Công ty Cổ phần Phân phối khí Thấp áp Dầu khí Việt Nam (PGD: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,374,054  
2,854,420  
2,959,267  
2,852,422  
2,736,910  
2,628,278  
2,095,459  
2,189,992  
2,085,217  
1,970,303  
1,762,763  
1,290,160  
1,499,178  
1,414,438  
1,289,612  
0  
0  
0  
0  
0  
773,255  
728,200  
617,662  
598,390  
609,267  
38,338  
33,520  
31,564  
28,308  
24,379  
53,922  
43,579  
41,588  
44,082  
47,045  
745,776  
758,961  
769,275  
767,205  
766,607  
2,734  
2,734  
2,824  
2,663  
2,663  
635,682  
626,624  
655,923  
616,365  
633,617  
0  
0  
0  
0  
0  
990  
17,689  
3,232  
49,613  
37,095  
0  
0  
0  
0  
0  
106,370  
111,914  
107,296  
98,563  
93,232  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,374,054  
2,854,420  
2,959,267  
2,852,422  
2,736,910  
1,828,534  
1,398,208  
1,543,971  
1,518,945  
1,446,446  
1,828,092  
1,397,766  
1,543,529  
1,494,182  
1,421,683  
442  
442  
442  
24,764  
24,764  
1,545,520  
1,456,212  
1,415,297  
1,333,476  
1,290,463  
1,545,520  
1,456,212  
1,415,297  
1,333,476  
1,290,463  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0