Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (PDR: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
10,585,788  
9,950,373  
9,830,682  
9,522,668  
9,339,243  
8,960,090  
7,180,058  
8,949,472  
8,606,001  
8,421,975  
10,090  
144,055  
156,985  
112,592  
290,935  
0  
0  
0  
0  
0  
2,602,374  
899,506  
1,495,875  
1,073,233  
644,385  
6,322,504  
6,089,232  
7,280,861  
7,415,965  
7,480,593  
25,121  
47,266  
15,750  
4,211  
6,062  
1,625,698  
2,770,315  
881,210  
916,667  
917,268  
1,302,361  
2,131,749  
256,940  
272,083  
272,083  
7,715  
8,059  
7,336  
6,310  
2,166  
187,264  
189,192  
189,201  
188,442  
193,134  
67,875  
67,481  
65,981  
82,863  
81,092  
42,749  
352,254  
343,866  
343,866  
345,550  
17,734  
21,580  
17,887  
23,104  
23,243  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
10,585,788  
9,950,373  
9,830,682  
9,522,668  
9,339,243  
7,628,610  
7,115,810  
7,203,697  
7,009,194  
6,905,940  
1,597,203  
1,074,678  
2,684,703  
2,438,697  
1,865,250  
6,031,407  
6,041,132  
4,518,994  
4,570,497  
5,040,690  
2,957,178  
2,834,564  
2,626,984  
2,513,474  
2,433,302  
2,957,178  
2,834,564  
2,626,984  
2,513,474  
2,433,302  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0