Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (PET: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
6,143,645  
5,330,782  
4,912,740  
5,025,897  
5,391,028  
4,687,867  
4,314,082  
3,994,068  
4,283,808  
4,793,144  
1,692,838  
1,589,221  
1,370,625  
1,197,574  
1,470,433  
0  
0  
7,000  
0  
0  
1,664,137  
1,415,678  
1,309,721  
1,504,329  
1,643,351  
892,949  
923,381  
936,377  
1,217,515  
1,323,099  
437,943  
385,802  
370,346  
364,390  
356,261  
1,455,779  
1,016,700  
918,671  
742,089  
597,884  
1,697  
1,683  
2,831  
1,684  
0  
1,140,300  
232,606  
236,183  
228,183  
235,560  
4,692  
4,845  
4,998  
5,151  
5,304  
77,085  
558,374  
459,100  
288,808  
133,979  
37,281  
15,585  
17,864  
17,023  
18,429  
194,723  
203,606  
197,694  
201,241  
204,612  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
6,143,645  
5,330,782  
4,912,740  
5,025,897  
5,391,028  
4,524,477  
3,742,833  
3,280,283  
3,417,477  
3,815,501  
4,078,980  
3,315,636  
2,872,388  
3,113,828  
3,587,006  
445,497  
427,197  
407,894  
303,650  
228,496  
1,619,169  
1,587,949  
1,632,457  
1,608,420  
1,575,527  
1,619,169  
1,587,949  
1,632,457  
1,608,420  
1,575,527  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0