Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông (PDC: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
313,297  
323,295  
316,490  
313,838  
316,026  
114,251  
122,041  
113,711  
113,350  
120,519  
17,257  
16,805  
15,847  
10,786  
21,948  
0  
0  
0  
0  
0  
78,954  
86,700  
74,095  
74,997  
84,356  
15,176  
15,268  
19,375  
24,001  
9,970  
2,865  
3,269  
4,394  
3,565  
4,245  
199,046  
201,255  
202,780  
200,489  
195,507  
500  
500  
500  
500  
500  
127,680  
133,649  
128,641  
131,854  
128,591  
53,178  
53,611  
60,870  
54,466  
52,092  
4,307  
965  
79  
0  
1,201  
12,173  
12,173  
12,173  
12,173  
12,173  
1,209  
357  
516  
1,496  
950  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
313,297  
323,295  
316,490  
313,838  
316,026  
163,064  
173,966  
165,422  
164,096  
166,173  
138,906  
149,872  
141,328  
140,002  
142,079  
24,158  
24,094  
24,094  
24,094  
24,094  
150,233  
149,330  
151,068  
149,742  
149,853  
150,233  
149,330  
151,068  
149,742  
149,853  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0