Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung (PCE: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
305,279  
355,724  
252,168  
264,609  
229,318  
253,086  
301,773  
196,608  
207,236  
172,375  
97,443  
53,302  
44,998  
107,126  
127,283  
50,000  
70,000  
80,000  
10,000  
0  
50,216  
135,855  
65,302  
25,777  
10,801  
55,259  
42,468  
6,115  
64,024  
30,788  
169  
148  
195  
309  
3,503  
52,193  
53,951  
55,559  
57,373  
56,943  
124  
124  
122  
122  
3  
45,875  
47,474  
49,090  
50,728  
51,065  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
519  
31  
0  
0  
0  
0  
0  
6,194  
6,354  
6,348  
6,004  
5,844  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
305,279  
355,724  
252,168  
264,609  
229,318  
133,402  
189,311  
84,044  
101,426  
60,719  
133,402  
189,311  
84,044  
101,426  
60,719  
0  
0  
0  
0  
0  
171,877  
166,413  
168,124  
163,183  
168,598  
171,877  
166,413  
168,124  
163,183  
168,598  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0