Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai (PDN: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
845,988  
921,351  
891,544  
825,466  
845,327  
233,878  
309,377  
274,460  
204,298  
243,705  
148,579  
215,631  
188,892  
117,211  
177,824  
0  
0  
0  
0  
0  
83,334  
93,230  
84,852  
86,321  
64,456  
360  
388  
422  
429  
480  
1,605  
127  
294  
337  
944  
612,110  
611,974  
617,084  
621,168  
601,623  
0  
0  
0  
0  
0  
391,258  
390,248  
397,894  
406,135  
414,186  
0  
0  
0  
0  
0  
147,467  
172,964  
170,314  
166,043  
138,331  
22,165  
22,165  
22,165  
22,165  
22,165  
51,220  
26,597  
26,712  
26,826  
26,940  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
845,988  
921,351  
891,544  
825,466  
845,327  
376,791  
463,312  
466,283  
402,933  
428,162  
192,285  
268,441  
265,857  
215,086  
240,315  
184,506  
194,870  
200,427  
187,847  
187,847  
469,197  
458,040  
425,260  
422,533  
417,165  
469,197  
458,040  
425,260  
422,533  
417,165  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0