Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (OGC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
4,715,561  
4,948,026  
4,834,996  
4,940,244  
5,350,161  
2,045,894  
2,120,875  
1,967,790  
2,059,529  
2,156,604  
396,022  
266,127  
209,056  
262,673  
452,141  
139,767  
162,564  
149,140  
167,941  
47,603  
1,201,137  
1,380,476  
1,295,992  
1,311,655  
1,358,848  
284,879  
287,776  
288,378  
287,917  
267,961  
24,089  
23,931  
25,224  
29,342  
30,051  
2,669,668  
2,827,150  
2,867,206  
2,880,715  
3,193,557  
382,204  
509,993  
531,993  
547,284  
583,968  
1,308,099  
1,311,710  
1,323,404  
1,330,847  
1,348,163  
0  
0  
0  
0  
0  
207,452  
216,482  
222,166  
219,462  
223,350  
237,115  
242,762  
240,076  
235,085  
483,880  
534,798  
546,204  
549,567  
548,038  
554,197  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
4,715,561  
4,948,026  
4,834,996  
4,940,244  
5,350,161  
3,839,457  
4,064,989  
4,017,801  
4,076,773  
4,562,461  
2,328,757  
2,430,318  
2,337,885  
2,337,058  
2,794,448  
1,510,700  
1,634,671  
1,679,917  
1,739,715  
1,768,013  
876,104  
883,037  
817,194  
863,471  
787,700  
876,104  
883,037  
817,194  
863,471  
787,700  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0