Tổng Công ty Gas Petrolimex - CTCP (PGC: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,308,186  
2,131,279  
2,069,098  
2,062,118  
1,999,000  
1,526,156  
1,348,958  
1,287,613  
1,281,043  
1,189,064  
70,741  
63,794  
63,976  
72,423  
60,349  
953,610  
837,610  
804,610  
767,610  
702,610  
324,914  
332,168  
280,866  
311,553  
278,567  
147,138  
88,894  
103,708  
100,155  
124,195  
29,753  
26,492  
34,453  
29,301  
23,343  
782,031  
782,321  
781,485  
781,076  
809,936  
633  
696  
732  
791  
800  
440,742  
443,112  
426,819  
420,298  
433,719  
7,374  
7,420  
7,465  
7,511  
7,556  
6,329  
966  
10,718  
13,304  
5,742  
0  
0  
0  
0  
0  
326,953  
330,128  
335,749  
339,171  
362,119  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,308,186  
2,131,279  
2,069,098  
2,062,118  
1,999,000  
1,517,053  
1,388,513  
1,357,633  
1,380,384  
1,250,994  
1,366,707  
1,233,461  
1,204,462  
1,224,503  
1,089,733  
150,347  
155,052  
153,171  
155,882  
161,261  
791,133  
742,766  
711,464  
681,734  
748,006  
791,133  
742,766  
711,464  
681,734  
748,006  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0