Tổng Công ty Gas Petrolimex - CTCP (PGC: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,062,118  
1,999,000  
1,920,863  
1,925,090  
2,004,988  
1,281,043  
1,189,064  
1,116,329  
1,108,142  
1,110,393  
72,423  
60,349  
47,715  
41,850  
41,839  
767,610  
702,610  
681,000  
681,000  
675,000  
311,553  
278,567  
291,397  
264,268  
293,871  
100,155  
124,195  
76,087  
101,299  
82,435  
29,301  
23,343  
20,131  
19,725  
17,249  
781,076  
809,936  
804,534  
816,948  
894,595  
791  
800  
842  
909  
909  
420,298  
433,719  
439,281  
446,442  
429,782  
7,511  
7,556  
7,602  
7,648  
7,693  
13,304  
5,742  
3,327  
897  
9,188  
0  
0  
0  
0  
103,000  
339,171  
362,119  
353,482  
361,052  
344,023  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,062,118  
1,999,000  
1,920,863  
1,925,090  
2,004,988  
1,380,384  
1,250,994  
1,203,578  
1,228,968  
1,336,298  
1,224,503  
1,089,733  
1,044,629  
1,070,595  
1,175,192  
155,882  
161,261  
158,949  
158,373  
161,106  
681,734  
748,006  
717,285  
696,122  
668,690  
681,734  
748,006  
717,285  
696,122  
668,690  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0