Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương (OCH: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,423,100  
3,391,937  
3,541,092  
3,466,237  
3,534,632  
1,514,450  
1,464,140  
1,602,714  
1,500,703  
1,537,384  
208,555  
196,161  
188,748  
149,177  
117,700  
19,500  
0  
0  
0  
53,062  
968,378  
966,771  
1,102,053  
1,037,928  
1,035,927  
294,083  
276,502  
284,810  
293,404  
304,376  
23,933  
24,706  
27,103  
20,194  
26,319  
1,908,650  
1,927,797  
1,938,378  
1,965,534  
1,997,247  
1,079  
1,042  
1,740  
2,265  
7,870  
1,286,083  
1,302,039  
1,306,588  
1,323,792  
1,167,180  
0  
0  
0  
0  
0  
181,353  
178,002  
175,130  
173,168  
171,689  
175,557  
171,396  
168,539  
169,203  
389,069  
264,578  
275,318  
286,381  
297,106  
261,439  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,423,100  
3,391,937  
3,541,092  
3,466,237  
3,534,632  
2,324,239  
2,302,445  
2,336,834  
2,320,287  
2,291,669  
1,584,537  
1,741,575  
1,806,822  
1,791,151  
1,635,496  
739,701  
560,870  
530,012  
529,136  
656,173  
1,098,862  
1,089,492  
1,204,258  
1,145,950  
1,242,962  
1,098,862  
1,089,492  
1,204,258  
1,145,950  
1,242,962  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0