Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (PET: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
5,802,763  
6,070,719  
6,242,663  
6,731,945  
5,705,271  
4,415,363  
4,684,827  
4,857,750  
5,273,454  
4,226,940  
1,413,379  
1,545,325  
1,370,765  
1,501,298  
1,266,227  
0  
0  
0  
0  
7,500  
1,922,954  
2,077,254  
2,301,079  
2,640,577  
1,766,580  
683,801  
669,529  
795,994  
714,483  
768,415  
395,229  
392,718  
389,912  
417,096  
418,218  
1,387,400  
1,385,892  
1,384,913  
1,458,490  
1,478,331  
4,893  
9,931  
5,009  
5,012  
9,597  
197,913  
199,200  
1,014,864  
1,092,423  
222,560  
779,141  
793,266  
4,534  
4,233  
891,843  
135,388  
115,578  
102,728  
101,985  
101,489  
41,008  
40,892  
40,869  
36,208  
35,930  
229,057  
227,025  
216,910  
218,629  
216,912  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
5,802,763  
6,070,719  
6,242,663  
6,731,945  
5,705,271  
4,176,090  
4,365,134  
4,553,899  
5,070,810  
3,972,123  
3,778,954  
3,943,763  
4,089,184  
4,592,648  
3,534,668  
397,136  
421,371  
464,716  
478,161  
437,455  
1,626,672  
1,705,585  
1,688,764  
1,661,135  
1,733,148  
1,626,672  
1,705,585  
1,688,764  
1,661,135  
1,733,148  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0