Tổng Công ty Gas Petrolimex - CTCP (PGC: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,108,931  
2,151,507  
2,191,384  
2,308,186  
2,131,279  
1,359,331  
1,397,988  
1,429,748  
1,526,156  
1,348,958  
71,742  
73,477  
48,598  
70,741  
63,794  
751,750  
823,850  
939,010  
953,610  
837,610  
368,897  
340,023  
323,745  
324,914  
332,168  
128,848  
127,126  
85,540  
147,138  
88,894  
38,094  
33,511  
32,855  
29,753  
26,492  
749,600  
753,519  
761,636  
782,031  
782,321  
500  
534  
584  
633  
696  
412,282  
424,039  
431,060  
440,742  
443,112  
7,237  
7,283  
7,328  
7,374  
7,420  
10,265  
5,299  
3,863  
6,329  
966  
0  
0  
0  
0  
0  
319,317  
316,365  
318,800  
326,953  
330,128  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,108,931  
2,151,507  
2,191,384  
2,308,186  
2,131,279  
1,288,720  
1,371,350  
1,448,350  
1,517,053  
1,388,513  
1,146,044  
1,226,526  
1,299,953  
1,366,707  
1,233,461  
142,676  
144,824  
148,397  
150,347  
155,052  
820,211  
780,157  
743,034  
791,133  
742,766  
820,211  
780,157  
743,034  
791,133  
742,766  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0