Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai (PDN: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
695,462  
657,049  
670,051  
643,760  
588,786  
130,076  
121,044  
141,330  
114,544  
114,966  
72,678  
43,621  
73,601  
57,424  
42,589  
0  
0  
0  
0  
0  
57,048  
77,252  
65,342  
51,086  
68,690  
130  
125  
264  
474  
176  
219  
46  
2,123  
5,560  
3,511  
565,386  
536,005  
528,722  
529,216  
473,820  
0  
0  
0  
0  
0  
404,358  
374,182  
365,011  
368,420  
310,213  
0  
0  
0  
0  
0  
111,055  
110,922  
112,402  
122,967  
124,763  
22,165  
22,165  
22,165  
22,165  
22,165  
27,808  
28,736  
29,144  
15,664  
16,679  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
695,462  
657,049  
670,051  
643,760  
588,786  
332,216  
314,430  
344,254  
308,811  
261,687  
153,288  
135,501  
157,230  
126,287  
104,142  
178,928  
178,928  
187,024  
182,524  
157,544  
363,245  
342,619  
325,797  
334,949  
327,100  
363,245  
342,619  
325,797  
334,949  
327,100  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0