Công ty Cổ phần Xây lắp III Petrolimex (PEN: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
337,270  
321,789  
343,257  
355,351  
373,205  
297,203  
283,439  
305,930  
317,309  
333,978  
13,578  
13,939  
21,599  
18,158  
23,667  
59,073  
59,046  
59,079  
71,472  
71,425  
142,754  
136,162  
155,401  
161,251  
147,834  
80,309  
72,817  
68,957  
64,672  
88,008  
1,489  
1,475  
894  
1,756  
3,044  
40,067  
38,350  
37,327  
38,042  
39,226  
10  
10  
10  
10  
10  
36,883  
34,364  
34,456  
34,687  
34,435  
89  
93  
98  
102  
106  
250  
1,605  
254  
253  
1,695  
650  
650  
650  
650  
650  
2,185  
1,628  
1,859  
2,340  
2,331  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
337,270  
321,789  
343,257  
355,351  
373,205  
251,588  
237,069  
251,697  
259,046  
286,735  
238,128  
223,722  
240,108  
247,904  
273,628  
13,460  
13,347  
11,589  
11,142  
13,107  
85,683  
84,720  
91,560  
96,305  
86,470  
85,683  
84,720  
91,560  
96,305  
86,470  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0