Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (OGC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
4,940,244  
5,350,161  
5,890,397  
5,715,299  
6,057,164  
2,059,529  
2,156,604  
2,541,860  
2,354,114  
2,619,877  
262,673  
452,141  
303,305  
269,402  
217,797  
167,941  
47,603  
81,165  
56,845  
120,669  
1,311,655  
1,358,848  
1,848,661  
1,711,857  
1,948,409  
287,917  
267,961  
277,630  
283,738  
303,996  
29,342  
30,051  
31,099  
32,272  
29,006  
2,880,715  
3,193,557  
3,348,537  
3,361,185  
3,437,288  
547,284  
583,968  
768,025  
770,179  
828,226  
1,330,847  
1,348,163  
1,356,775  
1,373,998  
1,380,616  
0  
0  
0  
0  
0  
219,462  
223,350  
268,976  
269,008  
280,753  
235,085  
483,880  
389,854  
377,331  
364,100  
548,038  
554,197  
564,907  
570,669  
583,592  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
4,940,244  
5,350,161  
5,890,397  
5,715,299  
6,057,164  
4,076,773  
4,562,461  
4,937,834  
4,824,531  
4,850,293  
2,337,058  
2,794,448  
3,169,442  
3,056,676  
3,078,900  
1,739,715  
1,768,013  
1,768,393  
1,767,856  
1,771,392  
863,471  
787,700  
952,562  
890,768  
1,206,872  
863,471  
787,700  
952,562  
890,768  
1,206,872  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0