Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Bắc (PCN: HNX) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Sản xuất dầu khí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
23,255  
27,557  
26,215  
31,565  
32,227  
17,578  
21,362  
23,458  
28,584  
28,970  
685  
3,153  
3,753  
3,774  
1,167  
0  
0  
0  
0  
0  
5,003  
5,786  
6,766  
4,881  
4,162  
11,464  
11,922  
12,685  
19,670  
23,347  
427  
501  
253  
258  
294  
5,677  
6,195  
2,757  
2,981  
3,257  
0  
0  
0  
0  
0  
2,110  
2,312  
2,519  
2,743  
3,019  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
3,566  
3,883  
238  
238  
238  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
23,255  
27,557  
26,215  
31,565  
32,227  
4,243  
7,138  
4,171  
8,531  
4,512  
4,243  
7,138  
4,171  
8,531  
4,512  
0  
0  
0  
0  
0  
19,012  
20,419  
22,044  
23,033  
27,716  
19,012  
20,419  
22,044  
23,033  
27,716  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0