Công ty Cổ phần Pacific Dinco (PDB: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
280,555  
270,098  
269,341  
265,192  
237,444  
187,788  
172,540  
166,672  
162,445  
150,619  
10,508  
14,818  
14,851  
16,772  
26,782  
15  
16  
21  
21  
21  
149,836  
133,695  
131,011  
122,138  
106,761  
23,386  
19,582  
16,592  
19,386  
13,686  
4,042  
4,430  
4,197  
4,128  
3,371  
92,767  
97,558  
102,669  
102,747  
86,825  
0  
0  
0  
0  
0  
88,055  
92,355  
97,028  
96,767  
80,261  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
93  
88  
532  
494  
60  
60  
60  
60  
60  
4,652  
5,049  
5,494  
5,387  
6,009  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
280,555  
270,098  
269,341  
265,192  
237,444  
153,234  
137,116  
140,438  
137,665  
109,542  
123,602  
104,176  
104,190  
104,994  
80,347  
29,632  
32,940  
36,249  
32,671  
29,195  
127,321  
132,982  
128,903  
127,527  
127,902  
127,321  
132,982  
128,903  
127,527  
127,902  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0