Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC (OPC: HOSTC) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,126,994  
1,168,994  
1,110,954  
1,058,143  
1,060,743  
656,033  
694,079  
633,080  
598,996  
612,456  
98,158  
117,924  
111,633  
125,590  
116,158  
69  
69  
69  
69  
17,069  
163,382  
170,987  
179,173  
158,711  
158,829  
386,813  
394,687  
333,004  
307,192  
314,945  
7,610  
10,411  
9,201  
7,434  
5,455  
470,961  
474,915  
477,874  
459,147  
448,286  
3,772  
3,772  
327  
136  
486  
241,617  
246,232  
245,533  
210,497  
197,864  
160,623  
160,623  
160,623  
160,482  
0  
37,601  
37,599  
40,388  
56,939  
220,378  
24,406  
23,717  
27,831  
27,660  
26,798  
2,943  
2,974  
3,172  
3,434  
2,761  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,126,994  
1,168,994  
1,110,954  
1,058,143  
1,060,743  
466,544  
549,854  
515,661  
487,172  
447,077  
460,527  
543,774  
509,515  
480,983  
440,850  
6,017  
6,080  
6,147  
6,188  
6,227  
660,450  
619,140  
595,292  
570,972  
613,666  
660,450  
619,140  
595,292  
570,972  
613,666  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0