Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (PET: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
5,613,967  
6,332,456  
5,759,975  
6,070,719  
6,242,663  
4,384,206  
4,944,369  
4,444,800  
4,684,827  
4,857,750  
1,066,946  
1,341,907  
1,384,794  
1,545,325  
1,370,765  
0  
0  
28,305  
0  
0  
1,961,889  
2,105,395  
1,902,087  
2,077,254  
2,301,079  
943,239  
1,053,999  
734,819  
669,529  
795,994  
412,132  
443,068  
394,794  
392,718  
389,912  
1,229,761  
1,388,086  
1,315,176  
1,385,892  
1,384,913  
5,249  
4,964  
40,489  
9,931  
5,009  
190,497  
193,939  
197,913  
199,200  
1,014,864  
758,429  
768,785  
779,141  
793,266  
4,534  
38,494  
164,587  
38,935  
115,578  
102,728  
21,092  
40,068  
40,826  
40,892  
40,869  
216,000  
215,744  
217,870  
227,025  
216,910  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
5,613,967  
6,332,456  
5,759,975  
6,070,719  
6,242,663  
3,949,528  
4,683,751  
4,149,540  
4,365,134  
4,553,899  
3,564,773  
4,302,012  
3,745,373  
3,943,763  
4,089,184  
384,755  
381,739  
404,166  
421,371  
464,716  
1,664,439  
1,648,705  
1,610,435  
1,705,585  
1,688,764  
1,664,439  
1,648,705  
1,610,435  
1,705,585  
1,688,764  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0