Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN (PAN: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
5,764,294  
4,737,350  
3,866,133  
3,761,978  
3,662,970  
3,208,820  
2,895,116  
2,051,613  
2,016,531  
1,973,216  
1,005,009  
979,775  
668,264  
557,790  
849,754  
486,557  
264,204  
244,241  
443,715  
19,364  
733,277  
653,681  
529,941  
421,851  
417,594  
924,852  
957,099  
573,993  
550,139  
658,276  
59,125  
40,357  
35,175  
43,037  
28,227  
2,555,474  
1,842,234  
1,814,520  
1,745,447  
1,689,754  
158  
190  
190  
215  
498  
1,436,098  
672,497  
676,879  
668,302  
668,508  
1,844  
1,895  
1,946  
1,997  
2,048  
257,839  
82,856  
33,756  
27,530  
22,220  
58,791  
464,209  
472,012  
464,020  
454,713  
800,745  
620,587  
629,736  
583,383  
541,768  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
5,764,294  
4,737,350  
3,866,133  
3,761,978  
3,662,970  
1,493,090  
1,362,802  
904,899  
838,820  
821,214  
1,080,774  
1,169,503  
811,870  
758,605  
731,431  
412,316  
193,299  
93,029  
80,215  
89,783  
4,271,204  
3,374,548  
2,961,235  
2,923,158  
2,841,756  
4,271,204  
3,374,548  
2,961,235  
2,923,158  
2,841,756  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0