Tổng Công ty Gas Petrolimex - CTCP (PGC: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,999,000  
1,920,863  
1,925,090  
2,004,988  
2,030,132  
1,189,064  
1,116,329  
1,108,142  
1,110,393  
1,166,397  
60,349  
47,715  
41,850  
41,839  
47,305  
702,610  
681,000  
681,000  
675,000  
713,519  
278,567  
291,397  
264,268  
293,871  
264,028  
124,195  
76,087  
101,299  
82,435  
126,887  
23,343  
20,131  
19,725  
17,249  
14,658  
809,936  
804,534  
816,948  
894,595  
863,735  
800  
842  
909  
909  
948  
433,719  
439,281  
446,442  
429,782  
385,979  
7,556  
7,602  
7,648  
7,693  
7,739  
5,742  
3,327  
897  
9,188  
25,328  
0  
0  
0  
103,000  
103,000  
362,119  
353,482  
361,052  
344,023  
340,742  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,999,000  
1,920,863  
1,925,090  
2,004,988  
2,030,132  
1,250,994  
1,203,578  
1,228,968  
1,336,298  
1,381,156  
1,089,733  
1,044,629  
1,070,595  
1,175,192  
1,224,332  
161,261  
158,949  
158,373  
161,106  
156,824  
748,006  
717,285  
696,122  
668,690  
648,976  
748,006  
717,285  
696,122  
668,690  
648,976  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0