Công ty Cổ phần Bao Bì Dầu Khí Việt Nam (PBP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
121,774  
127,544  
121,346  
131,072  
116,449  
43,712  
46,864  
40,002  
47,585  
37,089  
606  
551  
8,055  
604  
266  
0  
0  
0  
0  
0  
15,680  
17,675  
11,150  
28,725  
26,753  
26,054  
26,881  
19,269  
17,198  
9,240  
1,372  
1,758  
1,528  
1,059  
830  
78,062  
80,679  
81,344  
83,487  
79,360  
3  
3  
3  
3  
3  
76,915  
77,958  
79,187  
51,894  
53,260  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
1,518  
730  
31,090  
25,512  
0  
0  
0  
0  
0  
1,144  
1,200  
1,424  
500  
585  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
121,774  
127,544  
121,346  
131,072  
116,449  
67,900  
73,244  
67,185  
72,174  
61,538  
43,919  
46,936  
38,716  
46,714  
34,204  
23,981  
26,307  
28,469  
25,459  
27,334  
53,874  
54,300  
54,161  
58,898  
54,912  
53,874  
54,300  
54,161  
58,898  
54,912  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0