Công ty Cổ phần Pin Ắc quy miền Nam (PAC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,693,079  
1,684,003  
1,556,842  
1,555,896  
1,278,572  
1,268,483  
1,250,695  
1,168,563  
1,164,650  
909,406  
89,823  
107,606  
85,143  
275,304  
134,084  
478,953  
466,823  
376,544  
220,000  
190,000  
130,998  
93,933  
161,049  
180,409  
164,291  
553,937  
562,437  
534,334  
480,212  
405,588  
14,773  
19,895  
11,492  
8,726  
15,443  
424,596  
433,308  
388,279  
391,246  
369,166  
0  
0  
0  
0  
0  
292,355  
303,765  
283,069  
293,305  
303,476  
0  
0  
0  
0  
0  
47,788  
44,699  
56,746  
47,790  
16,474  
32,500  
32,500  
3,600  
3,600  
3,600  
51,953  
52,344  
44,864  
46,552  
45,617  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,693,079  
1,684,003  
1,556,842  
1,555,896  
1,278,572  
1,126,782  
1,115,286  
1,017,410  
1,015,837  
750,559  
1,092,416  
1,081,966  
1,013,190  
1,012,217  
746,939  
34,366  
33,320  
4,220  
3,620  
3,620  
566,298  
568,717  
539,432  
540,059  
528,013  
566,298  
568,717  
539,432  
540,059  
528,013  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0