Công ty Cổ phần Bao Bì Dầu Khí Việt Nam (PBP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
127,544  
121,346  
131,072  
116,449  
106,463  
46,864  
40,002  
47,585  
37,089  
40,526  
551  
8,055  
604  
266  
3,024  
0  
0  
0  
0  
0  
17,675  
11,150  
28,725  
26,753  
24,262  
26,881  
19,269  
17,198  
9,240  
11,180  
1,758  
1,528  
1,059  
830  
2,060  
80,679  
81,344  
83,487  
79,360  
65,937  
3  
3  
3  
3  
3  
77,958  
79,187  
51,894  
53,260  
47,329  
0  
0  
0  
0  
0  
1,518  
730  
31,090  
25,512  
18,385  
0  
0  
0  
0  
0  
1,200  
1,424  
500  
585  
220  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
127,544  
121,346  
131,072  
116,449  
106,463  
73,244  
67,185  
72,174  
61,538  
53,800  
46,936  
38,716  
46,714  
34,204  
27,494  
26,307  
28,469  
25,459  
27,334  
26,306  
54,300  
54,161  
58,898  
54,912  
52,663  
54,300  
54,161  
58,898  
54,912  
52,663  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0