Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (PDR: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
11,442,121  
11,179,305  
10,585,788  
9,950,373  
9,830,682  
8,254,505  
8,000,029  
8,960,090  
7,180,058  
8,949,472  
44,157  
15,209  
10,090  
144,055  
156,985  
0  
0  
0  
0  
0  
1,620,423  
1,503,776  
2,602,374  
899,506  
1,495,875  
6,561,817  
6,451,205  
6,322,504  
6,089,232  
7,280,861  
28,107  
29,839  
25,121  
47,266  
15,750  
3,187,616  
3,179,277  
1,625,698  
2,770,315  
881,210  
1,269,395  
1,269,387  
1,302,361  
2,131,749  
256,940  
14,057  
14,704  
7,715  
8,059  
7,336  
195,264  
186,871  
187,264  
189,192  
189,201  
774,129  
773,683  
67,875  
67,481  
65,981  
0  
0  
42,749  
352,254  
343,866  
934,772  
934,631  
17,734  
21,580  
17,887  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
11,442,121  
11,179,305  
10,585,788  
9,950,373  
9,830,682  
8,227,831  
8,069,017  
7,628,610  
7,115,810  
7,203,697  
1,428,488  
1,384,338  
1,597,203  
1,074,678  
2,684,703  
6,799,343  
6,684,680  
6,031,407  
6,041,132  
4,518,994  
3,214,290  
3,110,288  
2,957,178  
2,834,564  
2,626,984  
3,214,290  
3,110,288  
2,957,178  
2,834,564  
2,626,984  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0