Tổng Công ty Gas Petrolimex - CTCP (PGC: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,131,279  
2,069,098  
2,062,118  
1,999,000  
1,920,863  
1,348,958  
1,287,613  
1,281,043  
1,189,064  
1,116,329  
63,794  
63,976  
72,423  
60,349  
47,715  
837,610  
804,610  
767,610  
702,610  
681,000  
332,168  
280,866  
311,553  
278,567  
291,397  
88,894  
103,708  
100,155  
124,195  
76,087  
26,492  
34,453  
29,301  
23,343  
20,131  
782,321  
781,485  
781,076  
809,936  
804,534  
696  
732  
791  
800  
842  
443,112  
426,819  
420,298  
433,719  
439,281  
7,420  
7,465  
7,511  
7,556  
7,602  
966  
10,718  
13,304  
5,742  
3,327  
0  
0  
0  
0  
0  
330,128  
335,749  
339,171  
362,119  
353,482  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,131,279  
2,069,098  
2,062,118  
1,999,000  
1,920,863  
1,388,513  
1,357,633  
1,380,384  
1,250,994  
1,203,578  
1,233,461  
1,204,462  
1,224,503  
1,089,733  
1,044,629  
155,052  
153,171  
155,882  
161,261  
158,949  
742,766  
711,464  
681,734  
748,006  
717,285  
742,766  
711,464  
681,734  
748,006  
717,285  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0