Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 (ONE: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
377,245  
313,195  
317,787  
388,717  
309,356  
375,168  
309,705  
314,976  
385,354  
306,124  
58,634  
25,136  
33,846  
20,102  
8,214  
0  
0  
0  
0  
0  
155,779  
127,035  
140,143  
196,372  
118,108  
157,483  
152,587  
136,221  
162,750  
168,828  
3,273  
4,947  
4,765  
6,130  
10,974  
2,077  
3,491  
2,811  
3,364  
3,232  
0  
1,097  
0  
0  
0  
1,095  
1,375  
1,808  
2,322  
2,767  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
982  
1,019  
1,004  
1,042  
465  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
377,245  
313,195  
317,787  
388,717  
309,356  
284,638  
225,994  
232,879  
320,216  
243,527  
284,081  
225,717  
232,879  
320,216  
243,527  
557  
277  
0  
0  
0  
92,607  
87,201  
84,908  
68,501  
65,829  
92,607  
87,201  
84,908  
68,501  
65,829  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0