Công ty Cổ phần Pin Ắc quy miền Nam (PAC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,864,111  
1,778,755  
2,001,454  
2,018,736  
1,693,079  
1,130,506  
1,194,759  
1,524,610  
1,561,842  
1,268,483  
55,516  
36,864  
107,686  
63,290  
89,823  
315,697  
389,114  
499,114  
548,673  
478,953  
159,761  
95,822  
203,244  
269,836  
130,998  
564,792  
625,284  
676,792  
646,812  
553,937  
34,741  
47,675  
37,775  
33,231  
14,773  
733,604  
583,996  
476,843  
456,893  
424,596  
3,840  
4,597  
5,916  
4,246  
0  
401,722  
417,466  
279,062  
278,928  
292,355  
0  
0  
0  
0  
0  
12,549  
14,862  
115,237  
96,657  
47,788  
266,234  
96,234  
32,500  
32,500  
32,500  
49,260  
50,838  
44,129  
44,562  
51,953  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,864,111  
1,778,755  
2,001,454  
2,018,736  
1,693,079  
1,164,416  
1,131,352  
1,384,739  
1,340,736  
1,126,782  
1,163,049  
1,129,618  
1,382,879  
1,339,296  
1,092,416  
1,368  
1,734  
1,860  
1,440  
34,366  
699,694  
647,404  
616,714  
678,000  
566,298  
699,694  
647,404  
616,714  
678,000  
566,298  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0