Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (OGC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
5,350,161  
5,890,397  
5,715,299  
6,057,164  
6,031,791  
2,156,604  
2,541,860  
2,354,114  
2,619,877  
2,562,935  
452,141  
303,305  
269,402  
217,797  
215,057  
47,603  
81,165  
56,845  
120,669  
20,724  
1,358,848  
1,848,661  
1,711,857  
1,948,409  
2,011,309  
267,961  
277,630  
283,738  
303,996  
286,459  
30,051  
31,099  
32,272  
29,006  
29,386  
3,193,557  
3,348,537  
3,361,185  
3,437,288  
3,468,856  
583,968  
768,025  
770,179  
828,226  
815,076  
1,348,163  
1,356,775  
1,373,998  
1,380,616  
1,397,147  
0  
0  
0  
0  
0  
223,350  
268,976  
269,008  
280,753  
277,403  
483,880  
389,854  
377,331  
364,100  
380,700  
554,197  
564,907  
570,669  
583,592  
598,530  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
5,350,161  
5,890,397  
5,715,299  
6,057,164  
6,031,791  
4,562,461  
4,937,834  
4,824,531  
4,850,293  
4,823,394  
2,794,448  
3,169,442  
3,056,676  
3,078,900  
3,228,112  
1,768,013  
1,768,393  
1,767,856  
1,771,392  
1,595,281  
787,700  
952,562  
890,768  
1,206,872  
1,208,397  
787,700  
952,562  
890,768  
1,206,872  
1,208,397  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0