Công ty Cổ phần Bao Bì Dầu Khí Việt Nam (PBP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
133,127  
131,117  
128,973  
121,774  
127,544  
63,360  
58,443  
53,680  
43,712  
46,864  
3,234  
3,575  
312  
606  
551  
0  
0  
0  
0  
0  
20,752  
26,700  
30,736  
15,680  
17,675  
38,041  
26,887  
21,412  
26,054  
26,881  
1,333  
1,280  
1,220  
1,372  
1,758  
69,768  
72,674  
75,294  
78,062  
80,679  
3  
3  
3  
3  
3  
69,062  
71,551  
74,235  
76,915  
77,958  
0  
0  
0  
0  
0  
110  
302  
0  
0  
1,518  
0  
0  
0  
0  
0  
592  
819  
1,056  
1,144  
1,200  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
133,127  
131,117  
128,973  
121,774  
127,544  
75,815  
74,564  
72,598  
67,900  
73,244  
60,935  
57,042  
51,847  
43,919  
46,936  
14,880  
17,521  
20,751  
23,981  
26,307  
57,313  
56,554  
56,375  
53,874  
54,300  
57,313  
56,554  
56,375  
53,874  
54,300  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0