Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Đông (ORS: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
455,162  
459,722  
468,598  
480,154  
484,630  
448,411  
452,489  
460,998  
472,397  
464,461  
398,845  
386,675  
399,198  
400,557  
444,533  
41,448  
0  
0  
0  
12,678  
7,983  
65,194  
60,956  
70,991  
6,934  
0  
0  
0  
0  
0  
134  
620  
845  
849  
316  
6,752  
7,233  
7,600  
7,756  
20,170  
0  
0  
0  
0  
0  
1,226  
1,470  
1,714  
1,805  
2,030  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
12,100  
5,526  
5,763  
5,886  
5,952  
6,040  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
 
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
455,162  
459,722  
468,598  
480,154  
484,630  
383,551  
383,446  
388,396  
386,981  
399,539  
383,551  
383,446  
388,396  
386,981  
399,539  
0  
0  
0  
0  
0  
71,611  
76,276  
80,202  
93,173  
85,091  
71,611  
76,276  
80,202  
93,173  
85,091  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0