Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC (OPC: HOSTC) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,058,143  
1,060,743  
847,252  
805,584  
774,747  
598,996  
612,456  
584,706  
544,243  
530,206  
125,590  
116,158  
90,535  
123,788  
97,535  
69  
17,069  
17,069  
17,069  
17,069  
158,711  
158,829  
166,958  
149,891  
133,261  
307,192  
314,945  
305,442  
250,123  
279,944  
7,434  
5,455  
4,703  
3,372  
2,397  
459,147  
448,286  
262,546  
261,340  
244,541  
136  
486  
486  
486  
486  
210,497  
197,864  
200,048  
204,922  
210,757  
160,482  
0  
0  
0  
0  
56,939  
220,378  
39,054  
32,511  
10,144  
27,660  
26,798  
20,857  
21,469  
21,374  
3,434  
2,761  
2,102  
1,953  
1,781  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,058,143  
1,060,743  
847,252  
805,584  
774,747  
487,172  
447,077  
259,209  
238,676  
230,395  
480,983  
440,850  
252,929  
232,330  
223,972  
6,188  
6,227  
6,280  
6,346  
6,423  
570,972  
613,666  
588,043  
566,908  
544,351  
570,972  
613,666  
588,043  
566,908  
544,351  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0