Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (PDR: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
9,830,682  
9,522,668  
9,339,243  
8,998,958  
9,368,695  
8,949,472  
8,606,001  
8,421,975  
8,060,702  
8,070,874  
156,985  
112,592  
290,935  
149,428  
49,814  
0  
0  
0  
0  
0  
1,495,875  
1,073,233  
644,385  
590,893  
762,547  
7,280,861  
7,415,965  
7,480,593  
7,316,019  
7,248,616  
15,750  
4,211  
6,062  
4,361  
9,897  
881,210  
916,667  
917,268  
938,257  
1,297,821  
256,940  
272,083  
272,083  
282,233  
303,655  
7,336  
6,310  
2,166  
9,602  
156  
189,201  
188,442  
193,134  
186,246  
118,051  
65,981  
82,863  
81,092  
101,123  
503,040  
343,866  
343,866  
345,550  
343,312  
345,242  
17,887  
23,104  
23,243  
15,741  
27,676  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
9,830,682  
9,522,668  
9,339,243  
8,998,958  
9,368,695  
7,203,697  
7,009,194  
6,905,940  
6,595,506  
7,038,418  
2,684,703  
2,438,697  
1,865,250  
1,675,015  
2,226,154  
4,518,994  
4,570,497  
5,040,690  
4,920,491  
4,812,264  
2,626,984  
2,513,474  
2,433,302  
2,403,452  
2,330,277  
2,626,984  
2,513,474  
2,433,302  
2,403,452  
2,330,277  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0