Công ty Cổ phần Xây lắp III Petrolimex (PEN: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
342,867  
341,145  
317,648  
304,075  
335,008  
300,113  
307,436  
282,976  
269,025  
298,195  
24,333  
13,585  
17,005  
9,870  
33,696  
59,034  
59,114  
59,068  
59,153  
59,130  
171,468  
178,066  
158,906  
156,376  
166,786  
36,279  
53,944  
46,246  
42,570  
38,254  
9,000  
2,726  
1,750  
1,055  
329  
42,753  
33,709  
34,672  
35,049  
36,814  
10  
10  
10  
10  
10  
33,523  
30,750  
31,731  
32,044  
33,477  
60  
64  
68  
72  
76  
6,480  
486  
469  
469  
469  
0  
0  
0  
0  
0  
2,680  
2,399  
2,394  
2,454  
2,781  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
342,867  
341,145  
317,648  
304,075  
335,008  
260,715  
268,632  
244,852  
227,960  
254,040  
246,516  
253,669  
232,898  
215,530  
235,173  
14,199  
14,963  
11,954  
12,431  
18,866  
82,152  
72,513  
72,796  
76,115  
80,969  
82,152  
72,513  
72,796  
76,115  
80,969  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0