Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Bắc Kạn (PBK: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
97,287  
98,653  
98,357  
99,710  
100,015  
17,754  
17,657  
15,764  
15,319  
14,575  
4,875  
4,112  
2,608  
3,018  
2,360  
0  
0  
0  
0  
0  
12,053  
12,899  
12,373  
11,504  
11,656  
358  
318  
414  
349  
320  
469  
328  
369  
448  
238  
79,533  
80,995  
82,593  
84,392  
85,440  
0  
0  
0  
0  
0  
76,721  
77,928  
79,136  
80,343  
81,551  
0  
0  
0  
0  
0  
2,290  
2,290  
2,290  
2,290  
2,145  
0  
0  
0  
0  
0  
522  
777  
1,167  
1,759  
1,744  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
97,287  
98,653  
98,357  
99,710  
100,015  
21,979  
23,158  
23,605  
25,146  
25,433  
13,358  
13,306  
12,522  
12,831  
11,887  
8,620  
9,852  
11,083  
12,315  
13,546  
75,308  
75,495  
74,752  
74,564  
74,582  
75,308  
75,495  
74,752  
74,564  
74,582  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0