Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông (PDC: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
313,838  
316,026  
199,867  
187,836  
187,921  
113,350  
120,519  
43,259  
40,721  
38,396  
10,786  
21,948  
20,110  
17,454  
14,750  
0  
0  
0  
0  
0  
74,997  
84,356  
22,150  
22,423  
22,805  
24,001  
9,970  
727  
754  
734  
3,565  
4,245  
271  
89  
107  
200,489  
195,507  
156,609  
147,115  
149,525  
500  
500  
500  
500  
500  
131,854  
128,591  
130,842  
132,947  
135,371  
54,466  
52,092  
10,952  
0  
0  
0  
1,201  
1,077  
545  
365  
12,173  
12,173  
12,173  
12,173  
12,173  
1,496  
950  
1,066  
950  
1,116  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
313,838  
316,026  
199,867  
187,836  
187,921  
164,096  
166,173  
52,745  
41,383  
41,776  
140,002  
142,079  
28,651  
17,288  
17,682  
24,094  
24,094  
24,094  
24,094  
24,094  
149,742  
149,853  
147,123  
146,454  
146,145  
149,742  
149,853  
147,123  
146,454  
146,145  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0