Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 (ONE: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
343,808  
320,821  
351,925  
377,245  
313,195  
342,042  
319,081  
350,141  
375,168  
309,705  
14,598  
16,377  
15,627  
58,634  
25,136  
0  
0  
0  
0  
0  
196,537  
160,415  
252,785  
155,779  
127,035  
125,255  
134,979  
81,206  
157,483  
152,587  
5,652  
7,310  
523  
3,273  
4,947  
1,766  
1,739  
1,785  
2,077  
3,491  
272  
0  
0  
0  
1,097  
804  
931  
910  
1,095  
1,375  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
691  
808  
874  
982  
1,019  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
343,808  
320,821  
351,925  
377,245  
313,195  
249,508  
228,711  
260,305  
284,638  
225,994  
249,508  
228,614  
259,840  
284,081  
225,717  
0  
98  
465  
557  
277  
94,300  
92,109  
91,621  
92,607  
87,201  
94,300  
92,109  
91,621  
92,607  
87,201  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0