Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô (PFL: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
549,361  
563,399  
566,392  
563,113  
637,360  
216,408  
230,038  
190,941  
186,299  
260,462  
2,572  
1,443  
1,914  
1,168  
5,111  
7,281  
7,281  
7,281  
6,576  
6,576  
104,347  
122,653  
89,948  
108,539  
170,438  
69,022  
65,719  
59,316  
39,365  
47,281  
33,187  
32,941  
32,481  
30,651  
31,055  
332,953  
333,361  
375,452  
376,814  
376,899  
0  
0  
0  
0  
0  
25,829  
26,235  
22,182  
22,471  
22,810  
12,885  
12,996  
13,107  
13,219  
13,330  
174,562  
174,562  
174,562  
174,553  
174,521  
31,114  
31,114  
31,114  
32,038  
32,060  
88,563  
88,454  
134,486  
134,535  
134,178  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
549,361  
563,399  
566,392  
563,113  
637,360  
196,288  
204,293  
204,878  
197,351  
271,668  
196,288  
204,293  
204,878  
151,531  
225,848  
0  
0  
0  
45,820  
45,820  
353,074  
359,106  
361,515  
365,763  
365,693  
353,074  
359,106  
361,515  
365,763  
365,693  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0