Tổng Công ty Gas Petrolimex - CTCP (PGC: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,925,090  
2,004,988  
2,030,132  
1,919,750  
1,833,887  
1,108,142  
1,110,393  
1,166,397  
912,196  
835,760  
41,850  
41,839  
47,305  
97,914  
31,604  
681,000  
675,000  
713,519  
441,000  
387,000  
264,268  
293,871  
264,028  
253,213  
262,929  
101,299  
82,435  
126,887  
102,611  
137,403  
19,725  
17,249  
14,658  
17,457  
16,824  
816,948  
894,595  
863,735  
1,007,554  
998,128  
909  
909  
948  
0  
0  
446,442  
429,782  
385,979  
381,854  
378,713  
7,648  
7,693  
7,739  
7,785  
7,830  
897  
9,188  
25,328  
0  
0  
0  
103,000  
103,000  
284,000  
284,000  
361,052  
344,023  
340,742  
333,915  
327,584  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,925,090  
2,004,988  
2,030,132  
1,919,750  
1,833,887  
1,228,968  
1,336,298  
1,381,156  
1,219,457  
1,163,324  
1,070,595  
1,175,192  
1,224,332  
1,062,363  
1,005,817  
158,373  
161,106  
156,824  
157,094  
157,508  
696,122  
668,690  
648,976  
675,825  
654,705  
696,122  
668,690  
648,976  
675,825  
654,705  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
24,467  
15,857