Công ty Cổ phần Pacific Dinco (PDB: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
269,341  
265,192  
237,444  
230,536  
225,004  
166,672  
162,445  
150,619  
149,879  
143,726  
14,851  
16,772  
26,782  
30,259  
21,973  
21  
21  
21  
0  
0  
131,011  
122,138  
106,761  
106,028  
106,196  
16,592  
19,386  
13,686  
10,159  
12,406  
4,197  
4,128  
3,371  
3,433  
3,151  
102,669  
102,747  
86,825  
80,657  
81,279  
0  
0  
0  
0  
0  
97,028  
96,767  
80,261  
75,703  
76,622  
0  
0  
0  
0  
0  
88  
532  
494  
285  
992  
60  
60  
60  
60  
60  
5,494  
5,387  
6,009  
4,609  
3,605  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
269,341  
265,192  
237,444  
230,536  
225,004  
140,438  
137,665  
109,542  
106,450  
103,679  
104,190  
104,994  
80,347  
80,411  
78,226  
36,249  
32,671  
29,195  
26,039  
25,453  
128,903  
127,527  
127,902  
124,086  
121,325  
128,903  
127,527  
127,902  
124,086  
121,325  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0