Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC (OPC: HOSTC) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,060,743  
847,252  
805,584  
774,747  
840,842  
612,456  
584,706  
544,243  
530,206  
594,982  
116,158  
90,535  
123,788  
97,535  
135,593  
17,069  
17,069  
17,069  
17,069  
17,069  
158,829  
166,958  
149,891  
133,261  
164,154  
314,945  
305,442  
250,123  
279,944  
274,873  
5,455  
4,703  
3,372  
2,397  
3,294  
448,286  
262,546  
261,340  
244,541  
245,860  
486  
486  
486  
486  
482  
197,864  
200,048  
204,922  
210,757  
216,286  
0  
0  
0  
0  
0  
220,378  
39,054  
32,511  
10,144  
6,743  
26,798  
20,857  
21,469  
21,374  
20,785  
2,761  
2,102  
1,953  
1,781  
1,564  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,060,743  
847,252  
805,584  
774,747  
840,842  
447,077  
259,209  
238,676  
230,395  
282,354  
440,850  
252,929  
232,330  
223,972  
276,020  
6,227  
6,280  
6,346  
6,423  
6,334  
613,666  
588,043  
566,908  
544,351  
558,489  
613,666  
588,043  
566,908  
544,351  
558,489  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0