Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Gas Đô thị (PCG: HNX) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Dụng cụ, dịch vụ & Phân phối Dầu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
242,032  
270,116  
320,566  
324,755  
353,534  
203,999  
237,992  
289,644  
289,996  
324,039  
49,278  
47,500  
64,535  
58,106  
99,464  
85,848  
101,078  
114,578  
113,455  
90,846  
53,964  
71,581  
94,560  
101,654  
117,983  
14,078  
16,445  
15,178  
15,483  
15,454  
832  
1,389  
793  
1,298  
291  
38,033  
32,124  
30,922  
34,759  
29,495  
2,546  
2,073  
2,090  
2,153  
1,850  
8,777  
8,765  
9,185  
8,641  
9,085  
0  
0  
0  
0  
0  
1,341  
2,777  
2,484  
2,472  
2,432  
7,152  
222  
157  
4,435  
408  
18,217  
18,287  
17,006  
17,057  
15,720  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
242,032  
270,116  
320,566  
324,755  
353,534  
33,722  
61,893  
112,013  
112,034  
140,214  
32,759  
60,841  
111,015  
110,560  
138,695  
963  
1,052  
998  
1,474  
1,519  
208,310  
208,223  
208,553  
212,721  
213,320  
208,310  
208,223  
208,553  
212,721  
213,320  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0