Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Gas Đô thị (PCG: HNX) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Dụng cụ, dịch vụ & Phân phối Dầu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
243,813  
235,900  
248,724  
242,032  
270,116  
204,544  
198,046  
219,730  
203,999  
237,992  
22,573  
46,141  
74,059  
49,278  
47,500  
109,111  
91,520  
59,048  
85,848  
101,078  
50,445  
45,256  
73,565  
53,964  
71,581  
20,305  
13,833  
12,185  
14,078  
16,445  
2,111  
1,296  
872  
832  
1,389  
39,269  
37,854  
28,994  
38,033  
32,124  
937  
1,282  
-368  
2,546  
2,073  
7,522  
7,946  
8,378  
8,777  
8,765  
0  
0  
0  
0  
0  
8,551  
7,492  
1,443  
1,341  
2,777  
1,744  
1,805  
152  
7,152  
222  
20,515  
19,329  
19,389  
18,217  
18,287  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
243,813  
235,900  
248,724  
242,032  
270,116  
38,801  
30,629  
40,326  
33,722  
61,893  
38,392  
30,219  
39,805  
32,759  
60,841  
409  
409  
521  
963  
1,052  
205,012  
205,272  
208,398  
208,310  
208,223  
205,012  
205,272  
208,398  
208,310  
208,223  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0