Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô (PFL: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
546,415  
542,150  
540,699  
549,361  
563,399  
220,036  
214,772  
212,678  
216,408  
230,038  
2,282  
1,922  
3,079  
2,572  
1,443  
7,281  
7,281  
7,281  
7,281  
7,281  
92,238  
88,733  
88,482  
104,347  
122,653  
84,410  
83,100  
80,454  
69,022  
65,719  
33,826  
33,737  
33,382  
33,187  
32,941  
326,379  
327,378  
328,021  
332,953  
333,361  
0  
0  
0  
0  
0  
24,803  
25,232  
25,660  
25,829  
26,235  
12,552  
12,663  
12,774  
12,885  
12,996  
171,587  
171,587  
171,587  
174,562  
174,562  
29,186  
29,546  
29,546  
31,114  
31,114  
88,250  
88,351  
88,454  
88,563  
88,454  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
546,415  
542,150  
540,699  
549,361  
563,399  
214,880  
204,055  
194,750  
196,288  
204,293  
214,880  
204,055  
194,750  
196,288  
204,293  
0  
0  
0  
0  
0  
331,535  
338,095  
345,949  
353,074  
359,106  
331,535  
338,095  
345,949  
353,074  
359,106  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0