Công ty Cổ phần Bao Bì Dầu Khí Việt Nam (PBP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
121,346  
131,072  
116,449  
106,463  
89,249  
40,002  
47,585  
37,089  
40,526  
39,585  
8,055  
604  
266  
3,024  
10,712  
0  
0  
0  
0  
0  
11,150  
28,725  
26,753  
24,262  
18,128  
19,269  
17,198  
9,240  
11,180  
9,908  
1,528  
1,059  
830  
2,060  
836  
81,344  
83,487  
79,360  
65,937  
49,664  
3  
3  
3  
3  
3  
79,187  
51,894  
53,260  
47,329  
48,916  
0  
0  
0  
0  
0  
730  
31,090  
25,512  
18,385  
527  
0  
0  
0  
0  
0  
1,424  
500  
585  
220  
218  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
121,346  
131,072  
116,449  
106,463  
89,249  
67,185  
72,174  
61,538  
53,800  
38,573  
38,716  
46,714  
34,204  
27,494  
20,369  
28,469  
25,459  
27,334  
26,306  
18,204  
54,161  
58,898  
54,912  
52,663  
50,676  
54,161  
58,898  
54,912  
52,663  
50,676  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0