Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (PDR: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
9,339,243  
8,998,958  
9,368,695  
8,944,306  
8,077,714  
8,421,975  
8,060,702  
8,070,874  
7,723,174  
7,240,844  
290,935  
149,428  
49,814  
73,577  
14,831  
0  
0  
0  
0  
0  
644,385  
590,893  
762,547  
699,490  
741,396  
7,480,593  
7,316,019  
7,248,616  
6,940,656  
6,475,146  
6,062  
4,361  
9,897  
9,451  
9,471  
917,268  
938,257  
1,297,821  
1,221,133  
836,870  
272,083  
282,233  
303,655  
255,287  
171,149  
2,166  
9,602  
156  
244  
314  
193,134  
186,246  
118,051  
118,085  
118,120  
81,092  
101,123  
503,040  
476,488  
178,195  
345,550  
343,312  
345,242  
345,762  
345,762  
23,243  
15,741  
27,676  
25,266  
23,331  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
9,339,243  
8,998,958  
9,368,695  
8,944,306  
8,077,714  
6,905,940  
6,595,506  
7,038,418  
6,624,343  
5,789,831  
1,865,250  
1,675,015  
2,226,154  
1,871,784  
1,637,007  
5,040,690  
4,920,491  
4,812,264  
4,752,559  
4,152,824  
2,433,302  
2,403,452  
2,330,277  
2,319,963  
2,287,883  
2,433,302  
2,403,452  
2,330,277  
2,319,963  
2,287,883  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0