Công ty Cổ phần Cà Phê PETEC (PCF: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
76,164  
74,918  
78,784  
88,328  
78,807  
36,031  
34,632  
38,344  
47,681  
38,001  
13,102  
11,878  
10,105  
11,559  
965  
0  
0  
0  
0  
0  
12,035  
13,455  
19,079  
27,285  
21,414  
2,676  
1,199  
1,153  
844  
7,602  
8,219  
8,099  
8,005  
7,993  
8,020  
40,132  
40,287  
40,441  
40,647  
40,806  
2,526  
2,526  
2,526  
2,526  
2,526  
35,689  
35,843  
35,998  
36,155  
36,314  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
1,917  
1,917  
1,917  
1,966  
1,966  
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
76,164  
74,918  
78,784  
88,328  
78,807  
53,479  
52,347  
56,653  
66,065  
55,953  
53,191  
52,059  
56,365  
65,777  
55,683  
288  
288  
288  
288  
270  
22,685  
22,572  
22,131  
22,263  
22,854  
22,685  
22,572  
22,131  
22,263  
22,854  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0