Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung (PCE: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
196,140  
305,279  
355,724  
252,168  
264,609  
143,787  
253,086  
301,773  
196,608  
207,236  
63,204  
97,443  
53,302  
44,998  
107,126  
20,000  
50,000  
70,000  
80,000  
10,000  
28,161  
50,216  
135,855  
65,302  
25,777  
32,137  
55,259  
42,468  
6,115  
64,024  
284  
169  
148  
195  
309  
52,353  
52,193  
53,951  
55,559  
57,373  
124  
124  
124  
122  
122  
45,939  
45,875  
47,474  
49,090  
50,728  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
519  
0  
0  
0  
0  
0  
6,290  
6,194  
6,354  
6,348  
6,004  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
196,140  
305,279  
355,724  
252,168  
264,609  
35,142  
133,402  
189,311  
84,044  
101,426  
35,142  
133,402  
189,311  
84,044  
101,426  
0  
0  
0  
0  
0  
160,998  
171,877  
166,413  
168,124  
163,183  
160,998  
171,877  
166,413  
168,124  
163,183  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0