Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC (OPC: HOSTC) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,191,272  
1,126,994  
1,168,994  
1,110,954  
1,058,143  
691,031  
656,033  
694,079  
633,080  
598,996  
95,512  
98,158  
117,924  
111,633  
125,590  
69  
69  
69  
69  
69  
150,543  
163,382  
170,987  
179,173  
158,711  
435,879  
386,813  
394,687  
333,004  
307,192  
9,029  
7,610  
10,411  
9,201  
7,434  
500,241  
470,961  
474,915  
477,874  
459,147  
3,772  
3,772  
3,772  
327  
136  
256,840  
241,617  
246,232  
245,533  
210,497  
160,623  
160,623  
160,623  
160,623  
160,482  
51,140  
37,601  
37,599  
40,388  
56,939  
24,676  
24,406  
23,717  
27,831  
27,660  
3,191  
2,943  
2,974  
3,172  
3,434  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,191,272  
1,126,994  
1,168,994  
1,110,954  
1,058,143  
563,753  
466,544  
549,854  
515,661  
487,172  
557,782  
460,527  
543,774  
509,515  
480,983  
5,971  
6,017  
6,080  
6,147  
6,188  
627,519  
660,450  
619,140  
595,292  
570,972  
627,519  
660,450  
619,140  
595,292  
570,972  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0