Tổng Công ty Gas Petrolimex - CTCP (PGC: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,191,384  
2,308,186  
2,131,279  
2,069,098  
2,062,118  
1,429,748  
1,526,156  
1,348,958  
1,287,613  
1,281,043  
48,598  
70,741  
63,794  
63,976  
72,423  
939,010  
953,610  
837,610  
804,610  
767,610  
323,745  
324,914  
332,168  
280,866  
311,553  
85,540  
147,138  
88,894  
103,708  
100,155  
32,855  
29,753  
26,492  
34,453  
29,301  
761,636  
782,031  
782,321  
781,485  
781,076  
584  
633  
696  
732  
791  
431,060  
440,742  
443,112  
426,819  
420,298  
7,328  
7,374  
7,420  
7,465  
7,511  
3,863  
6,329  
966  
10,718  
13,304  
0  
0  
0  
0  
0  
318,800  
326,953  
330,128  
335,749  
339,171  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,191,384  
2,308,186  
2,131,279  
2,069,098  
2,062,118  
1,448,350  
1,517,053  
1,388,513  
1,357,633  
1,380,384  
1,299,953  
1,366,707  
1,233,461  
1,204,462  
1,224,503  
148,397  
150,347  
155,052  
153,171  
155,882  
743,034  
791,133  
742,766  
711,464  
681,734  
743,034  
791,133  
742,766  
711,464  
681,734  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0