Công ty Cổ phần Bao Bì Dầu Khí Việt Nam (PBP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
131,117  
128,973  
121,774  
127,544  
121,346  
58,443  
53,680  
43,712  
46,864  
40,002  
3,575  
312  
606  
551  
8,055  
0  
0  
0  
0  
0  
26,700  
30,736  
15,680  
17,675  
11,150  
26,887  
21,412  
26,054  
26,881  
19,269  
1,280  
1,220  
1,372  
1,758  
1,528  
72,674  
75,294  
78,062  
80,679  
81,344  
3  
3  
3  
3  
3  
71,551  
74,235  
76,915  
77,958  
79,187  
0  
0  
0  
0  
0  
302  
0  
0  
1,518  
730  
0  
0  
0  
0  
0  
819  
1,056  
1,144  
1,200  
1,424  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
131,117  
128,973  
121,774  
127,544  
121,346  
74,564  
72,598  
67,900  
73,244  
67,185  
57,042  
51,847  
43,919  
46,936  
38,716  
17,521  
20,751  
23,981  
26,307  
28,469  
56,554  
56,375  
53,874  
54,300  
54,161  
56,554  
56,375  
53,874  
54,300  
54,161  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0