Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông (PDC: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
199,867  
187,836  
187,921  
180,177  
192,652  
43,259  
40,721  
38,396  
29,083  
29,485  
20,110  
17,454  
14,750  
12,392  
25,977  
0  
0  
0  
0  
0  
22,150  
22,423  
22,805  
15,809  
2,515  
727  
754  
734  
824  
949  
271  
89  
107  
59  
44  
156,609  
147,115  
149,525  
151,094  
163,167  
500  
500  
500  
500  
500  
130,842  
132,947  
135,371  
136,403  
137,999  
10,952  
0  
0  
0  
0  
1,077  
545  
365  
324  
10,452  
12,173  
12,173  
12,173  
12,173  
12,173  
1,066  
950  
1,116  
1,695  
2,044  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
199,867  
187,836  
187,921  
180,177  
192,652  
52,745  
41,383  
41,776  
34,764  
49,617  
28,651  
17,288  
17,682  
10,670  
25,523  
24,094  
24,094  
24,094  
24,094  
24,094  
147,123  
146,454  
146,145  
145,414  
143,035  
147,123  
146,454  
146,145  
145,414  
143,035  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0