Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (OGC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
6,031,791  
6,489,639  
6,395,189  
6,904,742  
7,873,656  
2,562,935  
2,883,745  
2,888,044  
3,066,641  
3,819,532  
215,057  
205,408  
170,797  
136,022  
239,324  
20,724  
18,870  
60,751  
114,180  
64,109  
2,011,309  
2,329,039  
2,324,935  
2,468,263  
3,164,002  
286,459  
298,251  
306,706  
317,323  
302,085  
29,386  
32,178  
24,855  
30,852  
50,010  
3,468,856  
3,605,894  
3,507,145  
3,838,102  
4,054,124  
815,076  
902,121  
860,193  
1,162,790  
1,271,996  
1,397,147  
1,402,392  
1,326,219  
1,169,716  
786,769  
0  
0  
0  
0  
131,493  
277,403  
260,885  
257,089  
255,523  
555,745  
380,700  
427,588  
445,881  
666,263  
732,661  
598,530  
612,908  
617,763  
583,810  
575,461  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
6,031,791  
6,489,639  
6,395,189  
6,904,742  
7,873,656  
4,823,394  
4,963,793  
4,942,237  
4,926,783  
4,987,013  
3,228,112  
3,396,813  
3,369,683  
3,216,603  
3,048,409  
1,595,281  
1,566,980  
1,572,554  
1,710,180  
1,938,604  
1,208,397  
1,525,847  
1,452,952  
1,977,960  
2,886,643  
1,208,397  
1,525,847  
1,452,952  
1,977,960  
2,886,643  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0