Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông (PDC: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
192,652  
184,681  
184,205  
182,864  
183,697  
29,485  
19,642  
16,862  
22,467  
20,929  
25,977  
14,598  
10,118  
15,814  
15,613  
0  
0  
0  
0  
0  
2,515  
3,740  
5,401  
5,117  
3,923  
949  
1,151  
1,108  
1,204  
1,238  
44  
153  
235  
332  
156  
163,167  
165,039  
167,343  
160,397  
162,768  
500  
500  
500  
500  
500  
137,999  
139,523  
141,244  
142,964  
144,921  
0  
0  
0  
0  
0  
10,452  
10,452  
10,452  
667  
667  
12,173  
12,173  
12,173  
12,173  
12,173  
2,044  
2,391  
2,975  
4,093  
4,508  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
192,652  
184,681  
184,205  
182,864  
183,697  
49,617  
44,661  
46,355  
46,063  
46,677  
25,523  
20,567  
22,261  
21,969  
23,566  
24,094  
24,094  
24,094  
24,094  
23,111  
143,035  
140,020  
137,849  
136,801  
137,020  
143,035  
140,020  
137,849  
136,801  
137,020  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0