Công ty Cổ phần Truyền thông số 1 (ONE: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
342,982  
320,821  
351,925  
377,245  
313,195  
341,487  
319,081  
350,141  
375,168  
309,705  
14,598  
16,377  
15,627  
58,634  
25,136  
0  
0  
0  
0  
0  
196,804  
160,415  
252,785  
155,779  
127,035  
125,067  
134,979  
81,206  
157,483  
152,587  
5,019  
7,310  
523  
3,273  
4,947  
1,495  
1,739  
1,785  
2,077  
3,491  
0  
0  
0  
0  
1,097  
804  
931  
910  
1,095  
1,375  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
691  
808  
874  
982  
1,019  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
342,982  
320,821  
351,925  
377,245  
313,195  
248,711  
228,711  
260,305  
284,638  
225,994  
248,614  
228,614  
259,840  
284,081  
225,717  
98  
98  
465  
557  
277  
94,270  
92,109  
91,621  
92,607  
87,201  
94,270  
92,109  
91,621  
92,607  
87,201  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0