Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Bắc (PCN: HNX) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Sản xuất dầu khí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
32,227  
34,883  
38,573  
38,756  
45,033  
28,970  
31,256  
34,537  
34,297  
40,151  
1,167  
1,128  
1,099  
1,115  
6,257  
0  
0  
0  
0  
0  
4,162  
4,189  
6,648  
5,894  
6,440  
23,347  
25,630  
26,538  
27,138  
27,134  
294  
309  
252  
150  
319  
3,257  
3,626  
4,036  
4,459  
4,882  
0  
0  
0  
0  
0  
3,019  
3,388  
3,798  
4,221  
4,644  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
238  
238  
238  
238  
238  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
32,227  
34,883  
38,573  
38,756  
45,033  
4,512  
4,796  
6,111  
3,946  
7,308  
4,512  
4,796  
6,111  
3,946  
7,308  
0  
0  
0  
0  
0  
27,716  
30,087  
32,462  
34,810  
37,725  
27,716  
30,087  
32,462  
34,810  
37,725  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0