Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 (ONE: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
376,519  
345,555  
343,808  
320,821  
351,925  
375,466  
344,270  
342,042  
319,081  
350,141  
25,603  
11,238  
14,598  
16,377  
15,627  
0  
0  
0  
0  
0  
236,265  
227,190  
196,537  
160,415  
252,785  
112,046  
102,273  
125,255  
134,979  
81,206  
1,552  
3,569  
5,652  
7,310  
523  
1,053  
1,285  
1,766  
1,739  
1,785  
0  
0  
272  
0  
0  
609  
706  
804  
931  
910  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
444  
580  
691  
808  
874  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
376,519  
345,555  
343,808  
320,821  
351,925  
277,899  
248,481  
249,508  
228,711  
260,305  
277,899  
248,384  
249,508  
228,614  
259,840  
0  
98  
0  
98  
465  
98,619  
97,074  
94,300  
92,109  
91,621  
98,619  
97,074  
94,300  
92,109  
91,621  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0