Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (PET: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
4,912,740  
5,025,897  
5,391,028  
5,420,562  
5,407,267  
3,994,068  
4,283,808  
4,793,144  
4,816,954  
4,899,306  
1,370,625  
1,197,574  
1,470,433  
1,598,466  
1,636,881  
7,000  
0  
0  
0  
4,000  
1,309,721  
1,504,329  
1,643,351  
1,686,416  
1,562,350  
936,377  
1,217,515  
1,323,099  
1,191,694  
1,287,578  
370,346  
364,390  
356,261  
340,378  
408,497  
918,671  
742,089  
597,884  
603,609  
507,961  
2,831  
1,684  
0  
0  
7,473  
236,183  
228,183  
235,560  
246,292  
218,369  
4,998  
5,151  
5,304  
5,457  
5,610  
459,100  
288,808  
133,979  
125,072  
54,754  
17,864  
17,023  
18,429  
19,934  
19,917  
197,694  
201,241  
204,612  
206,853  
201,837  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
4,912,740  
5,025,897  
5,391,028  
5,420,562  
5,407,267  
3,280,283  
3,417,477  
3,815,501  
3,857,262  
3,823,990  
2,872,388  
3,113,828  
3,587,006  
3,655,096  
3,632,080  
407,894  
303,650  
228,496  
202,166  
191,910  
1,632,457  
1,608,420  
1,575,527  
1,563,300  
1,583,277  
1,632,457  
1,608,420  
1,575,527  
1,563,300  
1,583,277  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0