Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải dầu khí Cửu Long (PCT: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
286,285  
290,431  
298,762  
288,572  
320,529  
99,878  
117,756  
149,541  
163,354  
254,190  
61,153  
92,153  
106,212  
100,226  
65,578  
0  
0  
0  
30,000  
42,300  
26,083  
22,503  
38,500  
30,211  
145,606  
138  
270  
1,240  
1,063  
398  
12,504  
2,830  
3,589  
1,855  
308  
186,407  
172,675  
149,221  
125,217  
66,338  
1,556  
1,556  
270  
270  
270  
125,777  
62,002  
65,043  
65,820  
57,013  
8,511  
8,511  
8,511  
8,511  
8,511  
49  
50,057  
24,873  
49  
49  
49,973  
49,973  
49,973  
49,973  
0  
541  
575  
551  
594  
494  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
286,285  
290,431  
298,762  
288,572  
320,529  
31,224  
35,746  
42,378  
33,024  
65,266  
31,224  
35,746  
42,378  
33,024  
65,266  
0  
0  
0  
0  
0  
255,061  
254,685  
256,384  
255,548  
255,263  
255,061  
254,685  
256,384  
255,548  
255,263  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0