Công ty Cổ phần Pacific Dinco (PDB: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
211,800  
230,536  
225,004  
231,739  
203,180  
113,295  
149,879  
143,726  
152,385  
130,615  
9,108  
30,259  
21,973  
31,724  
21,621  
21  
0  
0  
0  
0  
96,167  
106,028  
106,196  
108,042  
95,094  
5,749  
10,159  
12,406  
9,895  
11,035  
2,249  
3,433  
3,151  
2,724  
2,864  
98,506  
80,657  
81,279  
79,354  
72,564  
0  
0  
0  
0  
0  
76,111  
75,703  
76,622  
75,103  
68,365  
0  
0  
0  
0  
0  
494  
285  
992  
460  
78  
19,698  
60  
60  
60  
60  
2,203  
4,609  
3,605  
3,731  
4,061  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
211,800  
230,536  
225,004  
231,739  
203,180  
100,343  
106,450  
103,679  
115,504  
79,121  
71,148  
80,411  
78,226  
93,697  
60,288  
29,195  
26,039  
25,453  
21,807  
18,833  
111,458  
124,086  
121,325  
116,236  
124,059  
111,458  
124,086  
121,325  
116,236  
124,059  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0