Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô (PFL: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
602,735  
591,908  
572,571  
580,814  
599,821  
217,169  
205,958  
173,228  
177,483  
166,240  
6,358  
3,972  
8,431  
3,034  
3,430  
5,872  
5,872  
4,463  
6,963  
5,851  
153,985  
144,809  
118,257  
124,414  
54,717  
20,189  
20,596  
10,772  
11,320  
71,042  
30,765  
30,709  
31,304  
31,752  
31,199  
385,566  
385,950  
399,343  
403,331  
433,582  
0  
0  
0  
0  
0  
23,082  
23,417  
23,630  
23,230  
23,408  
13,441  
13,552  
25,976  
28,147  
30,351  
180,589  
180,557  
180,652  
180,505  
180,465  
34,270  
34,270  
34,925  
37,395  
199,113  
134,184  
134,155  
134,160  
134,054  
245  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
602,735  
591,908  
572,571  
580,814  
599,821  
239,801  
227,012  
207,745  
207,483  
222,967  
193,981  
181,192  
161,925  
161,663  
177,147  
45,820  
45,820  
45,820  
45,820  
45,820  
362,934  
364,896  
364,826  
373,331  
376,854  
362,934  
364,896  
364,826  
373,331  
376,854  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0