Công ty Cổ phần Pin Ắc quy miền Nam (PAC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,072,553  
1,864,111  
1,778,755  
2,001,454  
2,018,736  
1,519,809  
1,130,506  
1,194,759  
1,524,610  
1,561,842  
191,697  
55,516  
36,864  
107,686  
63,290  
542,764  
315,697  
389,114  
499,114  
548,673  
287,382  
159,761  
95,822  
203,244  
269,836  
473,303  
564,792  
625,284  
676,792  
646,812  
24,662  
34,741  
47,675  
37,775  
33,231  
552,744  
733,604  
583,996  
476,843  
456,893  
5,271  
3,840  
4,597  
5,916  
4,246  
385,143  
401,722  
417,466  
279,062  
278,928  
0  
0  
0  
0  
0  
23,406  
12,549  
14,862  
115,237  
96,657  
87,500  
266,234  
96,234  
32,500  
32,500  
51,424  
49,260  
50,838  
44,129  
44,562  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,072,553  
1,864,111  
1,778,755  
2,001,454  
2,018,736  
1,503,804  
1,164,416  
1,131,352  
1,384,739  
1,340,736  
1,502,432  
1,163,049  
1,129,618  
1,382,879  
1,339,296  
1,372  
1,368  
1,734  
1,860  
1,440  
568,749  
699,694  
647,404  
616,714  
678,000  
568,749  
699,694  
647,404  
616,714  
678,000  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0