Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Bắc (PCN: HNX) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Sản xuất dầu khí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
38,756  
45,033  
51,672  
57,967  
53,862  
34,297  
40,151  
46,342  
52,003  
47,260  
1,115  
6,257  
3,678  
6,071  
6,143  
0  
0  
0  
0  
0  
5,894  
6,440  
15,344  
22,699  
18,462  
27,138  
27,134  
27,038  
22,794  
21,919  
150  
319  
282  
438  
736  
4,459  
4,882  
5,329  
5,964  
6,602  
0  
0  
0  
0  
0  
4,221  
4,644  
5,091  
5,573  
6,058  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
238  
238  
238  
391  
544  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
38,756  
45,033  
51,672  
57,967  
53,862  
3,946  
7,308  
11,771  
17,437  
10,246  
3,946  
7,308  
11,771  
17,437  
10,246  
0  
0  
0  
0  
0  
34,810  
37,725  
39,901  
40,530  
43,616  
34,810  
37,725  
39,901  
40,530  
43,616  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0