Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô (PFL: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
566,392  
563,113  
637,360  
602,735  
591,908  
190,941  
186,299  
260,462  
217,169  
205,958  
1,914  
1,168  
5,111  
6,358  
3,972  
7,281  
6,576  
6,576  
5,872  
5,872  
89,948  
108,539  
170,438  
153,985  
144,809  
59,316  
39,365  
47,281  
20,189  
20,596  
32,481  
30,651  
31,055  
30,765  
30,709  
375,452  
376,814  
376,899  
385,566  
385,950  
0  
0  
0  
0  
0  
22,182  
22,471  
22,810  
23,082  
23,417  
13,107  
13,219  
13,330  
13,441  
13,552  
174,562  
174,553  
174,521  
180,589  
180,557  
31,114  
32,038  
32,060  
34,270  
34,270  
134,486  
134,535  
134,178  
134,184  
134,155  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
566,392  
563,113  
637,360  
602,735  
591,908  
204,878  
197,351  
271,668  
239,801  
227,012  
204,878  
151,531  
225,848  
193,981  
181,192  
0  
45,820  
45,820  
45,820  
45,820  
361,515  
365,763  
365,693  
362,934  
364,896  
361,515  
365,763  
365,693  
362,934  
364,896  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0