Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung (PCE: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
418,819  
286,382  
247,722  
262,835  
194,478  
375,660  
243,958  
203,890  
217,675  
147,986  
8,396  
7,282  
3,863  
51,659  
69,850  
80,000  
95,000  
95,000  
60,000  
40,000  
232,576  
108,123  
96,898  
88,759  
16,876  
54,466  
33,439  
8,108  
17,166  
21,226  
222  
114  
21  
90  
33  
43,158  
42,424  
43,832  
45,160  
46,492  
38  
38  
157  
157  
157  
35,849  
36,996  
38,184  
39,413  
40,636  
0  
0  
0  
0  
0  
40  
40  
40  
40  
40  
0  
0  
0  
0  
0  
7,231  
5,350  
5,451  
5,551  
5,659  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
418,819  
286,382  
247,722  
262,835  
194,478  
255,995  
127,022  
91,025  
100,321  
39,452  
255,995  
127,022  
91,025  
100,321  
39,452  
0  
0  
0  
0  
0  
162,824  
159,360  
156,697  
162,514  
155,026  
162,824  
159,360  
156,697  
162,514  
155,026  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0