Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Bắc (PCN: HNX) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Sản xuất dầu khí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
26,215  
31,565  
32,227  
34,883  
38,573  
23,458  
28,584  
28,970  
31,256  
34,537  
3,753  
3,774  
1,167  
1,128  
1,099  
0  
0  
0  
0  
0  
6,766  
4,881  
4,162  
4,189  
6,648  
12,685  
19,670  
23,347  
25,630  
26,538  
253  
258  
294  
309  
252  
2,757  
2,981  
3,257  
3,626  
4,036  
0  
0  
0  
0  
0  
2,519  
2,743  
3,019  
3,388  
3,798  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
238  
238  
238  
238  
238  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
26,215  
31,565  
32,227  
34,883  
38,573  
4,171  
8,531  
4,512  
4,796  
6,111  
4,171  
8,531  
4,512  
4,796  
6,111  
0  
0  
0  
0  
0  
22,044  
23,033  
27,716  
30,087  
32,462  
22,044  
23,033  
27,716  
30,087  
32,462  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0