Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (PDR: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
11,057,426  
11,442,121  
11,179,305  
10,585,788  
9,950,373  
8,050,299  
8,254,505  
8,000,029  
8,960,090  
7,180,058  
189,341  
44,157  
15,209  
10,090  
144,055  
0  
0  
0  
0  
0  
1,987,986  
1,620,423  
1,503,776  
2,602,374  
899,506  
5,865,814  
6,561,817  
6,451,205  
6,322,504  
6,089,232  
7,158  
28,107  
29,839  
25,121  
47,266  
3,007,128  
3,187,616  
3,179,277  
1,625,698  
2,770,315  
1,218,786  
1,269,395  
1,269,387  
1,302,361  
2,131,749  
10,534  
14,057  
14,704  
7,715  
8,059  
81,804  
195,264  
186,871  
187,264  
189,192  
772,508  
774,129  
773,683  
67,875  
67,481  
0  
0  
0  
42,749  
352,254  
923,496  
934,772  
934,631  
17,734  
21,580  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
11,057,426  
11,442,121  
11,179,305  
10,585,788  
9,950,373  
7,545,416  
8,227,831  
8,069,017  
7,628,610  
7,115,810  
791,599  
1,428,488  
1,384,338  
1,597,203  
1,074,678  
6,753,817  
6,799,343  
6,684,680  
6,031,407  
6,041,132  
3,512,010  
3,214,290  
3,110,288  
2,957,178  
2,834,564  
3,512,010  
3,214,290  
3,110,288  
2,957,178  
2,834,564  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0