Công ty Cổ phần Pin Ắc quy miền Nam (PAC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,018,736  
1,693,079  
1,684,003  
1,556,842  
1,555,896  
1,561,842  
1,268,483  
1,250,695  
1,168,563  
1,164,650  
63,290  
89,823  
107,606  
85,143  
275,304  
548,673  
478,953  
466,823  
376,544  
220,000  
269,836  
130,998  
93,933  
161,049  
180,409  
646,812  
553,937  
562,437  
534,334  
480,212  
33,231  
14,773  
19,895  
11,492  
8,726  
456,893  
424,596  
433,308  
388,279  
391,246  
4,246  
0  
0  
0  
0  
278,928  
292,355  
303,765  
283,069  
293,305  
0  
0  
0  
0  
0  
96,657  
47,788  
44,699  
56,746  
47,790  
32,500  
32,500  
32,500  
3,600  
3,600  
44,562  
51,953  
52,344  
44,864  
46,552  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,018,736  
1,693,079  
1,684,003  
1,556,842  
1,555,896  
1,340,736  
1,126,782  
1,115,286  
1,017,410  
1,015,837  
1,339,296  
1,092,416  
1,081,966  
1,013,190  
1,012,217  
1,440  
34,366  
33,320  
4,220  
3,620  
678,000  
566,298  
568,717  
539,432  
540,059  
678,000  
566,298  
568,717  
539,432  
540,059  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0