Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (OGC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
6,057,164  
6,031,791  
6,489,639  
6,395,189  
6,904,742  
2,619,877  
2,562,935  
2,883,745  
2,888,044  
3,066,641  
217,797  
215,057  
205,408  
170,797  
136,022  
120,669  
20,724  
18,870  
60,751  
114,180  
1,948,409  
2,011,309  
2,329,039  
2,324,935  
2,468,263  
303,996  
286,459  
298,251  
306,706  
317,323  
29,006  
29,386  
32,178  
24,855  
30,852  
3,437,288  
3,468,856  
3,605,894  
3,507,145  
3,838,102  
828,226  
815,076  
902,121  
860,193  
1,162,790  
1,380,616  
1,397,147  
1,402,392  
1,326,219  
1,169,716  
0  
0  
0  
0  
0  
280,753  
277,403  
260,885  
257,089  
255,523  
364,100  
380,700  
427,588  
445,881  
666,263  
583,592  
598,530  
612,908  
617,763  
583,810  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
6,057,164  
6,031,791  
6,489,639  
6,395,189  
6,904,742  
4,850,293  
4,823,394  
4,963,793  
4,942,237  
4,926,783  
3,078,900  
3,228,112  
3,396,813  
3,369,683  
3,216,603  
1,771,392  
1,595,281  
1,566,980  
1,572,554  
1,710,180  
1,206,872  
1,208,397  
1,525,847  
1,452,952  
1,977,960  
1,206,872  
1,208,397  
1,525,847  
1,452,952  
1,977,960  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0