Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai (PDN: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
849,321  
750,506  
700,292  
732,126  
695,462  
263,658  
161,297  
125,248  
162,576  
130,076  
206,700  
100,800  
50,633  
100,340  
72,678  
0  
0  
0  
0  
0  
56,562  
60,236  
74,211  
61,807  
57,048  
306  
114  
150  
137  
130  
90  
148  
253  
292  
219  
585,663  
589,209  
575,044  
569,551  
565,386  
0  
0  
0  
0  
0  
416,627  
423,323  
412,579  
412,578  
404,358  
0  
0  
0  
0  
0  
119,818  
116,553  
113,018  
107,412  
111,055  
22,165  
22,165  
22,165  
22,165  
22,165  
27,054  
27,168  
27,282  
27,396  
27,808  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
849,321  
750,506  
700,292  
732,126  
695,462  
441,096  
369,867  
343,067  
358,707  
332,216  
212,687  
192,396  
161,159  
181,286  
153,288  
228,409  
177,471  
181,907  
177,421  
178,928  
408,225  
380,639  
357,225  
373,419  
363,245  
408,225  
380,639  
357,225  
373,419  
363,245  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0