Công ty Cổ phần Công nghệ Thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu Khí (PAI: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Phần mềm & Dịch vụ máy tính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
56,989  
 
 
 
 
50,475  
 
 
 
 
13,939  
 
 
 
 
19,900  
 
 
 
 
15,919  
 
 
 
 
105  
 
 
 
 
611  
 
 
 
 
6,514  
 
 
 
 
98  
 
 
 
 
609  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
4,649  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
1,159  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
56,989  
 
 
 
 
13,004  
 
 
 
 
13,004  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
43,985  
 
 
 
 
43,985  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0