Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Đông (ORS: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
71,589  
445,627  
442,341  
453,196  
453,568  
64,795  
440,019  
437,044  
447,684  
447,841  
64,303  
437,839  
435,092  
447,050  
447,778  
491  
2,180  
1,952  
634  
63  
6,794  
5,608  
5,296  
5,512  
5,727  
0  
0  
0  
0  
0  
598  
758  
565  
636  
708  
0  
0  
0  
0  
0  
137  
137  
137  
0  
0  
6,060  
4,713  
4,595  
4,876  
5,020  
  Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
71,589  
445,627  
442,341  
453,196  
453,568  
14,750  
386,665  
383,934  
384,422  
384,974  
14,750  
386,665  
383,934  
384,422  
384,974  
0  
0  
0  
0  
0  
56,839  
58,962  
58,407  
68,774  
68,594  
56,839  
58,962  
58,407  
68,774  
68,594  
0  
0  
0  
0  
0  
  Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0  
  LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm
0  
0  
0  
0  
0