Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (OGC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
6,395,189  
6,904,742  
7,873,656  
8,215,976  
8,834,641  
2,888,044  
3,066,641  
3,819,532  
4,078,907  
4,628,776  
170,797  
136,022  
239,324  
246,185  
253,848  
60,751  
114,180  
64,109  
103,088  
1,699,551  
2,324,935  
2,468,263  
3,164,002  
3,064,663  
1,991,636  
306,706  
317,323  
302,085  
289,811  
268,237  
24,855  
30,852  
50,010  
375,160  
415,504  
3,507,145  
3,838,102  
4,054,124  
4,137,069  
4,205,865  
860,193  
1,162,790  
1,271,996  
1,497,986  
1,498,200  
1,326,219  
1,169,716  
786,769  
795,800  
813,993  
0  
0  
131,493  
132,787  
134,180  
257,089  
255,523  
555,745  
477,250  
481,488  
445,881  
666,263  
732,661  
670,251  
722,921  
617,763  
583,810  
575,461  
562,995  
555,083  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
6,395,189  
6,904,742  
7,873,656  
8,215,976  
8,834,641  
4,942,237  
4,926,783  
4,987,013  
5,085,407  
7,259,549  
3,369,683  
3,216,603  
3,048,409  
3,103,150  
5,387,350  
1,572,554  
1,710,180  
1,938,604  
1,982,257  
1,872,199  
1,452,952  
1,977,960  
2,886,643  
3,130,569  
1,575,092  
1,452,952  
1,977,960  
2,886,643  
3,130,569  
1,575,092  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0