Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC (OPC: HOSTC) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
840,842  
678,783  
612,240  
591,651  
548,879  
594,982  
453,606  
380,847  
354,164  
350,028  
135,593  
108,458  
59,972  
46,404  
82,509  
17,069  
69  
5,069  
5,070  
70  
164,154  
122,433  
99,496  
86,113  
92,020  
274,873  
221,792  
212,794  
213,057  
173,975  
3,294  
855  
3,516  
3,520  
1,455  
245,860  
225,178  
231,393  
237,487  
198,851  
482  
277  
277  
277  
277  
216,286  
180,267  
186,149  
192,389  
180,978  
0  
0  
0  
0  
0  
6,743  
20  
28  
0  
0  
20,785  
43,643  
43,953  
43,759  
16,447  
1,564  
971  
986  
1,063  
1,148  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
840,842  
678,783  
612,240  
591,651  
548,879  
282,354  
184,030  
134,769  
135,050  
123,834  
276,020  
179,361  
130,042  
130,304  
119,077  
6,334  
4,668  
4,727  
4,745  
4,757  
558,489  
494,754  
477,471  
456,601  
425,045  
558,489  
494,754  
477,471  
456,601  
425,045  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0