Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN (PAN: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
5,999,009  
5,764,294  
4,737,350  
3,866,133  
3,761,978  
3,038,990  
3,208,820  
2,895,116  
2,051,613  
2,016,531  
1,118,787  
1,005,009  
979,775  
668,264  
557,790  
511,593  
486,557  
264,204  
244,241  
443,715  
635,484  
733,277  
653,681  
529,941  
421,851  
720,268  
924,852  
957,099  
573,993  
550,139  
52,858  
59,125  
40,357  
35,175  
43,037  
2,960,018  
2,555,474  
1,842,234  
1,814,520  
1,745,447  
151  
158  
190  
190  
215  
1,712,324  
1,436,098  
672,497  
676,879  
668,302  
1,793  
1,844  
1,895  
1,946  
1,997  
167,877  
257,839  
82,856  
33,756  
27,530  
296,079  
58,791  
464,209  
472,012  
464,020  
781,795  
800,745  
620,587  
629,736  
583,383  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
5,999,009  
5,764,294  
4,737,350  
3,866,133  
3,761,978  
1,834,576  
1,493,090  
1,362,802  
904,899  
838,820  
1,400,710  
1,080,774  
1,169,503  
811,870  
758,605  
433,865  
412,316  
193,299  
93,029  
80,215  
4,164,433  
4,271,204  
3,374,548  
2,961,235  
2,923,158  
4,164,433  
4,271,204  
3,374,548  
2,961,235  
2,923,158  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0