Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Gas Đô thị (PCG: HNX) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Dụng cụ, dịch vụ & Phân phối Dầu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
250,211  
243,813  
235,900  
248,724  
242,032  
209,631  
204,544  
198,046  
219,730  
203,999  
19,710  
22,573  
46,141  
74,059  
49,278  
108,963  
109,111  
91,520  
59,048  
85,848  
55,721  
50,445  
45,256  
73,565  
53,964  
22,977  
20,305  
13,833  
12,185  
14,078  
2,259  
2,111  
1,296  
872  
832  
40,580  
39,269  
37,854  
28,994  
38,033  
863  
937  
1,282  
-368  
2,546  
17,811  
7,522  
7,946  
8,378  
8,777  
0  
0  
0  
0  
0  
1,341  
8,551  
7,492  
1,443  
1,341  
92  
1,744  
1,805  
152  
7,152  
20,473  
20,515  
19,329  
19,389  
18,217  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
250,211  
243,813  
235,900  
248,724  
242,032  
39,506  
38,801  
30,629  
40,326  
33,722  
39,099  
38,392  
30,219  
39,805  
32,759  
407  
409  
409  
521  
963  
210,705  
205,012  
205,272  
208,398  
208,310  
210,705  
205,012  
205,272  
208,398  
208,310  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0