Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải dầu khí Cửu Long (PCT: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
320,529  
352,388  
352,598  
352,349  
378,036  
254,190  
215,987  
223,277  
220,811  
236,516  
65,578  
46,381  
46,976  
18,424  
30,695  
42,300  
49,900  
28,000  
40,917  
69,909  
145,606  
117,741  
142,460  
151,146  
131,468  
398  
363  
3,539  
9,522  
2,810  
308  
1,601  
2,303  
800  
1,634  
66,338  
136,401  
129,321  
131,538  
141,521  
270  
270  
2,092  
2,092  
2,633  
57,013  
127,075  
116,409  
118,680  
127,998  
8,511  
8,511  
8,511  
8,511  
8,511  
49  
49  
49  
49  
49  
0  
0  
0  
0  
0  
494  
494  
2,259  
2,206  
2,329  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
320,529  
352,388  
352,598  
352,349  
378,036  
65,266  
98,802  
89,261  
95,168  
122,999  
65,266  
98,802  
76,169  
82,071  
110,686  
0  
0  
13,092  
13,097  
12,314  
255,263  
253,586  
263,337  
257,181  
255,037  
255,263  
253,586  
263,337  
257,181  
255,037  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0