Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Bắc (PCN: HNX) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Sản xuất dầu khí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
38,573  
38,756  
45,033  
51,672  
57,967  
34,537  
34,297  
40,151  
46,342  
52,003  
1,099  
1,115  
6,257  
3,678  
6,071  
0  
0  
0  
0  
0  
6,648  
5,894  
6,440  
15,344  
22,699  
26,538  
27,138  
27,134  
27,038  
22,794  
252  
150  
319  
282  
438  
4,036  
4,459  
4,882  
5,329  
5,964  
0  
0  
0  
0  
0  
3,798  
4,221  
4,644  
5,091  
5,573  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
238  
238  
238  
238  
391  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
38,573  
38,756  
45,033  
51,672  
57,967  
6,111  
3,946  
7,308  
11,771  
17,437  
6,111  
3,946  
7,308  
11,771  
17,437  
0  
0  
0  
0  
0  
32,462  
34,810  
37,725  
39,901  
40,530  
32,462  
34,810  
37,725  
39,901  
40,530  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0