Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương (OCH: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,407,367  
3,251,777  
3,303,262  
3,338,308  
3,514,350  
1,609,358  
1,454,198  
1,499,510  
1,505,220  
1,660,904  
240,547  
186,575  
216,897  
270,370  
267,522  
103,150  
107,500  
115,600  
62,100  
25,000  
997,290  
890,440  
893,845  
899,705  
1,079,943  
248,823  
249,417  
248,827  
251,090  
261,915  
19,547  
20,266  
24,341  
21,956  
26,525  
1,798,009  
1,797,579  
1,803,752  
1,833,087  
1,853,446  
1,781  
1,781  
2,071  
1,440  
49  
1,221,425  
1,232,441  
1,239,195  
1,255,918  
1,263,649  
0  
0  
0  
0  
0  
175,779  
177,520  
172,498  
172,029  
172,787  
173,812  
158,786  
161,596  
161,847  
169,442  
225,214  
227,052  
228,392  
241,852  
247,519  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,407,367  
3,251,777  
3,303,262  
3,338,308  
3,514,350  
2,120,078  
2,046,142  
2,072,914  
2,111,411  
2,400,481  
1,507,075  
1,407,904  
1,409,119  
1,406,663  
1,658,390  
613,004  
638,238  
663,795  
704,748  
742,090  
1,287,289  
1,205,636  
1,230,348  
1,226,897  
1,113,870  
1,287,289  
1,205,636  
1,230,348  
1,226,897  
1,113,870  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0