Công ty cổ phần Vận tải khí và Hóa chất Việt Nam (PCT: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
251,707  
280,391  
269,333  
272,268  
286,285  
171,293  
191,493  
142,602  
88,921  
99,878  
14,117  
6,995  
6,582  
36,013  
61,153  
49,973  
80,373  
106,373  
26,000  
0  
100,699  
96,742  
20,178  
18,414  
26,083  
138  
511  
1,147  
138  
138  
6,366  
6,873  
8,323  
8,356  
12,504  
80,414  
88,897  
126,731  
183,347  
186,407  
2,761  
2,524  
2,556  
2,556  
1,556  
68,764  
77,469  
115,208  
118,205  
125,777  
8,511  
8,511  
8,511  
8,511  
8,511  
0  
0  
0  
49  
49  
0  
0  
0  
49,973  
49,973  
378  
393  
456  
4,053  
541  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
251,707  
280,391  
269,333  
272,268  
286,285  
17,642  
52,075  
17,155  
18,122  
31,224  
17,642  
52,075  
17,155  
18,122  
31,224  
0  
0  
0  
0  
0  
234,065  
228,316  
252,178  
254,146  
255,061  
234,065  
228,316  
252,178  
254,146  
255,061  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0