Công ty Cổ phần Bao Bì Dầu Khí Việt Nam (PBP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
106,463  
89,249  
97,738  
85,418  
91,418  
40,526  
39,585  
46,806  
33,125  
37,579  
3,024  
10,712  
490  
6,874  
2,374  
0  
0  
0  
0  
0  
24,262  
18,128  
33,724  
16,583  
25,076  
11,180  
9,908  
11,666  
8,974  
9,418  
2,060  
836  
926  
694  
710  
65,937  
49,664  
50,932  
52,293  
53,840  
3  
3  
3  
3  
3  
47,329  
48,916  
50,506  
52,096  
53,598  
0  
0  
0  
0  
0  
18,385  
527  
155  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
220  
218  
269  
193  
238  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
106,463  
89,249  
97,738  
85,418  
91,418  
53,800  
38,573  
47,150  
38,163  
44,809  
27,494  
20,369  
26,858  
15,783  
20,341  
26,306  
18,204  
20,292  
22,380  
24,468  
52,663  
50,676  
50,588  
47,255  
46,610  
52,663  
50,676  
50,588  
47,255  
46,610  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0