Công ty Cổ phần Phân phối khí Thấp áp Dầu khí Việt Nam (PGD: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,316,107  
2,885,421  
2,644,334  
3,134,929  
3,374,054  
2,685,520  
2,239,865  
1,975,278  
2,408,695  
2,628,278  
1,796,432  
1,410,111  
1,151,771  
1,553,243  
1,762,763  
0  
0  
0  
0  
0  
763,149  
708,558  
702,511  
761,555  
773,255  
64,894  
62,606  
60,380  
35,793  
38,338  
61,045  
58,589  
60,616  
58,103  
53,922  
630,586  
645,557  
669,056  
726,234  
745,776  
2,752  
2,734  
2,734  
2,734  
2,734  
518,809  
536,173  
557,087  
620,791  
635,682  
0  
0  
0  
0  
0  
9,799  
4,101  
3,172  
1,279  
990  
0  
0  
0  
0  
0  
99,227  
102,549  
106,064  
101,431  
106,370  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,316,107  
2,885,421  
2,644,334  
3,134,929  
3,374,054  
1,840,395  
1,472,475  
1,272,055  
1,807,873  
1,828,534  
1,839,947  
1,472,027  
1,271,607  
1,807,431  
1,828,092  
448  
448  
448  
442  
442  
1,475,712  
1,412,946  
1,372,279  
1,327,056  
1,545,520  
1,475,712  
1,412,946  
1,372,279  
1,327,056  
1,545,520  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0