Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung (PCE: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
262,835  
194,478  
310,859  
299,921  
219,502  
217,675  
147,986  
262,901  
250,533  
168,664  
51,659  
69,850  
84,687  
51,844  
36,884  
60,000  
40,000  
40,000  
20,000  
0  
88,759  
16,876  
55,609  
115,996  
38,037  
17,166  
21,226  
82,372  
62,585  
93,427  
90  
33  
233  
108  
315  
45,160  
46,492  
47,958  
49,388  
50,838  
157  
157  
157  
157  
157  
39,413  
40,636  
41,943  
43,274  
44,592  
0  
0  
0  
0  
0  
40  
40  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
5,551  
5,659  
5,858  
5,958  
6,089  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
262,835  
194,478  
310,859  
299,921  
219,502  
100,321  
39,452  
146,484  
138,939  
59,908  
100,321  
39,452  
146,484  
138,939  
59,908  
0  
0  
0  
0  
0  
162,514  
155,026  
164,375  
160,982  
159,594  
162,514  
155,026  
164,375  
160,982  
159,594  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0