Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (OGC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
4,948,026  
4,834,996  
4,940,244  
5,350,161  
5,890,397  
2,120,875  
1,967,790  
2,059,529  
2,156,604  
2,541,860  
266,127  
209,056  
262,673  
452,141  
303,305  
162,564  
149,140  
167,941  
47,603  
81,165  
1,380,476  
1,295,992  
1,311,655  
1,358,848  
1,848,661  
287,776  
288,378  
287,917  
267,961  
277,630  
23,931  
25,224  
29,342  
30,051  
31,099  
2,827,150  
2,867,206  
2,880,715  
3,193,557  
3,348,537  
509,993  
531,993  
547,284  
583,968  
768,025  
1,311,710  
1,323,404  
1,330,847  
1,348,163  
1,356,775  
0  
0  
0  
0  
0  
216,482  
222,166  
219,462  
223,350  
268,976  
242,762  
240,076  
235,085  
483,880  
389,854  
546,204  
549,567  
548,038  
554,197  
564,907  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
4,948,026  
4,834,996  
4,940,244  
5,350,161  
5,890,397  
4,064,989  
4,017,801  
4,076,773  
4,562,461  
4,937,834  
2,430,318  
2,337,885  
2,337,058  
2,794,448  
3,169,442  
1,634,671  
1,679,917  
1,739,715  
1,768,013  
1,768,393  
883,037  
817,194  
863,471  
787,700  
952,562  
883,037  
817,194  
863,471  
787,700  
952,562  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0