Công ty Cổ phần Pacific Dinco (PDB: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
203,180  
181,147  
179,285  
185,231  
167,277  
130,615  
115,944  
115,294  
117,034  
108,762  
21,621  
26,993  
38,181  
17,434  
7,598  
0  
0  
0  
0  
0  
95,094  
77,094  
65,244  
89,611  
93,038  
11,035  
9,527  
9,458  
7,557  
6,248  
2,864  
2,329  
2,411  
2,432  
1,878  
72,564  
65,203  
63,991  
68,197  
58,515  
0  
0  
0  
0  
0  
68,365  
60,854  
59,398  
63,795  
54,319  
0  
0  
0  
0  
0  
78  
25  
0  
0  
0  
60  
60  
60  
60  
60  
4,061  
4,265  
4,533  
4,342  
4,136  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
203,180  
181,147  
179,285  
185,231  
167,277  
79,121  
62,505  
67,280  
70,138  
58,833  
60,288  
49,843  
57,671  
59,457  
56,208  
18,833  
12,663  
9,608  
10,681  
2,625  
124,059  
118,642  
112,005  
115,093  
108,444  
124,059  
118,642  
112,005  
115,093  
108,444  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0