Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC (OPC: HOSTC) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
805,584  
774,747  
840,842  
678,783  
612,240  
544,243  
530,206  
594,982  
453,606  
380,847  
123,788  
97,535  
135,593  
108,458  
59,972  
17,069  
17,069  
17,069  
69  
5,069  
149,891  
133,261  
164,154  
122,433  
99,496  
250,123  
279,944  
274,873  
221,792  
212,794  
3,372  
2,397  
3,294  
855  
3,516  
261,340  
244,541  
245,860  
225,178  
231,393  
486  
486  
482  
277  
277  
204,922  
210,757  
216,286  
180,267  
186,149  
0  
0  
0  
0  
0  
32,511  
10,144  
6,743  
20  
28  
21,469  
21,374  
20,785  
43,643  
43,953  
1,953  
1,781  
1,564  
971  
986  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
805,584  
774,747  
840,842  
678,783  
612,240  
238,676  
230,395  
282,354  
184,030  
134,769  
232,330  
223,972  
276,020  
179,361  
130,042  
6,346  
6,423  
6,334  
4,668  
4,727  
566,908  
544,351  
558,489  
494,754  
477,471  
566,908  
544,351  
558,489  
494,754  
477,471  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0