Công ty Cổ phần Xây lắp III Petrolimex (PEN: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
317,648  
304,075  
335,008  
324,752  
326,543  
282,976  
269,025  
298,195  
287,023  
288,296  
17,005  
9,870  
33,696  
18,471  
17,404  
59,068  
59,153  
59,130  
59,067  
60,381  
158,906  
156,376  
166,786  
146,719  
146,866  
46,246  
42,570  
38,254  
61,527  
62,900  
1,750  
1,055  
329  
1,240  
746  
34,672  
35,049  
36,814  
37,729  
38,247  
10  
10  
10  
10  
10  
31,731  
32,044  
33,477  
34,868  
35,314  
68  
72  
76  
81  
85  
469  
469  
469  
142  
315  
0  
0  
0  
0  
0  
2,394  
2,454  
2,781  
2,628  
2,524  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
317,648  
304,075  
335,008  
324,752  
326,543  
244,852  
227,960  
254,040  
244,464  
239,839  
232,898  
215,530  
235,173  
230,166  
228,349  
11,954  
12,431  
18,866  
14,299  
11,491  
72,796  
76,115  
80,969  
80,288  
86,704  
72,796  
76,115  
80,969  
80,288  
86,704  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0