Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai (PDN: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
 
732,126  
695,462  
657,049  
670,051  
 
162,576  
130,076  
121,044  
141,330  
 
100,340  
72,678  
43,621  
73,601  
 
0  
0  
0  
0  
 
61,807  
57,048  
77,252  
65,342  
 
137  
130  
125  
264  
 
292  
219  
46  
2,123  
 
569,551  
565,386  
536,005  
528,722  
 
0  
0  
0  
0  
 
412,578  
404,358  
374,182  
365,011  
 
0  
0  
0  
0  
 
107,412  
111,055  
110,922  
112,402  
 
22,165  
22,165  
22,165  
22,165  
 
27,396  
27,808  
28,736  
29,144  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
 
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
 
732,126  
695,462  
657,049  
670,051  
 
358,707  
332,216  
314,430  
344,254  
 
181,286  
153,288  
135,501  
157,230  
 
177,421  
178,928  
178,928  
187,024  
 
373,419  
363,245  
342,619  
325,797  
 
373,419  
363,245  
342,619  
325,797  
 
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
 
0  
0  
0  
0