Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô (PFL: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
539,303  
546,415  
542,655  
540,699  
549,361  
213,544  
220,036  
215,636  
212,678  
216,408  
5,322  
2,282  
1,922  
3,079  
2,572  
7,281  
7,281  
7,281  
7,281  
7,281  
83,413  
92,238  
88,522  
88,482  
104,347  
84,377  
84,410  
84,174  
80,454  
69,022  
33,151  
33,826  
33,737  
33,382  
33,187  
325,760  
326,379  
327,019  
328,021  
332,953  
0  
0  
0  
0  
0  
24,375  
24,803  
25,232  
25,660  
25,829  
12,441  
12,552  
12,663  
12,774  
12,885  
171,587  
171,587  
171,587  
171,587  
174,562  
29,186  
29,186  
29,186  
29,546  
31,114  
88,171  
88,250  
88,351  
88,454  
88,563  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
539,303  
546,415  
542,655  
540,699  
549,361  
212,281  
214,880  
205,129  
194,750  
196,288  
212,281  
214,880  
205,129  
194,750  
196,288  
0  
0  
0  
0  
0  
327,022  
331,535  
337,525  
345,949  
353,074  
327,022  
331,535  
337,525  
345,949  
353,074  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0