Công ty cổ phần Xây lắp điện I (PC1: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
6,656,727  
6,387,587  
6,745,897  
6,390,953  
6,212,594  
3,229,172  
3,041,350  
3,529,046  
3,231,479  
3,094,889  
741,280  
524,232  
814,514  
428,552  
567,442  
50,000  
50,000  
0  
100,000  
100,000  
1,632,643  
1,546,405  
1,521,685  
1,309,314  
1,300,219  
759,027  
877,789  
1,147,331  
1,340,386  
1,085,193  
46,222  
42,924  
45,516  
53,228  
42,035  
3,427,555  
3,346,237  
3,216,851  
3,159,475  
3,117,705  
148  
0  
243  
242  
0  
2,522,170  
2,655,937  
2,688,167  
2,719,805  
2,755,397  
160,108  
165,889  
99,731  
101,002  
102,259  
447,164  
290,488  
230,429  
136,273  
61,332  
98,509  
97,393  
97,158  
96,415  
90,550  
199,456  
136,529  
101,121  
105,737  
108,166  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
6,656,727  
6,387,587  
6,745,897  
6,390,953  
6,212,594  
3,383,331  
3,166,297  
3,664,424  
3,514,550  
3,397,928  
1,804,912  
1,672,817  
2,252,865  
2,040,062  
1,762,041  
1,578,420  
1,493,480  
1,411,559  
1,474,488  
1,635,888  
3,273,395  
3,221,290  
3,081,473  
2,876,403  
2,814,665  
3,273,395  
3,221,290  
3,081,473  
2,876,403  
2,814,665  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0