Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Gas Đô thị (PCG: HNX) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Dụng cụ, dịch vụ & Phân phối Dầu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
243,588  
250,010  
248,188  
247,195  
250,211  
189,714  
203,861  
205,445  
205,930  
209,631  
66,762  
41,715  
22,273  
17,757  
19,710  
16,692  
48,844  
78,940  
106,390  
108,963  
85,988  
83,857  
76,124  
49,393  
55,721  
18,281  
27,132  
26,044  
29,753  
22,977  
1,992  
2,313  
2,064  
2,637  
2,259  
53,874  
46,149  
42,743  
41,265  
40,580  
2,252  
2,356  
2,377  
971  
863  
18,161  
18,655  
17,379  
17,179  
17,811  
0  
0  
0  
0  
0  
3,220  
2,302  
1,341  
1,341  
1,341  
7,600  
100  
65  
65  
92  
22,642  
22,736  
21,581  
21,710  
20,473  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
243,588  
250,010  
248,188  
247,195  
250,211  
41,435  
43,998  
41,426  
38,653  
39,506  
40,353  
42,976  
40,465  
38,052  
39,099  
1,082  
1,022  
961  
601  
407  
202,153  
206,012  
206,762  
208,542  
210,705  
202,153  
206,012  
206,762  
208,542  
210,705  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0