Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (PET: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
6,332,456  
5,759,975  
6,070,719  
6,242,663  
6,731,945  
4,944,369  
4,444,800  
4,684,827  
4,857,750  
5,273,454  
1,341,907  
1,384,794  
1,545,325  
1,370,765  
1,501,298  
0  
28,305  
0  
0  
0  
2,105,395  
1,902,087  
2,077,254  
2,301,079  
2,640,577  
1,053,999  
734,819  
669,529  
795,994  
714,483  
443,068  
394,794  
392,718  
389,912  
417,096  
1,388,086  
1,315,176  
1,385,892  
1,384,913  
1,458,490  
4,964  
40,489  
9,931  
5,009  
5,012  
193,939  
197,913  
199,200  
1,014,864  
1,092,423  
768,785  
779,141  
793,266  
4,534  
4,233  
164,587  
38,935  
115,578  
102,728  
101,985  
40,068  
40,826  
40,892  
40,869  
36,208  
215,744  
217,870  
227,025  
216,910  
218,629  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
6,332,456  
5,759,975  
6,070,719  
6,242,663  
6,731,945  
4,683,751  
4,149,540  
4,365,134  
4,553,899  
5,070,810  
4,302,012  
3,745,373  
3,943,763  
4,089,184  
4,592,648  
381,739  
404,166  
421,371  
464,716  
478,161  
1,648,705  
1,610,435  
1,705,585  
1,688,764  
1,661,135  
1,648,705  
1,610,435  
1,705,585  
1,688,764  
1,661,135  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0