Công ty Cổ phần Cà Phê PETEC (PCF: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
87,127  
72,049  
76,164  
74,918  
78,784  
47,286  
32,067  
36,031  
34,632  
38,344  
1,234  
11,718  
13,102  
11,878  
10,105  
0  
0  
0  
0  
0  
31,759  
9,654  
12,035  
13,455  
19,079  
6,034  
2,441  
2,676  
1,199  
1,153  
8,258  
8,255  
8,219  
8,099  
8,005  
39,841  
39,982  
40,132  
40,287  
40,441  
2,526  
2,526  
2,526  
2,526  
2,526  
35,397  
35,539  
35,689  
35,843  
35,998  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
1,917  
1,917  
1,917  
1,917  
1,917  
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
87,127  
72,049  
76,164  
74,918  
78,784  
64,057  
49,368  
53,479  
52,347  
56,653  
63,769  
49,080  
53,191  
52,059  
56,365  
288  
288  
288  
288  
288  
23,070  
22,681  
22,685  
22,572  
22,131  
23,070  
22,681  
22,685  
22,572  
22,131  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0