Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC (OPC: HOSTC) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,168,994  
1,110,954  
1,058,143  
1,060,743  
847,252  
694,079  
633,080  
598,996  
612,456  
584,706  
117,924  
111,633  
125,590  
116,158  
90,535  
69  
69  
69  
17,069  
17,069  
170,987  
179,173  
158,711  
158,829  
166,958  
394,687  
333,004  
307,192  
314,945  
305,442  
10,411  
9,201  
7,434  
5,455  
4,703  
474,915  
477,874  
459,147  
448,286  
262,546  
3,772  
327  
136  
486  
486  
246,232  
245,533  
210,497  
197,864  
200,048  
160,623  
160,623  
160,482  
0  
0  
37,599  
40,388  
56,939  
220,378  
39,054  
23,717  
27,831  
27,660  
26,798  
20,857  
2,974  
3,172  
3,434  
2,761  
2,102  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,168,994  
1,110,954  
1,058,143  
1,060,743  
847,252  
549,854  
515,661  
487,172  
447,077  
259,209  
543,774  
509,515  
480,983  
440,850  
252,929  
6,080  
6,147  
6,188  
6,227  
6,280  
619,140  
595,292  
570,972  
613,666  
588,043  
619,140  
595,292  
570,972  
613,666  
588,043  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0