Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Bắc Kạn (PBK: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
98,653  
98,357  
99,710  
100,015  
101,347  
17,657  
15,764  
15,319  
14,575  
15,069  
4,112  
2,608  
3,018  
2,360  
1,596  
0  
0  
0  
0  
0  
12,899  
12,373  
11,504  
11,656  
12,801  
318  
414  
349  
320  
321  
328  
369  
448  
238  
351  
80,995  
82,593  
84,392  
85,440  
86,279  
0  
0  
0  
0  
0  
77,928  
79,136  
80,343  
81,551  
82,758  
0  
0  
0  
0  
0  
2,290  
2,290  
2,290  
2,145  
1,532  
0  
0  
0  
0  
0  
777  
1,167  
1,759  
1,744  
1,989  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
98,653  
98,357  
99,710  
100,015  
101,347  
23,158  
23,605  
25,146  
25,433  
26,435  
13,306  
12,522  
12,831  
11,887  
11,657  
9,852  
11,083  
12,315  
13,546  
14,778  
75,495  
74,752  
74,564  
74,582  
74,913  
75,495  
74,752  
74,564  
74,582  
74,913  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0