Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN (PAN: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,772,471  
3,609,405  
3,695,307  
3,736,446  
3,631,639  
2,113,180  
1,990,808  
2,047,506  
2,103,309  
2,099,024  
901,877  
841,800  
729,092  
714,877  
806,164  
20,790  
59,936  
4,568  
23,627  
114,532  
384,204  
434,191  
569,532  
483,655  
525,880  
788,256  
635,328  
722,319  
861,161  
636,174  
18,053  
19,554  
21,996  
19,989  
16,273  
1,659,291  
1,618,597  
1,647,801  
1,633,137  
1,532,615  
498  
465  
820  
579  
572  
669,297  
673,256  
693,933  
588,352  
540,964  
2,098  
2,149  
4,243  
4,389  
0  
27,731  
15,391  
16,375  
85,867  
79,296  
443,951  
403,397  
391,048  
410,202  
416,040  
515,716  
523,938  
69,753  
63,863  
495,742  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
471,629  
479,885  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,772,471  
3,609,405  
3,695,307  
3,736,446  
3,631,639  
976,750  
827,452  
980,230  
955,339  
915,803  
883,021  
691,796  
852,158  
832,656  
811,175  
93,729  
135,656  
128,072  
122,683  
104,627  
2,795,721  
2,781,952  
2,112,604  
2,054,788  
2,715,836  
2,795,721  
2,781,952  
2,112,604  
2,054,788  
2,715,836  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
602,473  
726,319  
0