Công ty Cổ phần Xây lắp III Petrolimex (PEN: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
324,752  
326,543  
337,270  
321,789  
343,257  
287,023  
288,296  
297,203  
283,439  
305,930  
18,471  
17,404  
13,578  
13,939  
21,599  
59,067  
60,381  
59,073  
59,046  
59,079  
146,719  
146,866  
142,754  
136,162  
155,401  
61,527  
62,900  
80,309  
72,817  
68,957  
1,240  
746  
1,489  
1,475  
894  
37,729  
38,247  
40,067  
38,350  
37,327  
10  
10  
10  
10  
10  
34,868  
35,314  
36,883  
34,364  
34,456  
81  
85  
89  
93  
98  
142  
315  
250  
1,605  
254  
0  
0  
650  
650  
650  
2,628  
2,524  
2,185  
1,628  
1,859  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
324,752  
326,543  
337,270  
321,789  
343,257  
244,464  
239,839  
251,588  
237,069  
251,697  
230,166  
228,349  
238,128  
223,722  
240,108  
14,299  
11,491  
13,460  
13,347  
11,589  
80,288  
86,704  
85,683  
84,720  
91,560  
80,288  
86,704  
85,683  
84,720  
91,560  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0