Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương (OCH: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,514,350  
3,323,473  
3,423,100  
3,391,937  
3,541,092  
1,660,904  
1,445,968  
1,514,450  
1,464,140  
1,602,714  
267,522  
200,962  
208,555  
196,161  
188,748  
25,000  
22,000  
19,500  
0  
0  
1,079,943  
927,552  
968,378  
966,771  
1,102,053  
261,915  
267,985  
294,083  
276,502  
284,810  
26,525  
27,469  
23,933  
24,706  
27,103  
1,853,446  
1,877,505  
1,908,650  
1,927,797  
1,938,378  
49  
2,203  
1,079  
1,042  
1,740  
1,263,649  
1,280,180  
1,286,083  
1,302,039  
1,306,588  
0  
0  
0  
0  
0  
172,787  
173,106  
181,353  
178,002  
175,130  
169,442  
169,389  
175,557  
171,396  
168,539  
247,519  
252,627  
264,578  
275,318  
286,381  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,514,350  
3,323,473  
3,423,100  
3,391,937  
3,541,092  
2,400,481  
2,286,062  
2,324,239  
2,302,445  
2,336,834  
1,658,390  
1,546,625  
1,584,537  
1,741,575  
1,806,822  
742,090  
739,437  
739,701  
560,870  
530,012  
1,113,870  
1,037,411  
1,098,862  
1,089,492  
1,204,258  
1,113,870  
1,037,411  
1,098,862  
1,089,492  
1,204,258  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0