Công ty Cổ phần Pacific Dinco (PDB: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
270,098  
269,341  
265,192  
237,444  
230,536  
172,540  
166,672  
162,445  
150,619  
149,879  
14,818  
14,851  
16,772  
26,782  
30,259  
16  
21  
21  
21  
0  
133,695  
131,011  
122,138  
106,761  
106,028  
19,582  
16,592  
19,386  
13,686  
10,159  
4,430  
4,197  
4,128  
3,371  
3,433  
97,558  
102,669  
102,747  
86,825  
80,657  
0  
0  
0  
0  
0  
92,355  
97,028  
96,767  
80,261  
75,703  
0  
0  
0  
0  
0  
93  
88  
532  
494  
285  
60  
60  
60  
60  
60  
5,049  
5,494  
5,387  
6,009  
4,609  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
270,098  
269,341  
265,192  
237,444  
230,536  
137,116  
140,438  
137,665  
109,542  
106,450  
104,176  
104,190  
104,994  
80,347  
80,411  
32,940  
36,249  
32,671  
29,195  
26,039  
132,982  
128,903  
127,527  
127,902  
124,086  
132,982  
128,903  
127,527  
127,902  
124,086  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0