Công ty Cổ phần Bao Bì Dầu Khí Việt Nam (PBP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
125,604  
135,686  
133,127  
131,117  
128,973  
59,042  
66,239  
63,360  
58,443  
53,680  
4,720  
2,738  
3,234  
3,575  
312  
0  
0  
0  
0  
0  
22,308  
42,307  
20,752  
26,700  
30,736  
30,963  
20,332  
38,041  
26,887  
21,412  
1,051  
862  
1,333  
1,280  
1,220  
66,562  
69,447  
69,768  
72,674  
75,294  
3  
3  
3  
3  
3  
66,305  
69,023  
69,062  
71,551  
74,235  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
110  
302  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
254  
421  
592  
819  
1,056  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
125,604  
135,686  
133,127  
131,117  
128,973  
61,417  
73,584  
75,815  
74,564  
72,598  
48,820  
59,846  
60,935  
57,042  
51,847  
12,596  
13,738  
14,880  
17,521  
20,751  
64,188  
62,102  
57,313  
56,554  
56,375  
64,188  
62,102  
57,313  
56,554  
56,375  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0