Công ty Cổ phần Xây lắp III Petrolimex (PEN: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
343,257  
355,351  
373,205  
375,152  
335,812  
305,930  
317,309  
333,978  
332,662  
297,257  
21,599  
18,158  
23,667  
31,541  
15,369  
59,079  
71,472  
71,425  
59,046  
59,072  
155,401  
161,251  
147,834  
168,859  
162,968  
68,957  
64,672  
88,008  
72,085  
58,671  
894  
1,756  
3,044  
1,131  
1,177  
37,327  
38,042  
39,226  
42,490  
38,555  
10  
10  
10  
10  
10  
34,456  
34,687  
34,435  
34,751  
25,177  
98  
102  
106  
110  
114  
254  
253  
1,695  
1,436  
10,311  
650  
650  
650  
650  
650  
1,859  
2,340  
2,331  
5,533  
2,292  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
343,257  
355,351  
373,205  
375,152  
335,812  
251,697  
259,046  
286,735  
291,817  
247,751  
240,108  
247,904  
273,628  
282,312  
239,628  
11,589  
11,142  
13,107  
9,505  
8,123  
91,560  
96,305  
86,470  
83,335  
88,061  
91,560  
96,305  
86,470  
83,335  
88,061  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0