Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt (PDV: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
483,302  
403,268  
468,845  
407,057  
432,380  
195,567  
112,002  
174,349  
111,986  
129,028  
62,673  
43,885  
76,727  
59,270  
87,934  
22,900  
400  
300  
300  
300  
87,275  
43,457  
76,663  
35,264  
21,800  
13,888  
8,115  
6,302  
6,318  
9,685  
8,831  
16,144  
14,357  
10,834  
9,310  
287,735  
291,267  
294,496  
295,071  
303,352  
356  
356  
356  
356  
356  
258,183  
263,415  
268,732  
274,061  
279,398  
0  
0  
0  
0  
0  
264  
0  
0  
0  
0  
1,800  
0  
0  
0  
0  
27,133  
27,496  
25,408  
20,654  
23,599  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
483,302  
403,268  
468,845  
407,057  
432,380  
271,441  
201,941  
256,427  
202,725  
231,800  
219,093  
149,278  
167,024  
113,984  
122,855  
52,348  
52,663  
89,402  
88,741  
108,944  
211,861  
201,327  
212,418  
204,331  
200,581  
211,861  
201,327  
212,418  
204,331  
200,581  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0