Công ty Cổ phần Pacific Dinco (PDB: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
287,343  
280,555  
270,098  
269,341  
265,192  
198,299  
187,788  
172,540  
166,672  
162,445  
11,601  
10,508  
14,818  
14,851  
16,772  
17  
15  
16  
21  
21  
158,459  
149,836  
133,695  
131,011  
122,138  
22,569  
23,386  
19,582  
16,592  
19,386  
5,653  
4,042  
4,430  
4,197  
4,128  
89,044  
92,767  
97,558  
102,669  
102,747  
0  
0  
0  
0  
0  
84,471  
88,055  
92,355  
97,028  
96,767  
0  
0  
0  
0  
0  
285  
0  
93  
88  
532  
60  
60  
60  
60  
60  
4,228  
4,652  
5,049  
5,494  
5,387  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
287,343  
280,555  
270,098  
269,341  
265,192  
155,970  
153,234  
137,116  
140,438  
137,665  
129,562  
123,602  
104,176  
104,190  
104,994  
26,408  
29,632  
32,940  
36,249  
32,671  
131,373  
127,321  
132,982  
128,903  
127,527  
131,373  
127,321  
132,982  
128,903  
127,527  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0