Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải dầu khí Cửu Long (PCT: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
298,762  
288,572  
320,529  
352,388  
352,598  
149,541  
163,354  
254,190  
215,987  
223,277  
106,212  
100,226  
65,578  
46,381  
46,976  
0  
30,000  
42,300  
49,900  
28,000  
38,500  
30,211  
145,606  
117,741  
142,460  
1,240  
1,063  
398  
363  
3,539  
3,589  
1,855  
308  
1,601  
2,303  
149,221  
125,217  
66,338  
136,401  
129,321  
270  
270  
270  
270  
2,092  
65,043  
65,820  
57,013  
127,075  
116,409  
8,511  
8,511  
8,511  
8,511  
8,511  
24,873  
49  
49  
49  
49  
49,973  
49,973  
0  
0  
0  
551  
594  
494  
494  
2,259  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
298,762  
288,572  
320,529  
352,388  
352,598  
42,378  
33,024  
65,266  
98,802  
89,261  
42,378  
33,024  
65,266  
98,802  
76,169  
0  
0  
0  
0  
13,092  
256,384  
255,548  
255,263  
253,586  
263,337  
256,384  
255,548  
255,263  
253,586  
263,337  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0