Công ty Cổ phần Phân phối khí Thấp áp Dầu khí Việt Nam (PGD: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,959,267  
2,852,422  
2,736,910  
2,702,968  
2,826,145  
2,189,992  
2,085,217  
1,970,303  
1,940,712  
2,039,280  
1,499,178  
1,414,438  
1,289,612  
1,309,041  
1,484,322  
0  
0  
0  
0  
0  
617,662  
598,390  
609,267  
573,073  
490,603  
31,564  
28,308  
24,379  
23,407  
21,994  
41,588  
44,082  
47,045  
35,191  
42,361  
769,275  
767,205  
766,607  
762,256  
786,865  
2,824  
2,663  
2,663  
2,753  
2,753  
655,923  
616,365  
633,617  
658,494  
637,618  
0  
0  
0  
0  
45,844  
3,232  
49,613  
37,095  
6,821  
2,320  
0  
0  
0  
0  
0  
107,296  
98,563  
93,232  
94,189  
98,330  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,959,267  
2,852,422  
2,736,910  
2,702,968  
2,826,145  
1,543,971  
1,518,945  
1,446,446  
1,296,172  
1,441,470  
1,543,529  
1,494,182  
1,421,683  
1,271,408  
1,247,032  
442  
24,764  
24,764  
24,764  
194,439  
1,415,297  
1,333,476  
1,290,463  
1,406,796  
1,384,675  
1,415,297  
1,333,476  
1,290,463  
1,406,796  
1,384,675  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0