Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN (PAN: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,761,978  
3,662,970  
3,772,471  
3,609,405  
3,695,307  
2,016,531  
1,973,216  
2,113,180  
1,990,808  
2,047,506  
557,790  
849,754  
901,877  
841,800  
729,092  
443,715  
19,364  
20,790  
59,936  
4,568  
421,851  
417,594  
384,204  
434,191  
569,532  
550,139  
658,276  
788,256  
635,328  
722,319  
43,037  
28,227  
18,053  
19,554  
21,996  
1,745,447  
1,689,754  
1,659,291  
1,618,597  
1,647,801  
215  
498  
498  
465  
820  
668,302  
668,508  
669,297  
673,256  
693,933  
1,997  
2,048  
2,098  
2,149  
4,243  
27,530  
22,220  
27,731  
15,391  
16,375  
464,020  
454,713  
443,951  
403,397  
391,048  
583,383  
541,768  
515,716  
523,938  
69,753  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
471,629  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,761,978  
3,662,970  
3,772,471  
3,609,405  
3,695,307  
838,820  
821,214  
976,750  
827,452  
980,230  
758,605  
731,431  
883,021  
691,796  
852,158  
80,215  
89,783  
93,729  
135,656  
128,072  
2,923,158  
2,841,756  
2,795,721  
2,781,952  
2,112,604  
2,923,158  
2,841,756  
2,795,721  
2,781,952  
2,112,604  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
602,473