Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 (ONE: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
294,887  
326,730  
390,491  
376,519  
345,555  
294,103  
325,136  
389,593  
375,466  
344,270  
24,398  
3,045  
10,333  
25,603  
11,238  
0  
0  
0  
0  
0  
126,227  
161,975  
180,993  
236,265  
227,190  
141,124  
156,155  
190,195  
112,046  
102,273  
2,354  
3,960  
8,072  
1,552  
3,569  
785  
1,595  
898  
1,053  
1,285  
0  
722  
0  
0  
0  
391  
460  
515  
609  
706  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
393  
413  
383  
444  
580  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
294,887  
326,730  
390,491  
376,519  
345,555  
199,188  
233,237  
291,420  
277,899  
248,481  
199,188  
233,237  
291,420  
277,899  
248,384  
0  
0  
0  
0  
98  
95,699  
93,494  
99,071  
98,619  
97,074  
95,699  
93,494  
99,071  
98,619  
97,074  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0