Công ty Cổ phần Phân phối khí Thấp áp Dầu khí Việt Nam (PGD: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,644,334  
3,134,929  
3,374,054  
2,854,420  
2,959,267  
1,975,278  
2,408,695  
2,628,278  
2,095,459  
2,189,992  
1,151,771  
1,553,243  
1,762,763  
1,290,160  
1,499,178  
0  
0  
0  
0  
0  
702,511  
761,555  
773,255  
728,200  
617,662  
60,380  
35,793  
38,338  
33,520  
31,564  
60,616  
58,103  
53,922  
43,579  
41,588  
669,056  
726,234  
745,776  
758,961  
769,275  
2,734  
2,734  
2,734  
2,734  
2,824  
557,087  
620,791  
635,682  
626,624  
655,923  
0  
0  
0  
0  
0  
3,172  
1,279  
990  
17,689  
3,232  
0  
0  
0  
0  
0  
106,064  
101,431  
106,370  
111,914  
107,296  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,644,334  
3,134,929  
3,374,054  
2,854,420  
2,959,267  
1,272,055  
1,807,873  
1,828,534  
1,398,208  
1,543,971  
1,271,607  
1,807,431  
1,828,092  
1,397,766  
1,543,529  
448  
442  
442  
442  
442  
1,372,279  
1,327,056  
1,545,520  
1,456,212  
1,415,297  
1,372,279  
1,327,056  
1,545,520  
1,456,212  
1,415,297  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0