Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 (ONE: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
326,730  
390,491  
376,519  
345,555  
343,808  
325,136  
389,593  
375,466  
344,270  
342,042  
3,045  
10,333  
25,603  
11,238  
14,598  
0  
0  
0  
0  
0  
161,975  
180,993  
236,265  
227,190  
196,537  
156,155  
190,195  
112,046  
102,273  
125,255  
3,960  
8,072  
1,552  
3,569  
5,652  
1,595  
898  
1,053  
1,285  
1,766  
722  
0  
0  
0  
272  
460  
515  
609  
706  
804  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
413  
383  
444  
580  
691  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
326,730  
390,491  
376,519  
345,555  
343,808  
233,237  
291,420  
277,899  
248,481  
249,508  
233,237  
291,420  
277,899  
248,384  
249,508  
0  
0  
0  
98  
0  
93,494  
99,071  
98,619  
97,074  
94,300  
93,494  
99,071  
98,619  
97,074  
94,300  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0