Công ty Cổ phần Xây lắp III Petrolimex (PEN: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
321,789  
343,257  
355,351  
373,205  
375,152  
283,439  
305,930  
317,309  
333,978  
332,662  
13,939  
21,599  
18,158  
23,667  
31,541  
59,046  
59,079  
71,472  
71,425  
59,046  
136,162  
155,401  
161,251  
147,834  
168,859  
72,817  
68,957  
64,672  
88,008  
72,085  
1,475  
894  
1,756  
3,044  
1,131  
38,350  
37,327  
38,042  
39,226  
42,490  
10  
10  
10  
10  
10  
34,364  
34,456  
34,687  
34,435  
34,751  
93  
98  
102  
106  
110  
1,605  
254  
253  
1,695  
1,436  
650  
650  
650  
650  
650  
1,628  
1,859  
2,340  
2,331  
5,533  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
321,789  
343,257  
355,351  
373,205  
375,152  
237,069  
251,697  
259,046  
286,735  
291,817  
223,722  
240,108  
247,904  
273,628  
282,312  
13,347  
11,589  
11,142  
13,107  
9,505  
84,720  
91,560  
96,305  
86,470  
83,335  
84,720  
91,560  
96,305  
86,470  
83,335  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0