Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Bắc (PCN: HNX) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Sản xuất dầu khí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
51,672  
57,967  
53,862  
54,959  
 
46,342  
52,003  
47,260  
47,872  
 
3,678  
6,071  
6,143  
5,275  
 
0  
0  
0  
0  
 
15,344  
22,699  
18,462  
21,892  
 
27,038  
22,794  
21,919  
20,050  
 
282  
438  
736  
655  
 
5,329  
5,964  
6,602  
7,087  
 
0  
0  
0  
0  
 
5,091  
5,573  
6,058  
6,543  
 
0  
0  
0  
0  
 
0  
0  
0  
0  
 
0  
0  
0  
0  
 
238  
391  
544  
544  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
51,672  
57,967  
53,862  
54,959  
 
11,771  
17,437  
10,246  
11,367  
 
11,771  
17,437  
10,246  
11,367  
 
0  
0  
0  
0  
 
39,901  
40,530  
43,616  
43,593  
 
39,901  
40,530  
43,616  
43,593  
 
0  
0  
0  
0  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0