Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương (OCH: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,483,627  
3,534,632  
3,370,800  
3,423,255  
3,326,974  
1,555,001  
1,537,384  
1,391,166  
1,415,780  
1,309,278  
149,171  
117,700  
142,926  
166,386  
157,502  
52,622  
53,062  
0  
391,550  
390,690  
1,037,905  
1,035,927  
926,908  
525,457  
396,476  
293,398  
304,376  
287,408  
276,235  
254,661  
21,905  
26,319  
33,924  
56,153  
109,950  
1,928,627  
1,997,247  
1,979,634  
2,007,475  
2,017,695  
1,676  
7,870  
52,134  
6,084  
6,298  
1,151,679  
1,167,180  
764,615  
773,467  
791,397  
0  
0  
0  
0  
0  
173,752  
171,689  
449,695  
373,445  
314,123  
356,287  
389,069  
445,899  
583,831  
625,942  
245,231  
261,439  
267,290  
270,647  
279,936  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,483,627  
3,534,632  
3,370,800  
3,423,255  
3,326,974  
2,330,706  
2,291,669  
2,103,736  
2,135,420  
2,136,927  
1,654,765  
1,635,496  
1,437,715  
1,471,546  
1,461,765  
675,941  
656,173  
666,021  
663,874  
675,162  
1,152,921  
1,242,962  
1,267,064  
1,287,835  
1,190,047  
1,152,921  
1,242,962  
1,267,064  
1,287,835  
1,190,047  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0