Công ty Cổ phần Pin Ắc quy miền Nam (PAC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,001,454  
2,018,736  
1,693,079  
1,684,003  
1,556,842  
1,524,610  
1,561,842  
1,268,483  
1,250,695  
1,168,563  
107,686  
63,290  
89,823  
107,606  
85,143  
499,114  
548,673  
478,953  
466,823  
376,544  
203,244  
269,836  
130,998  
93,933  
161,049  
676,792  
646,812  
553,937  
562,437  
534,334  
37,775  
33,231  
14,773  
19,895  
11,492  
476,843  
456,893  
424,596  
433,308  
388,279  
5,916  
4,246  
0  
0  
0  
279,062  
278,928  
292,355  
303,765  
283,069  
0  
0  
0  
0  
0  
115,237  
96,657  
47,788  
44,699  
56,746  
32,500  
32,500  
32,500  
32,500  
3,600  
44,129  
44,562  
51,953  
52,344  
44,864  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,001,454  
2,018,736  
1,693,079  
1,684,003  
1,556,842  
1,384,739  
1,340,736  
1,126,782  
1,115,286  
1,017,410  
1,382,879  
1,339,296  
1,092,416  
1,081,966  
1,013,190  
1,860  
1,440  
34,366  
33,320  
4,220  
616,714  
678,000  
566,298  
568,717  
539,432  
616,714  
678,000  
566,298  
568,717  
539,432  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0