Công ty Cổ phần Pacific Dinco (PDB: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
230,536  
225,004  
231,739  
203,180  
181,147  
149,879  
143,726  
152,385  
130,615  
115,944  
30,259  
21,973  
31,724  
21,621  
26,993  
0  
0  
0  
0  
0  
106,028  
106,196  
108,042  
95,094  
77,094  
10,159  
12,406  
9,895  
11,035  
9,527  
3,433  
3,151  
2,724  
2,864  
2,329  
80,657  
81,279  
79,354  
72,564  
65,203  
0  
0  
0  
0  
0  
75,703  
76,622  
75,103  
68,365  
60,854  
0  
0  
0  
0  
0  
285  
992  
460  
78  
25  
60  
60  
60  
60  
60  
4,609  
3,605  
3,731  
4,061  
4,265  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
230,536  
225,004  
231,739  
203,180  
181,147  
106,450  
103,679  
115,504  
79,121  
62,505  
80,411  
78,226  
93,697  
60,288  
49,843  
26,039  
25,453  
21,807  
18,833  
12,663  
124,086  
121,325  
116,236  
124,059  
118,642  
124,086  
121,325  
116,236  
124,059  
118,642  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0