Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông (PDC: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
184,681  
184,205  
182,864  
183,697  
183,548  
19,642  
16,862  
22,467  
20,929  
17,692  
14,598  
10,118  
15,814  
15,613  
9,687  
0  
0  
0  
0  
0  
3,740  
5,401  
5,117  
3,923  
6,163  
1,151  
1,108  
1,204  
1,238  
1,347  
153  
235  
332  
156  
494  
165,039  
167,343  
160,397  
162,768  
165,856  
500  
500  
500  
500  
500  
139,523  
141,244  
142,964  
144,921  
146,693  
0  
0  
0  
0  
0  
10,452  
10,452  
667  
667  
667  
12,173  
12,173  
12,173  
12,173  
12,173  
2,391  
2,975  
4,093  
4,508  
5,823  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
184,681  
184,205  
182,864  
183,697  
183,548  
44,661  
46,355  
46,063  
46,677  
46,962  
20,567  
22,261  
21,969  
23,566  
23,728  
24,094  
24,094  
24,094  
23,111  
23,234  
140,020  
137,849  
136,801  
137,020  
136,587  
140,020  
137,849  
136,801  
137,020  
136,587  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0