Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (PGI: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Bảo hiểm phi nhân thọ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
4,293,072  
4,174,504  
3,941,077  
3,741,173  
3,713,354  
3,523,450  
3,399,733  
3,394,910  
2,821,050  
3,102,592  
142,518  
158,981  
199,196  
164,651  
176,117  
1,793,504  
1,687,502  
1,761,523  
1,260,547  
1,569,214  
384,948  
399,637  
453,078  
432,099  
369,951  
9,808  
11,895  
12,834  
13,897  
11,724  
99,734  
101,475  
103,256  
103,739  
107,146  
1,092,938  
1,040,243  
865,021  
846,117  
868,441  
0  
0  
0  
0  
0  
  Cho vay khách hàng
0  
0  
0  
0  
0  
  Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng
0  
0  
0  
0  
0  
769,622  
774,771  
546,167  
920,122  
610,762  
11,533  
11,551  
10,584  
10,285  
10,240  
365,569  
407,708  
413,229  
411,742  
411,780  
86,254  
50,808  
53,676  
54,525  
55,374  
0  
0  
0  
0  
0  
300,560  
297,782  
62,900  
437,178  
127,350  
5,707  
6,922  
5,777  
6,393  
6,019  
  Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
0  
0  
0  
0  
0  
  Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
4,293,072  
4,174,504  
3,941,077  
3,741,173  
3,713,354  
3,377,742  
3,279,115  
3,067,684  
2,916,078  
2,913,406  
3,361,679  
3,266,275  
3,050,897  
2,906,688  
2,904,105  
0  
0  
0  
0  
0  
2,820,195  
2,754,219  
2,551,145  
2,463,068  
2,448,079  
16,063  
12,839  
16,786  
9,390  
9,301  
0  
0  
0  
0  
0  
915,330  
895,390  
873,393  
825,095  
799,948  
915,330  
895,390  
873,393  
825,095  
799,948  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0