Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Đông (ORS: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
451,578  
452,277  
454,414  
455,162  
459,722  
445,711  
446,194  
447,957  
448,411  
452,489  
445,285  
445,744  
447,257  
448,277  
451,869  
426  
450  
700  
134  
620  
5,867  
6,083  
6,458  
6,752  
7,233  
0  
0  
0  
0  
0  
783  
865  
1,041  
1,226  
1,470  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
5,084  
5,218  
5,417  
5,526  
5,763  
  Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
451,578  
452,277  
454,414  
455,162  
459,722  
383,963  
383,754  
384,972  
383,551  
383,446  
383,963  
383,754  
384,972  
383,551  
383,446  
0  
0  
0  
0  
0  
67,615  
68,523  
69,442  
71,611  
76,276  
67,615  
68,523  
69,442  
71,611  
76,276  
0  
0  
0  
0  
0  
  LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm
0  
0  
0  
0  
0