Công ty Cổ phần Pin Ắc quy miền Nam (PAC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,556,842  
1,555,896  
1,278,572  
1,264,214  
1,363,628  
1,168,563  
1,164,650  
909,406  
886,849  
984,512  
85,143  
275,304  
134,084  
132,718  
121,823  
376,544  
220,000  
190,000  
200,000  
220,000  
161,049  
180,409  
164,291  
107,300  
133,954  
534,334  
480,212  
405,588  
437,076  
493,213  
11,492  
8,726  
15,443  
9,754  
15,522  
388,279  
391,246  
369,166  
377,365  
379,116  
0  
0  
0  
0  
0  
283,069  
293,305  
303,476  
315,661  
326,470  
0  
0  
0  
0  
0  
56,746  
47,790  
16,474  
8,542  
6,338  
3,600  
3,600  
3,600  
3,600  
3,600  
44,864  
46,552  
45,617  
49,562  
42,708  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,556,842  
1,555,896  
1,278,572  
1,264,214  
1,363,628  
1,017,410  
1,015,837  
750,559  
758,104  
850,773  
1,013,190  
1,012,217  
746,939  
753,981  
846,650  
4,220  
3,620  
3,620  
4,123  
4,123  
539,432  
540,059  
528,013  
506,110  
512,855  
539,432  
540,059  
528,013  
506,110  
512,855  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0