Tổng Công ty Dầu Việt Nam – Công ty cổ phần (OIL: UPCOM) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Sản xuất dầu khí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
24,750,465  
24,318,538  
23,654,953  
24,031,855  
 
18,084,351  
17,651,529  
17,046,263  
17,954,591  
 
3,221,683  
3,159,714  
3,606,200  
4,868,383  
 
4,214,567  
3,453,366  
3,064,237  
2,355,698  
 
8,855,047  
8,346,566  
7,539,962  
7,717,200  
 
1,636,862  
2,562,278  
2,684,097  
2,897,380  
 
156,191  
129,606  
151,767  
115,930  
 
6,666,115  
6,667,009  
6,608,689  
6,077,264  
 
50,073  
50,387  
49,163  
52,985  
 
4,508,405  
4,465,721  
4,387,075  
3,904,600  
 
118,510  
117,113  
117,997  
108,828  
 
149,239  
176,242  
196,817  
236,656  
 
854,196  
872,351  
884,966  
959,118  
 
985,692  
985,195  
972,672  
815,077  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
24,750,465  
24,318,538  
23,654,953  
24,031,855  
 
14,086,993  
13,664,593  
12,101,765  
13,119,974  
 
13,771,742  
13,342,371  
11,789,349  
12,846,643  
 
315,250  
322,222  
312,416  
273,332  
 
10,663,473  
10,653,945  
11,553,188  
10,911,881  
 
10,663,473  
10,653,945  
11,553,188  
10,911,881  
 
0  
0  
0  
0  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0