Công ty Cổ phần Pacific Dinco (PDB: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
265,192  
237,444  
230,536  
225,004  
231,739  
162,445  
150,619  
149,879  
143,726  
152,385  
16,772  
26,782  
30,259  
21,973  
31,724  
21  
21  
0  
0  
0  
122,138  
106,761  
106,028  
106,196  
108,042  
19,386  
13,686  
10,159  
12,406  
9,895  
4,128  
3,371  
3,433  
3,151  
2,724  
102,747  
86,825  
80,657  
81,279  
79,354  
0  
0  
0  
0  
0  
96,767  
80,261  
75,703  
76,622  
75,103  
0  
0  
0  
0  
0  
532  
494  
285  
992  
460  
60  
60  
60  
60  
60  
5,387  
6,009  
4,609  
3,605  
3,731  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
265,192  
237,444  
230,536  
225,004  
231,739  
137,665  
109,542  
106,450  
103,679  
115,504  
104,994  
80,347  
80,411  
78,226  
93,697  
32,671  
29,195  
26,039  
25,453  
21,807  
127,527  
127,902  
124,086  
121,325  
116,236  
127,527  
127,902  
124,086  
121,325  
116,236  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0