Công ty Cổ phần Pacific Dinco (PDB: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
225,004  
231,739  
203,180  
181,147  
179,285  
143,726  
152,385  
130,615  
115,944  
115,294  
21,973  
31,724  
21,621  
26,993  
38,181  
0  
0  
0  
0  
0  
106,196  
108,042  
95,094  
77,094  
65,244  
12,406  
9,895  
11,035  
9,527  
9,458  
3,151  
2,724  
2,864  
2,329  
2,411  
81,279  
79,354  
72,564  
65,203  
63,991  
0  
0  
0  
0  
0  
76,622  
75,103  
68,365  
60,854  
59,398  
0  
0  
0  
0  
0  
992  
460  
78  
25  
0  
60  
60  
60  
60  
60  
3,605  
3,731  
4,061  
4,265  
4,533  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
225,004  
231,739  
203,180  
181,147  
179,285  
103,679  
115,504  
79,121  
62,505  
67,280  
78,226  
93,697  
60,288  
49,843  
57,671  
25,453  
21,807  
18,833  
12,663  
9,608  
121,325  
116,236  
124,059  
118,642  
112,005  
121,325  
116,236  
124,059  
118,642  
112,005  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0