Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Gas Đô thị (PCG: HNX) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Dụng cụ, dịch vụ & Phân phối Dầu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
248,724  
242,032  
270,116  
320,566  
324,755  
219,730  
203,999  
237,992  
289,644  
289,996  
74,059  
49,278  
47,500  
64,535  
58,106  
59,048  
85,848  
101,078  
114,578  
113,455  
73,565  
53,964  
71,581  
94,560  
101,654  
12,185  
14,078  
16,445  
15,178  
15,483  
872  
832  
1,389  
793  
1,298  
28,994  
38,033  
32,124  
30,922  
34,759  
-368  
2,546  
2,073  
2,090  
2,153  
8,378  
8,777  
8,765  
9,185  
8,641  
0  
0  
0  
0  
0  
1,443  
1,341  
2,777  
2,484  
2,472  
152  
7,152  
222  
157  
4,435  
19,389  
18,217  
18,287  
17,006  
17,057  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
248,724  
242,032  
270,116  
320,566  
324,755  
40,326  
33,722  
61,893  
112,013  
112,034  
39,805  
32,759  
60,841  
111,015  
110,560  
521  
963  
1,052  
998  
1,474  
208,398  
208,310  
208,223  
208,553  
212,721  
208,398  
208,310  
208,223  
208,553  
212,721  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0