Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (PDR: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
9,368,695  
8,944,306  
8,077,714  
7,500,245  
7,228,005  
8,070,874  
7,723,174  
7,240,844  
6,638,237  
6,508,591  
49,814  
73,577  
14,831  
31,084  
165,011  
0  
0  
0  
0  
0  
762,547  
699,490  
741,396  
565,140  
620,787  
7,248,616  
6,940,656  
6,475,146  
6,029,740  
5,713,349  
9,897  
9,451  
9,471  
12,274  
9,443  
1,297,821  
1,221,133  
836,870  
862,008  
719,414  
303,655  
255,287  
171,149  
260,324  
47,320  
156  
244  
314  
427  
558  
118,051  
118,085  
118,120  
118,154  
118,189  
503,040  
476,488  
178,195  
115,821  
195,097  
345,242  
345,762  
345,762  
348,000  
348,000  
27,676  
25,266  
23,331  
19,282  
10,250  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
9,368,695  
8,944,306  
8,077,714  
7,500,245  
7,228,005  
7,038,418  
6,624,343  
5,789,831  
5,226,346  
5,033,235  
2,226,154  
1,871,784  
1,637,007  
1,489,841  
1,511,747  
4,812,264  
4,752,559  
4,152,824  
3,736,504  
3,521,488  
2,330,277  
2,319,963  
2,287,883  
2,273,900  
2,194,770  
2,330,277  
2,319,963  
2,287,883  
2,273,900  
2,194,770  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0