Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải dầu khí Cửu Long (PCT: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
280,391  
269,333  
272,268  
286,285  
290,431  
191,493  
142,602  
88,921  
99,878  
117,756  
6,995  
6,582  
36,013  
61,153  
92,153  
80,373  
106,373  
26,000  
0  
0  
96,742  
20,178  
18,414  
26,083  
22,503  
511  
1,147  
138  
138  
270  
6,873  
8,323  
8,356  
12,504  
2,830  
88,897  
126,731  
183,347  
186,407  
172,675  
2,524  
2,556  
2,556  
1,556  
1,556  
77,469  
115,208  
118,205  
125,777  
62,002  
8,511  
8,511  
8,511  
8,511  
8,511  
0  
0  
49  
49  
50,057  
0  
0  
49,973  
49,973  
49,973  
393  
456  
4,053  
541  
575  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
280,391  
269,333  
272,268  
286,285  
290,431  
52,075  
17,155  
18,122  
31,224  
35,746  
52,075  
17,155  
18,122  
31,224  
35,746  
0  
0  
0  
0  
0  
228,316  
252,178  
254,146  
255,061  
254,685  
228,316  
252,178  
254,146  
255,061  
254,685  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0