Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Đông (ORS: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
453,196  
453,568  
451,578  
452,277  
454,414  
447,684  
447,841  
445,711  
446,194  
447,957  
447,050  
447,778  
445,285  
445,744  
447,257  
634  
63  
426  
450  
700  
5,512  
5,727  
5,867  
6,083  
6,458  
0  
0  
0  
0  
0  
636  
708  
783  
865  
1,041  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
4,876  
5,020  
5,084  
5,218  
5,417  
  Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
453,196  
453,568  
451,578  
452,277  
454,414  
384,422  
384,974  
383,963  
383,754  
384,972  
384,422  
384,974  
383,963  
383,754  
384,972  
0  
0  
0  
0  
0  
68,774  
68,594  
67,615  
68,523  
69,442  
68,774  
68,594  
67,615  
68,523  
69,442  
0  
0  
0  
0  
0  
  Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0  
  LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm
0  
0  
0  
0  
0