Công ty Cổ phần Phân phối khí Thấp áp Dầu khí Việt Nam (PGD: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,702,968  
2,826,145  
2,654,959  
2,639,038  
2,520,635  
1,940,712  
2,039,280  
1,847,912  
1,816,481  
1,669,379  
1,309,041  
1,484,322  
1,378,260  
1,315,745  
1,196,533  
0  
0  
6,866  
6,866  
0  
573,073  
490,603  
405,735  
449,315  
412,278  
23,407  
21,994  
18,281  
18,210  
19,080  
35,191  
42,361  
38,770  
26,345  
41,488  
762,256  
786,865  
807,046  
822,557  
851,256  
2,753  
2,753  
3,251  
4,583  
4,957  
658,494  
637,618  
709,605  
751,721  
778,911  
0  
45,844  
0  
0  
0  
6,821  
2,320  
6,249  
1,431  
515  
0  
0  
0  
0  
0  
94,189  
98,330  
87,941  
64,822  
66,873  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,702,968  
2,826,145  
2,654,959  
2,639,038  
2,520,635  
1,296,172  
1,441,470  
1,273,618  
1,180,064  
1,171,858  
1,271,408  
1,247,032  
1,066,047  
972,493  
950,564  
24,764  
194,439  
207,572  
207,572  
221,294  
1,406,796  
1,384,675  
1,381,341  
1,458,974  
1,348,777  
1,406,796  
1,384,675  
1,381,341  
1,458,974  
1,348,777  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0