Công ty Cổ phần Bao Bì Dầu Khí Việt Nam (PBP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
116,449  
106,463  
89,249  
97,738  
85,418  
37,089  
40,526  
39,585  
46,806  
33,125  
266  
3,024  
10,712  
490  
6,874  
0  
0  
0  
0  
0  
26,753  
24,262  
18,128  
33,724  
16,583  
9,240  
11,180  
9,908  
11,666  
8,974  
830  
2,060  
836  
926  
694  
79,360  
65,937  
49,664  
50,932  
52,293  
3  
3  
3  
3  
3  
53,260  
47,329  
48,916  
50,506  
52,096  
0  
0  
0  
0  
0  
25,512  
18,385  
527  
155  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
585  
220  
218  
269  
193  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
116,449  
106,463  
89,249  
97,738  
85,418  
61,538  
53,800  
38,573  
47,150  
38,163  
34,204  
27,494  
20,369  
26,858  
15,783  
27,334  
26,306  
18,204  
20,292  
22,380  
54,912  
52,663  
50,676  
50,588  
47,255  
54,912  
52,663  
50,676  
50,588  
47,255  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0