Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Gas Đô thị (PCG: HNX) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Dụng cụ, dịch vụ & Phân phối Dầu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
250,010  
248,188  
247,195  
250,211  
243,813  
203,861  
205,445  
205,930  
209,631  
204,544  
41,715  
22,273  
17,757  
19,710  
22,573  
48,844  
78,940  
106,390  
108,963  
109,111  
83,857  
76,124  
49,393  
55,721  
50,445  
27,132  
26,044  
29,753  
22,977  
20,305  
2,313  
2,064  
2,637  
2,259  
2,111  
46,149  
42,743  
41,265  
40,580  
39,269  
2,356  
2,377  
971  
863  
937  
18,655  
17,379  
17,179  
17,811  
7,522  
0  
0  
0  
0  
0  
2,302  
1,341  
1,341  
1,341  
8,551  
100  
65  
65  
92  
1,744  
22,736  
21,581  
21,710  
20,473  
20,515  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
250,010  
248,188  
247,195  
250,211  
243,813  
43,998  
41,426  
38,653  
39,506  
38,801  
42,976  
40,465  
38,052  
39,099  
38,392  
1,022  
961  
601  
407  
409  
206,012  
206,762  
208,542  
210,705  
205,012  
206,012  
206,762  
208,542  
210,705  
205,012  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0