Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (PET: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
5,705,271  
5,380,862  
6,143,645  
5,330,782  
4,912,740  
4,226,940  
3,879,257  
4,687,867  
4,314,082  
3,994,068  
1,266,227  
1,080,669  
1,692,838  
1,589,221  
1,370,625  
7,500  
0  
0  
0  
7,000  
1,766,580  
1,641,812  
1,664,137  
1,415,678  
1,309,721  
768,415  
742,300  
892,949  
923,381  
936,377  
418,218  
414,476  
437,943  
385,802  
370,346  
1,478,331  
1,501,605  
1,455,779  
1,016,700  
918,671  
9,597  
3,865  
1,697  
1,683  
2,831  
222,560  
1,137,667  
1,140,300  
232,606  
236,183  
891,843  
4,539  
4,692  
4,845  
4,998  
101,489  
98,400  
77,085  
558,374  
459,100  
35,930  
37,049  
37,281  
15,585  
17,864  
216,912  
220,084  
194,723  
203,606  
197,694  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
5,705,271  
5,380,862  
6,143,645  
5,330,782  
4,912,740  
3,972,123  
3,690,767  
4,524,477  
3,742,833  
3,280,283  
3,534,668  
3,328,859  
4,078,980  
3,315,636  
2,872,388  
437,455  
361,908  
445,497  
427,197  
407,894  
1,733,148  
1,690,095  
1,619,169  
1,587,949  
1,632,457  
1,733,148  
1,690,095  
1,619,169  
1,587,949  
1,632,457  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0