Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung (PCE: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
310,859  
299,921  
219,502  
196,140  
305,279  
262,901  
250,533  
168,664  
143,787  
253,086  
84,687  
51,844  
36,884  
63,204  
97,443  
40,000  
20,000  
0  
20,000  
50,000  
55,609  
115,996  
38,037  
28,161  
50,216  
82,372  
62,585  
93,427  
32,137  
55,259  
233  
108  
315  
284  
169  
47,958  
49,388  
50,838  
52,353  
52,193  
157  
157  
157  
124  
124  
41,943  
43,274  
44,592  
45,939  
45,875  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
5,858  
5,958  
6,089  
6,290  
6,194  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
310,859  
299,921  
219,502  
196,140  
305,279  
146,484  
138,939  
59,908  
35,142  
133,402  
146,484  
138,939  
59,908  
35,142  
133,402  
0  
0  
0  
0  
0  
164,375  
160,982  
159,594  
160,998  
171,877  
164,375  
160,982  
159,594  
160,998  
171,877  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0