981  
2,413,661  
1,904,536  
1,886,307  
1,793,504  
1,687,502  
483,943  
478,194  
485,150  
384,948  
399,637  
8,733  
9,713  
10,821  
9,808  
11,895  
99,194  
99,051  
94,171  
99,734  
101,475  
955,009  
999,176  
987,645  
1,092,938  
1,040,243  
0  
0  
0  
0  
0  
  Cho vay khách hàng
0  
0  
0  
0  
0  
  Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng
0  
0  
0  
0  
0  
653,131  
637,194  
643,472  
769,622  
774,771  
11,794  
11,703  
11,504  
11,533  
11,551  
374,956  
359,701  
363,896  
365,569  
407,708  
84,676  
85,202  
85,728  
86,254  
50,808  
0  
0  
0  
0  
0  
174,117  
172,517  
175,985  
300,560  
297,782  
7,588  
8,071  
6,360  
5,707  
6,922  
  Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
0  
0  
0  
0  
0  
  Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
4,778,752  
4,261,663  
4,216,915  
4,293,072  
4,174,504  
3,339,356  
3,365,320  
3,341,235  
3,377,742  
3,279,115  
3,323,652  
3,350,215  
3,327,954  
3,361,679  
3,266,275  
0  
0  
0  
0  
0  
2,798,362  
2,820,575  
2,765,725  
2,820,195  
2,754,219  
15,704  
15,106  
13,281  
16,063  
12,839  
0  
0  
0  
0  
0  
1,439,396  
896,343  
875,680  
915,330  
895,390  
1,439,396  
896,343  
875,680  
915,330  
895,390  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0