Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương (OCH: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,338,308  
3,514,350  
3,323,473  
3,423,100  
3,391,937  
1,505,220  
1,660,904  
1,445,968  
1,514,450  
1,464,140  
270,370  
267,522  
200,962  
208,555  
196,161  
62,100  
25,000  
22,000  
19,500  
0  
899,705  
1,079,943  
927,552  
968,378  
966,771  
251,090  
261,915  
267,985  
294,083  
276,502  
21,956  
26,525  
27,469  
23,933  
24,706  
1,833,087  
1,853,446  
1,877,505  
1,908,650  
1,927,797  
1,440  
49  
2,203  
1,079  
1,042  
1,255,918  
1,263,649  
1,280,180  
1,286,083  
1,302,039  
0  
0  
0  
0  
0  
172,029  
172,787  
173,106  
181,353  
178,002  
161,847  
169,442  
169,389  
175,557  
171,396  
241,852  
247,519  
252,627  
264,578  
275,318  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,338,308  
3,514,350  
3,323,473  
3,423,100  
3,391,937  
2,111,411  
2,400,481  
2,286,062  
2,324,239  
2,302,445  
1,406,663  
1,658,390  
1,546,625  
1,584,537  
1,741,575  
704,748  
742,090  
739,437  
739,701  
560,870  
1,226,897  
1,113,870  
1,037,411  
1,098,862  
1,089,492  
1,226,897  
1,113,870  
1,037,411  
1,098,862  
1,089,492  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0