Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai (PDN: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
700,292  
732,126  
695,462  
657,049  
670,051  
125,248  
162,576  
130,076  
121,044  
141,330  
50,633  
100,340  
72,678  
43,621  
73,601  
0  
0  
0  
0  
0  
74,211  
61,807  
57,048  
77,252  
65,342  
150  
137  
130  
125  
264  
253  
292  
219  
46  
2,123  
575,044  
569,551  
565,386  
536,005  
528,722  
0  
0  
0  
0  
0  
412,579  
412,578  
404,358  
374,182  
365,011  
0  
0  
0  
0  
0  
113,018  
107,412  
111,055  
110,922  
112,402  
22,165  
22,165  
22,165  
22,165  
22,165  
27,282  
27,396  
27,808  
28,736  
29,144  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
700,292  
732,126  
695,462  
657,049  
670,051  
343,067  
358,707  
332,216  
314,430  
344,254  
161,159  
181,286  
153,288  
135,501  
157,230  
181,907  
177,421  
178,928  
178,928  
187,024  
357,225  
373,419  
363,245  
342,619  
325,797  
357,225  
373,419  
363,245  
342,619  
325,797  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0