Công ty Cổ phần Pacific Dinco (PDB: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
231,739  
203,180  
181,147  
179,285  
185,231  
152,385  
130,615  
115,944  
115,294  
117,034  
31,724  
21,621  
26,993  
38,181  
17,434  
0  
0  
0  
0  
0  
108,042  
95,094  
77,094  
65,244  
89,611  
9,895  
11,035  
9,527  
9,458  
7,557  
2,724  
2,864  
2,329  
2,411  
2,432  
79,354  
72,564  
65,203  
63,991  
68,197  
0  
0  
0  
0  
0  
75,103  
68,365  
60,854  
59,398  
63,795  
0  
0  
0  
0  
0  
460  
78  
25  
0  
0  
60  
60  
60  
60  
60  
3,731  
4,061  
4,265  
4,533  
4,342  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
231,739  
203,180  
181,147  
179,285  
185,231  
115,504  
79,121  
62,505  
67,280  
70,138  
93,697  
60,288  
49,843  
57,671  
59,457  
21,807  
18,833  
12,663  
9,608  
10,681  
116,236  
124,059  
118,642  
112,005  
115,093  
116,236  
124,059  
118,642  
112,005  
115,093  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0