Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Bưu Điện (PCM: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
87,736  
87,538  
107,676  
 
91,241  
64,418  
63,924  
83,825  
 
65,820  
5,550  
2,797  
9,414  
 
4,335  
0  
0  
0  
 
0  
30,397  
35,336  
51,683  
 
33,247  
26,895  
25,553  
22,725  
 
27,699  
1,577  
237  
2  
 
539  
23,318  
23,614  
23,851  
 
25,421  
0  
0  
0  
 
0  
23,318  
23,614  
23,851  
 
25,409  
0  
0  
0  
 
0  
0  
0  
0  
 
0  
0  
0  
0  
 
0  
0  
0  
0  
 
12  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
 
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
87,736  
87,538  
107,676  
 
91,241  
24,691  
24,646  
44,997  
 
30,126  
23,759  
23,713  
44,064  
 
29,184  
933  
933  
933  
 
942  
63,045  
62,892  
62,679  
 
61,115  
63,045  
62,892  
62,679  
 
61,115  
0  
0  
0  
 
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
 
0