Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Gas Đô thị (PCG: HNX) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Dụng cụ, dịch vụ & Phân phối Dầu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
248,188  
247,195  
250,211  
243,813  
235,900  
205,445  
205,930  
209,631  
204,544  
198,046  
22,273  
17,757  
19,710  
22,573  
46,141  
78,940  
106,390  
108,963  
109,111  
91,520  
76,124  
49,393  
55,721  
50,445  
45,256  
26,044  
29,753  
22,977  
20,305  
13,833  
2,064  
2,637  
2,259  
2,111  
1,296  
42,743  
41,265  
40,580  
39,269  
37,854  
2,377  
971  
863  
937  
1,282  
17,379  
17,179  
17,811  
7,522  
7,946  
0  
0  
0  
0  
0  
1,341  
1,341  
1,341  
8,551  
7,492  
65  
65  
92  
1,744  
1,805  
21,581  
21,710  
20,473  
20,515  
19,329  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
248,188  
247,195  
250,211  
243,813  
235,900  
41,426  
38,653  
39,506  
38,801  
30,629  
40,465  
38,052  
39,099  
38,392  
30,219  
961  
601  
407  
409  
409  
206,762  
208,542  
210,705  
205,012  
205,272  
206,762  
208,542  
210,705  
205,012  
205,272  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0