Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Đông (ORS: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
452,277  
454,414  
455,162  
459,722  
468,598  
446,194  
447,957  
448,411  
452,489  
460,998  
445,744  
447,257  
448,277  
451,869  
460,153  
6,083  
6,458  
6,752  
7,233  
7,600  
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
452,277  
454,414  
455,162  
459,722  
468,598  
383,754  
384,972  
383,551  
383,446  
388,396  
383,754  
384,972  
383,551  
383,446  
388,396  
0  
0  
0  
0  
0  
68,523  
69,442  
71,611  
76,276  
80,202  
68,523  
69,442  
71,611  
76,276  
80,202  
0  
0  
0  
0  
0  
  LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm
0  
0  
0  
0  
0