Công ty Cổ phần Phân phối khí Thấp áp Dầu khí Việt Nam (PGD: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,826,145  
2,654,959  
2,639,038  
2,520,635  
2,722,721  
2,039,280  
1,847,912  
1,816,481  
1,669,379  
1,834,615  
1,484,322  
1,378,260  
1,315,745  
1,196,533  
1,284,126  
0  
6,866  
6,866  
0  
0  
490,603  
405,735  
449,315  
412,278  
481,499  
21,994  
18,281  
18,210  
19,080  
19,290  
42,361  
38,770  
26,345  
41,488  
49,700  
786,865  
807,046  
822,557  
851,256  
888,106  
2,753  
3,251  
4,583  
4,957  
4,857  
637,618  
709,605  
751,721  
778,911  
799,756  
45,844  
0  
0  
0  
0  
2,320  
6,249  
1,431  
515  
12,886  
0  
0  
0  
0  
0  
98,330  
87,941  
64,822  
66,873  
70,607  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,826,145  
2,654,959  
2,639,038  
2,520,635  
2,722,721  
1,441,470  
1,273,618  
1,180,064  
1,171,858  
1,452,798  
1,247,032  
1,066,047  
972,493  
950,564  
1,241,720  
194,439  
207,572  
207,572  
221,294  
211,078  
1,384,675  
1,381,341  
1,458,974  
1,348,777  
1,269,923  
1,384,675  
1,381,341  
1,458,974  
1,348,777  
1,269,923  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0