Công ty cổ phần Xây lắp điện I (PC1: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
6,745,897  
6,390,953  
6,212,594  
5,927,864  
5,362,426  
3,529,046  
3,231,479  
3,094,889  
2,930,379  
2,491,314  
814,514  
428,552  
567,442  
485,320  
145,389  
0  
100,000  
100,000  
20,000  
20,000  
1,521,685  
1,309,314  
1,300,219  
1,525,780  
1,464,184  
1,147,331  
1,340,386  
1,085,193  
838,200  
796,708  
45,516  
53,228  
42,035  
61,078  
65,033  
3,216,851  
3,159,475  
3,117,705  
2,997,486  
2,871,112  
243  
242  
0  
86,327  
86,327  
2,688,167  
2,719,805  
2,755,397  
1,613,216  
1,634,901  
99,731  
101,002  
102,259  
103,544  
104,829  
230,429  
136,273  
61,332  
1,017,280  
864,220  
97,158  
96,415  
90,550  
77,576  
80,858  
101,121  
105,737  
108,166  
99,542  
99,976  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
6,745,897  
6,390,953  
6,212,594  
5,927,864  
5,362,426  
3,664,424  
3,514,550  
3,397,928  
3,699,310  
3,195,849  
2,252,865  
2,040,062  
1,762,041  
2,121,291  
1,734,372  
1,411,559  
1,474,488  
1,635,888  
1,578,019  
1,461,477  
3,081,473  
2,876,403  
2,814,665  
2,228,554  
2,166,577  
3,081,473  
2,876,403  
2,814,665  
2,228,554  
2,166,577  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0