Tổng Công ty Gas Petrolimex - CTCP (PGC: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,920,863  
1,925,090  
2,004,988  
2,030,132  
1,919,750  
1,116,329  
1,108,142  
1,110,393  
1,166,397  
912,196  
47,715  
41,850  
41,839  
47,305  
97,914  
681,000  
681,000  
675,000  
713,519  
441,000  
291,397  
264,268  
293,871  
264,028  
253,213  
76,087  
101,299  
82,435  
126,887  
102,611  
20,131  
19,725  
17,249  
14,658  
17,457  
804,534  
816,948  
894,595  
863,735  
1,007,554  
842  
909  
909  
948  
0  
439,281  
446,442  
429,782  
385,979  
381,854  
7,602  
7,648  
7,693  
7,739  
7,785  
3,327  
897  
9,188  
25,328  
0  
0  
0  
103,000  
103,000  
284,000  
353,482  
361,052  
344,023  
340,742  
333,915  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,920,863  
1,925,090  
2,004,988  
2,030,132  
1,919,750  
1,203,578  
1,228,968  
1,336,298  
1,381,156  
1,219,457  
1,044,629  
1,070,595  
1,175,192  
1,224,332  
1,062,363  
158,949  
158,373  
161,106  
156,824  
157,094  
717,285  
696,122  
668,690  
648,976  
675,825  
717,285  
696,122  
668,690  
648,976  
675,825  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
24,467