Công ty Cổ phần Phân phối khí Thấp áp Dầu khí Việt Nam (PGD: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,852,422  
2,736,910  
2,702,968  
2,826,145  
2,654,959  
2,085,217  
1,970,303  
1,940,712  
2,039,280  
1,847,912  
1,414,438  
1,289,612  
1,309,041  
1,484,322  
1,378,260  
0  
0  
0  
0  
6,866  
598,390  
609,267  
573,073  
490,603  
405,735  
28,308  
24,379  
23,407  
21,994  
18,281  
44,082  
47,045  
35,191  
42,361  
38,770  
767,205  
766,607  
762,256  
786,865  
807,046  
2,663  
2,663  
2,753  
2,753  
3,251  
616,365  
633,617  
658,494  
637,618  
709,605  
0  
0  
0  
45,844  
0  
49,613  
37,095  
6,821  
2,320  
6,249  
0  
0  
0  
0  
0  
98,563  
93,232  
94,189  
98,330  
87,941  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,852,422  
2,736,910  
2,702,968  
2,826,145  
2,654,959  
1,518,945  
1,446,446  
1,296,172  
1,441,470  
1,273,618  
1,494,182  
1,421,683  
1,271,408  
1,247,032  
1,066,047  
24,764  
24,764  
24,764  
194,439  
207,572  
1,333,476  
1,290,463  
1,406,796  
1,384,675  
1,381,341  
1,333,476  
1,290,463  
1,406,796  
1,384,675  
1,381,341  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0