Công ty Cổ phần Cà Phê PETEC (PCF: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
74,918  
78,784  
88,328  
78,807  
98,764  
34,632  
38,344  
47,681  
38,001  
57,791  
11,878  
10,105  
11,559  
965  
8,343  
0  
0  
0  
0  
0  
13,455  
19,079  
27,285  
21,414  
40,533  
1,199  
1,153  
844  
7,602  
927  
8,099  
8,005  
7,993  
8,020  
7,988  
40,287  
40,441  
40,647  
40,806  
40,974  
2,526  
2,526  
2,526  
2,526  
2,526  
35,843  
35,998  
36,155  
36,314  
36,481  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
1,917  
1,917  
1,966  
1,966  
1,966  
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
74,918  
78,784  
88,328  
78,807  
98,764  
52,347  
56,653  
66,065  
55,953  
75,828  
52,059  
56,365  
65,777  
55,683  
57,064  
288  
288  
288  
270  
18,765  
22,572  
22,131  
22,263  
22,854  
22,936  
22,572  
22,131  
22,263  
22,854  
22,936  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0