Công ty Cổ phần Pacific Dinco (PDB: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
277,592  
287,343  
280,555  
270,098  
269,341  
192,598  
198,299  
187,788  
172,540  
166,672  
17,087  
11,601  
10,508  
14,818  
14,851  
16  
17  
15  
16  
21  
147,007  
158,459  
149,836  
133,695  
131,011  
24,255  
22,569  
23,386  
19,582  
16,592  
4,232  
5,653  
4,042  
4,430  
4,197  
84,994  
89,044  
92,767  
97,558  
102,669  
0  
0  
0  
0  
0  
80,750  
84,471  
88,055  
92,355  
97,028  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
285  
0  
93  
88  
60  
60  
60  
60  
60  
4,184  
4,228  
4,652  
5,049  
5,494  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
277,592  
287,343  
280,555  
270,098  
269,341  
141,434  
155,970  
153,234  
137,116  
140,438  
118,039  
129,562  
123,602  
104,176  
104,190  
23,395  
26,408  
29,632  
32,940  
36,249  
136,158  
131,373  
127,321  
132,982  
128,903  
136,158  
131,373  
127,321  
132,982  
128,903  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0