Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương (OCH: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,303,262  
3,338,308  
3,514,350  
3,323,473  
3,423,100  
1,499,510  
1,505,220  
1,660,904  
1,445,968  
1,514,450  
216,897  
270,370  
267,522  
200,962  
208,555  
115,600  
62,100  
25,000  
22,000  
19,500  
893,845  
899,705  
1,079,943  
927,552  
968,378  
248,827  
251,090  
261,915  
267,985  
294,083  
24,341  
21,956  
26,525  
27,469  
23,933  
1,803,752  
1,833,087  
1,853,446  
1,877,505  
1,908,650  
2,071  
1,440  
49  
2,203  
1,079  
1,239,195  
1,255,918  
1,263,649  
1,280,180  
1,286,083  
0  
0  
0  
0  
0  
172,498  
172,029  
172,787  
173,106  
181,353  
161,596  
161,847  
169,442  
169,389  
175,557  
228,392  
241,852  
247,519  
252,627  
264,578  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,303,262  
3,338,308  
3,514,350  
3,323,473  
3,423,100  
2,072,914  
2,111,411  
2,400,481  
2,286,062  
2,324,239  
1,409,119  
1,406,663  
1,658,390  
1,546,625  
1,584,537  
663,795  
704,748  
742,090  
739,437  
739,701  
1,230,348  
1,226,897  
1,113,870  
1,037,411  
1,098,862  
1,230,348  
1,226,897  
1,113,870  
1,037,411  
1,098,862  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0