Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai (PDN: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
891,544  
825,466  
845,327  
849,321  
750,506  
274,460  
204,298  
243,705  
263,658  
161,297  
188,892  
117,211  
177,824  
206,700  
100,800  
0  
0  
0  
0  
0  
84,852  
86,321  
64,456  
56,562  
60,236  
422  
429  
480  
306  
114  
294  
337  
944  
90  
148  
617,084  
621,168  
601,623  
585,663  
589,209  
0  
0  
0  
0  
0  
397,894  
406,135  
414,186  
416,627  
423,323  
0  
0  
0  
0  
0  
170,314  
166,043  
138,331  
119,818  
116,553  
22,165  
22,165  
22,165  
22,165  
22,165  
26,712  
26,826  
26,940  
27,054  
27,168  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
891,544  
825,466  
845,327  
849,321  
750,506  
466,283  
402,933  
428,162  
441,096  
369,867  
265,857  
215,086  
240,315  
212,687  
192,396  
200,427  
187,847  
187,847  
228,409  
177,471  
425,260  
422,533  
417,165  
408,225  
380,639  
425,260  
422,533  
417,165  
408,225  
380,639  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0