Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung (PCE: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
194,478  
310,859  
299,921  
219,502  
196,140  
147,986  
262,901  
250,533  
168,664  
143,787  
69,850  
84,687  
51,844  
36,884  
63,204  
40,000  
40,000  
20,000  
0  
20,000  
16,876  
55,609  
115,996  
38,037  
28,161  
21,226  
82,372  
62,585  
93,427  
32,137  
33  
233  
108  
315  
284  
46,492  
47,958  
49,388  
50,838  
52,353  
157  
157  
157  
157  
124  
40,636  
41,943  
43,274  
44,592  
45,939  
0  
0  
0  
0  
0  
40  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
5,659  
5,858  
5,958  
6,089  
6,290  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
194,478  
310,859  
299,921  
219,502  
196,140  
39,452  
146,484  
138,939  
59,908  
35,142  
39,452  
146,484  
138,939  
59,908  
35,142  
0  
0  
0  
0  
0  
155,026  
164,375  
160,982  
159,594  
160,998  
155,026  
164,375  
160,982  
159,594  
160,998  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0