Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (OGC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
5,890,397  
5,715,299  
6,057,164  
6,031,791  
6,489,639  
2,541,860  
2,354,114  
2,619,877  
2,562,935  
2,883,745  
303,305  
269,402  
217,797  
215,057  
205,408  
81,165  
56,845  
120,669  
20,724  
18,870  
1,848,661  
1,711,857  
1,948,409  
2,011,309  
2,329,039  
277,630  
283,738  
303,996  
286,459  
298,251  
31,099  
32,272  
29,006  
29,386  
32,178  
3,348,537  
3,361,185  
3,437,288  
3,468,856  
3,605,894  
768,025  
770,179  
828,226  
815,076  
902,121  
1,356,775  
1,373,998  
1,380,616  
1,397,147  
1,402,392  
0  
0  
0  
0  
0  
268,976  
269,008  
280,753  
277,403  
260,885  
389,854  
377,331  
364,100  
380,700  
427,588  
564,907  
570,669  
583,592  
598,530  
612,908  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
5,890,397  
5,715,299  
6,057,164  
6,031,791  
6,489,639  
4,937,834  
4,824,531  
4,850,293  
4,823,394  
4,963,793  
3,169,442  
3,056,676  
3,078,900  
3,228,112  
3,396,813  
1,768,393  
1,767,856  
1,771,392  
1,595,281  
1,566,980  
952,562  
890,768  
1,206,872  
1,208,397  
1,525,847  
952,562  
890,768  
1,206,872  
1,208,397  
1,525,847  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0