Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Đông (ORS: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
459,722  
468,598  
480,154  
484,630  
495,147  
452,489  
460,998  
472,397  
464,461  
487,943  
386,675  
399,198  
400,557  
444,533  
463,663  
0  
0  
0  
12,678  
6,668  
65,194  
60,956  
70,991  
6,934  
16,913  
0  
0  
0  
0  
0  
620  
845  
849  
316  
699  
7,233  
7,600  
7,756  
20,170  
7,204  
0  
0  
0  
0  
0  
1,470  
1,714  
1,805  
2,030  
1,898  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
12,100  
745  
5,763  
5,886  
5,952  
6,040  
4,561  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
 
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
459,722  
468,598  
480,154  
484,630  
495,147  
383,446  
388,396  
386,981  
399,539  
401,336  
383,446  
388,396  
386,981  
399,539  
401,336  
0  
0  
0  
0  
0  
76,276  
80,202  
93,173  
85,091  
93,810  
76,276  
80,202  
93,173  
85,091  
93,810  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0