Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN (PAN: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
7,604,999  
7,216,680  
5,999,009  
5,764,294  
4,737,350  
4,004,188  
3,591,184  
3,038,990  
3,208,820  
2,895,116  
1,174,115  
975,427  
1,118,787  
1,005,009  
979,775  
362,722  
355,262  
511,593  
486,557  
264,204  
722,939  
814,775  
635,484  
733,277  
653,681  
1,663,595  
1,374,276  
720,268  
924,852  
957,099  
80,818  
71,445  
52,858  
59,125  
40,357  
3,600,811  
3,625,496  
2,960,018  
2,555,474  
1,842,234  
179  
179  
151  
158  
190  
2,678,942  
2,594,238  
1,712,324  
1,436,098  
672,497  
1,783  
1,842  
1,793  
1,844  
1,895  
56,169  
166,676  
167,877  
257,839  
82,856  
79,206  
69,987  
296,079  
58,791  
464,209  
784,534  
792,574  
781,795  
800,745  
620,587  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
7,604,999  
7,216,680  
5,999,009  
5,764,294  
4,737,350  
3,003,195  
2,520,005  
1,834,576  
1,493,090  
1,362,802  
2,357,321  
1,950,515  
1,400,710  
1,080,774  
1,169,503  
645,875  
569,490  
433,865  
412,316  
193,299  
4,601,804  
4,696,675  
4,164,433  
4,271,204  
3,374,548  
4,601,804  
4,696,675  
4,164,433  
4,271,204  
3,374,548  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0