Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN (PAN: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,866,133  
3,761,978  
3,662,970  
3,772,471  
3,609,405  
2,051,613  
2,016,531  
1,973,216  
2,113,180  
1,990,808  
668,264  
557,790  
849,754  
901,877  
841,800  
244,241  
443,715  
19,364  
20,790  
59,936  
529,941  
421,851  
417,594  
384,204  
434,191  
573,993  
550,139  
658,276  
788,256  
635,328  
35,175  
43,037  
28,227  
18,053  
19,554  
1,814,520  
1,745,447  
1,689,754  
1,659,291  
1,618,597  
190  
215  
498  
498  
465  
676,879  
668,302  
668,508  
669,297  
673,256  
1,946  
1,997  
2,048  
2,098  
2,149  
33,756  
27,530  
22,220  
27,731  
15,391  
472,012  
464,020  
454,713  
443,951  
403,397  
629,736  
583,383  
541,768  
515,716  
523,938  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,866,133  
3,761,978  
3,662,970  
3,772,471  
3,609,405  
904,899  
838,820  
821,214  
976,750  
827,452  
811,870  
758,605  
731,431  
883,021  
691,796  
93,029  
80,215  
89,783  
93,729  
135,656  
2,961,235  
2,923,158  
2,841,756  
2,795,721  
2,781,952  
2,961,235  
2,923,158  
2,841,756  
2,795,721  
2,781,952  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0