Công ty cổ phần Vận tải khí và Hóa chất Việt Nam (PCT: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
284,097  
251,707  
280,391  
269,333  
272,268  
244,001  
171,293  
191,493  
142,602  
88,921  
58,674  
14,117  
6,995  
6,582  
36,013  
30,000  
49,973  
80,373  
106,373  
26,000  
118,328  
100,699  
96,742  
20,178  
18,414  
5,483  
138  
511  
1,147  
138  
31,515  
6,366  
6,873  
8,323  
8,356  
40,095  
80,414  
88,897  
126,731  
183,347  
2,256  
2,761  
2,524  
2,556  
2,556  
28,593  
68,764  
77,469  
115,208  
118,205  
8,511  
8,511  
8,511  
8,511  
8,511  
43  
0  
0  
0  
49  
0  
0  
0  
0  
49,973  
692  
378  
393  
456  
4,053  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
284,097  
251,707  
280,391  
269,333  
272,268  
26,655  
17,642  
52,075  
17,155  
18,122  
26,655  
17,642  
52,075  
17,155  
18,122  
0  
0  
0  
0  
0  
257,442  
234,065  
228,316  
252,178  
254,146  
257,442  
234,065  
228,316  
252,178  
254,146  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0