Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (PDR: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
11,179,305  
10,585,788  
9,950,373  
9,830,682  
9,522,668  
8,000,029  
8,960,090  
7,180,058  
8,949,472  
8,606,001  
15,209  
10,090  
144,055  
156,985  
112,592  
0  
0  
0  
0  
0  
1,503,776  
2,602,374  
899,506  
1,495,875  
1,073,233  
6,451,205  
6,322,504  
6,089,232  
7,280,861  
7,415,965  
29,839  
25,121  
47,266  
15,750  
4,211  
3,179,277  
1,625,698  
2,770,315  
881,210  
916,667  
1,269,387  
1,302,361  
2,131,749  
256,940  
272,083  
14,704  
7,715  
8,059  
7,336  
6,310  
186,871  
187,264  
189,192  
189,201  
188,442  
773,683  
67,875  
67,481  
65,981  
82,863  
0  
42,749  
352,254  
343,866  
343,866  
934,631  
17,734  
21,580  
17,887  
23,104  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
11,179,305  
10,585,788  
9,950,373  
9,830,682  
9,522,668  
8,069,017  
7,628,610  
7,115,810  
7,203,697  
7,009,194  
1,384,338  
1,597,203  
1,074,678  
2,684,703  
2,438,697  
6,684,680  
6,031,407  
6,041,132  
4,518,994  
4,570,497  
3,110,288  
2,957,178  
2,834,564  
2,626,984  
2,513,474  
3,110,288  
2,957,178  
2,834,564  
2,626,984  
2,513,474  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0