Công ty Cổ phần Bao Bì Dầu Khí Việt Nam (PBP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
131,072  
116,449  
106,463  
89,249  
97,738  
47,585  
37,089  
40,526  
39,585  
46,806  
604  
266  
3,024  
10,712  
490  
0  
0  
0  
0  
0  
28,725  
26,753  
24,262  
18,128  
33,724  
17,198  
9,240  
11,180  
9,908  
11,666  
1,059  
830  
2,060  
836  
926  
83,487  
79,360  
65,937  
49,664  
50,932  
3  
3  
3  
3  
3  
51,894  
53,260  
47,329  
48,916  
50,506  
0  
0  
0  
0  
0  
31,090  
25,512  
18,385  
527  
155  
0  
0  
0  
0  
0  
500  
585  
220  
218  
269  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
131,072  
116,449  
106,463  
89,249  
97,738  
72,174  
61,538  
53,800  
38,573  
47,150  
46,714  
34,204  
27,494  
20,369  
26,858  
25,459  
27,334  
26,306  
18,204  
20,292  
58,898  
54,912  
52,663  
50,676  
50,588  
58,898  
54,912  
52,663  
50,676  
50,588  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0