Tổng Công ty Dầu Việt Nam – Công ty cổ phần (OIL: UPCOM) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Sản xuất dầu khí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
23,654,953  
24,031,855  
20,823,499  
 
 
17,046,263  
17,954,591  
14,792,061  
 
 
3,606,200  
4,868,383  
4,885,490  
 
 
3,064,237  
2,355,698  
461,196  
 
 
7,539,962  
7,717,200  
6,739,531  
 
 
2,684,097  
2,897,380  
2,501,825  
 
 
151,767  
115,930  
204,018  
 
 
6,608,689  
6,077,264  
6,031,439  
 
 
49,163  
52,985  
8,716  
 
 
4,387,075  
3,904,600  
3,899,611  
 
 
117,997  
108,828  
111,167  
 
 
196,817  
236,656  
209,822  
 
 
884,966  
959,118  
1,013,255  
 
 
972,672  
815,077  
788,868  
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
23,654,953  
24,031,855  
20,823,499  
 
 
12,101,765  
13,119,974  
10,305,726  
 
 
11,789,349  
12,846,643  
10,040,725  
 
 
312,416  
273,332  
265,001  
 
 
11,553,188  
10,911,881  
10,517,773  
 
 
11,553,188  
10,911,881  
10,517,773  
 
 
0  
0  
0  
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0