Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (PDR: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
11,368,949  
10,036,142  
11,057,426  
11,442,121  
11,179,305  
8,408,108  
7,083,214  
8,050,299  
8,254,505  
8,000,029  
198,158  
19,561  
189,341  
44,157  
15,209  
0  
0  
0  
0  
0  
2,356,699  
2,032,701  
1,987,986  
1,620,423  
1,503,776  
5,846,363  
5,023,965  
5,865,814  
6,561,817  
6,451,205  
6,888  
6,987  
7,158  
28,107  
29,839  
2,960,842  
2,952,928  
3,007,128  
3,187,616  
3,179,277  
1,158,923  
1,158,923  
1,218,786  
1,269,395  
1,269,387  
17,566  
16,286  
10,534  
14,057  
14,704  
81,050  
81,450  
81,804  
195,264  
186,871  
775,214  
773,674  
772,508  
774,129  
773,683  
1,150  
417  
0  
0  
0  
926,938  
922,178  
923,496  
934,772  
934,631  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
11,368,949  
10,036,142  
11,057,426  
11,442,121  
11,179,305  
7,635,844  
6,384,837  
7,545,416  
8,227,831  
8,069,017  
688,386  
746,777  
791,599  
1,428,488  
1,384,338  
6,947,458  
5,638,060  
6,753,817  
6,799,343  
6,684,680  
3,733,105  
3,651,305  
3,512,010  
3,214,290  
3,110,288  
3,733,105  
3,651,305  
3,512,010  
3,214,290  
3,110,288  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0