Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông (PDC: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
187,921  
180,177  
192,652  
184,681  
184,205  
38,396  
29,083  
29,485  
19,642  
16,862  
14,750  
12,392  
25,977  
14,598  
10,118  
0  
0  
0  
0  
0  
22,805  
15,809  
2,515  
3,740  
5,401  
734  
824  
949  
1,151  
1,108  
107  
59  
44  
153  
235  
149,525  
151,094  
163,167  
165,039  
167,343  
500  
500  
500  
500  
500  
135,371  
136,403  
137,999  
139,523  
141,244  
0  
0  
0  
0  
0  
365  
324  
10,452  
10,452  
10,452  
12,173  
12,173  
12,173  
12,173  
12,173  
1,116  
1,695  
2,044  
2,391  
2,975  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
187,921  
180,177  
192,652  
184,681  
184,205  
41,776  
34,764  
49,617  
44,661  
46,355  
17,682  
10,670  
25,523  
20,567  
22,261  
24,094  
24,094  
24,094  
24,094  
24,094  
146,145  
145,414  
143,035  
140,020  
137,849  
146,145  
145,414  
143,035  
140,020  
137,849  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0