Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN (PAN: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
9,155,102  
7,604,999  
7,216,680  
5,999,009  
5,764,294  
5,581,276  
4,004,188  
3,591,184  
3,038,990  
3,208,820  
2,682,697  
1,174,115  
975,427  
1,118,787  
1,005,009  
256,417  
362,722  
355,262  
511,593  
486,557  
925,932  
722,939  
814,775  
635,484  
733,277  
1,628,473  
1,663,595  
1,374,276  
720,268  
924,852  
87,757  
80,818  
71,445  
52,858  
59,125  
3,573,826  
3,600,811  
3,625,496  
2,960,018  
2,555,474  
104  
179  
179  
151  
158  
2,675,465  
2,678,942  
2,594,238  
1,712,324  
1,436,098  
1,732  
1,783  
1,842  
1,793  
1,844  
43,314  
56,169  
166,676  
167,877  
257,839  
83,594  
79,206  
69,987  
296,079  
58,791  
769,617  
784,534  
792,574  
781,795  
800,745  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
9,155,102  
7,604,999  
7,216,680  
5,999,009  
5,764,294  
3,678,561  
3,003,195  
2,520,005  
1,834,576  
1,493,090  
2,002,667  
2,357,321  
1,950,515  
1,400,710  
1,080,774  
1,675,894  
645,875  
569,490  
433,865  
412,316  
5,476,541  
4,601,804  
4,696,675  
4,164,433  
4,271,204  
5,476,541  
4,601,804  
4,696,675  
4,164,433  
4,271,204  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0