Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt (PDV: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
403,268  
468,845  
407,057  
432,380  
417,900  
112,002  
174,349  
111,986  
129,028  
131,326  
43,885  
76,727  
59,270  
87,934  
76,474  
400  
300  
300  
300  
300  
43,457  
76,663  
35,264  
21,800  
35,610  
8,115  
6,302  
6,318  
9,685  
11,289  
16,144  
14,357  
10,834  
9,310  
7,652  
291,267  
294,496  
295,071  
303,352  
286,574  
356  
356  
356  
356  
356  
263,415  
268,732  
274,061  
279,398  
284,805  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
27,496  
25,408  
20,654  
23,599  
1,413  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
403,268  
468,845  
407,057  
432,380  
417,900  
201,941  
256,427  
202,725  
231,800  
249,828  
149,278  
167,024  
113,984  
122,855  
122,690  
52,663  
89,402  
88,741  
108,944  
127,138  
201,327  
212,418  
204,331  
200,581  
168,072  
201,327  
212,418  
204,331  
200,581  
168,072  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0