Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN (PAN: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
7,216,680  
5,999,009  
5,764,294  
4,737,350  
3,866,133  
3,591,184  
3,038,990  
3,208,820  
2,895,116  
2,051,613  
975,427  
1,118,787  
1,005,009  
979,775  
668,264  
355,262  
511,593  
486,557  
264,204  
244,241  
814,775  
635,484  
733,277  
653,681  
529,941  
1,374,276  
720,268  
924,852  
957,099  
573,993  
71,445  
52,858  
59,125  
40,357  
35,175  
3,625,496  
2,960,018  
2,555,474  
1,842,234  
1,814,520  
179  
151  
158  
190  
190  
2,594,238  
1,712,324  
1,436,098  
672,497  
676,879  
1,842  
1,793  
1,844  
1,895  
1,946  
166,676  
167,877  
257,839  
82,856  
33,756  
69,987  
296,079  
58,791  
464,209  
472,012  
792,574  
781,795  
800,745  
620,587  
629,736  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
7,216,680  
5,999,009  
5,764,294  
4,737,350  
3,866,133  
2,520,005  
1,834,576  
1,493,090  
1,362,802  
904,899  
1,950,515  
1,400,710  
1,080,774  
1,169,503  
811,870  
569,490  
433,865  
412,316  
193,299  
93,029  
4,696,675  
4,164,433  
4,271,204  
3,374,548  
2,961,235  
4,696,675  
4,164,433  
4,271,204  
3,374,548  
2,961,235  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0