Công ty Cổ phần Pin Ắc quy miền Nam (PAC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,214,131  
2,128,657  
1,864,111  
1,778,755  
2,001,454  
1,714,292  
1,576,937  
1,130,506  
1,194,759  
1,524,610  
151,671  
191,697  
55,516  
36,864  
107,686  
620,948  
542,764  
315,697  
389,114  
499,114  
287,834  
287,382  
159,761  
95,822  
203,244  
620,648  
530,431  
564,792  
625,284  
676,792  
33,192  
24,662  
34,741  
47,675  
37,775  
499,839  
551,720  
733,604  
583,996  
476,843  
5,686  
5,271  
3,840  
4,597  
5,916  
381,117  
385,143  
401,722  
417,466  
279,062  
0  
0  
0  
0  
0  
32,194  
23,406  
12,549  
14,862  
115,237  
32,500  
87,500  
266,234  
96,234  
32,500  
48,342  
50,400  
49,260  
50,838  
44,129  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,214,131  
2,128,657  
1,864,111  
1,778,755  
2,001,454  
1,593,931  
1,558,414  
1,164,416  
1,131,352  
1,384,739  
1,592,705  
1,557,042  
1,163,049  
1,129,618  
1,382,879  
1,226  
1,372  
1,368  
1,734  
1,860  
620,200  
570,243  
699,694  
647,404  
616,714  
620,200  
570,243  
699,694  
647,404  
616,714  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0