Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (PET: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
6,731,945  
5,705,271  
5,380,862  
6,143,645  
5,330,782  
5,273,454  
4,226,940  
3,879,257  
4,687,867  
4,314,082  
1,501,298  
1,266,227  
1,080,669  
1,692,838  
1,589,221  
0  
7,500  
0  
0  
0  
2,640,577  
1,766,580  
1,641,812  
1,664,137  
1,415,678  
714,483  
768,415  
742,300  
892,949  
923,381  
417,096  
418,218  
414,476  
437,943  
385,802  
1,458,490  
1,478,331  
1,501,605  
1,455,779  
1,016,700  
5,012  
9,597  
3,865  
1,697  
1,683  
1,092,423  
222,560  
1,137,667  
1,140,300  
232,606  
4,233  
891,843  
4,539  
4,692  
4,845  
101,985  
101,489  
98,400  
77,085  
558,374  
36,208  
35,930  
37,049  
37,281  
15,585  
218,629  
216,912  
220,084  
194,723  
203,606  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
6,731,945  
5,705,271  
5,380,862  
6,143,645  
5,330,782  
5,070,810  
3,972,123  
3,690,767  
4,524,477  
3,742,833  
4,592,648  
3,534,668  
3,328,859  
4,078,980  
3,315,636  
478,161  
437,455  
361,908  
445,497  
427,197  
1,661,135  
1,733,148  
1,690,095  
1,619,169  
1,587,949  
1,661,135  
1,733,148  
1,690,095  
1,619,169  
1,587,949  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0