Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC (OPC: HOSTC) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
774,747  
840,842  
678,783  
612,240  
591,651  
530,206  
594,982  
453,606  
380,847  
354,164  
97,535  
135,593  
108,458  
59,972  
46,404  
17,069  
17,069  
69  
5,069  
5,070  
133,261  
164,154  
122,433  
99,496  
86,113  
279,944  
274,873  
221,792  
212,794  
213,057  
2,397  
3,294  
855  
3,516  
3,520  
244,541  
245,860  
225,178  
231,393  
237,487  
486  
482  
277  
277  
277  
210,757  
216,286  
180,267  
186,149  
192,389  
0  
0  
0  
0  
0  
10,144  
6,743  
20  
28  
0  
21,374  
20,785  
43,643  
43,953  
43,759  
1,781  
1,564  
971  
986  
1,063  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
774,747  
840,842  
678,783  
612,240  
591,651  
230,395  
282,354  
184,030  
134,769  
135,050  
223,972  
276,020  
179,361  
130,042  
130,304  
6,423  
6,334  
4,668  
4,727  
4,745  
544,351  
558,489  
494,754  
477,471  
456,601  
544,351  
558,489  
494,754  
477,471  
456,601  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0