Công ty Cổ phần Xây lắp III Petrolimex (PEN: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
341,145  
317,648  
304,075  
335,008  
324,752  
307,436  
282,976  
269,025  
298,195  
287,023  
13,585  
17,005  
9,870  
33,696  
18,471  
59,114  
59,068  
59,153  
59,130  
59,067  
178,066  
158,906  
156,376  
166,786  
146,719  
53,944  
46,246  
42,570  
38,254  
61,527  
2,726  
1,750  
1,055  
329  
1,240  
33,709  
34,672  
35,049  
36,814  
37,729  
10  
10  
10  
10  
10  
30,750  
31,731  
32,044  
33,477  
34,868  
64  
68  
72  
76  
81  
486  
469  
469  
469  
142  
0  
0  
0  
0  
0  
2,399  
2,394  
2,454  
2,781  
2,628  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
341,145  
317,648  
304,075  
335,008  
324,752  
268,632  
244,852  
227,960  
254,040  
244,464  
253,669  
232,898  
215,530  
235,173  
230,166  
14,963  
11,954  
12,431  
18,866  
14,299  
72,513  
72,796  
76,115  
80,969  
80,288  
72,513  
72,796  
76,115  
80,969  
80,288  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0