Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương (OCH: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,541,092  
3,466,237  
3,534,632  
3,370,800  
3,423,255  
1,602,714  
1,500,703  
1,537,384  
1,391,166  
1,415,780  
188,748  
149,177  
117,700  
142,926  
166,386  
0  
0  
53,062  
0  
391,550  
1,102,053  
1,037,928  
1,035,927  
926,908  
525,457  
284,810  
293,404  
304,376  
287,408  
276,235  
27,103  
20,194  
26,319  
33,924  
56,153  
1,938,378  
1,965,534  
1,997,247  
1,979,634  
2,007,475  
1,740  
2,265  
7,870  
52,134  
6,084  
1,306,588  
1,323,792  
1,167,180  
764,615  
773,467  
0  
0  
0  
0  
0  
175,130  
173,168  
171,689  
449,695  
373,445  
168,539  
169,203  
389,069  
445,899  
583,831  
286,381  
297,106  
261,439  
267,290  
270,647  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,541,092  
3,466,237  
3,534,632  
3,370,800  
3,423,255  
2,336,834  
2,320,287  
2,291,669  
2,103,736  
2,135,420  
1,806,822  
1,791,151  
1,635,496  
1,437,715  
1,471,546  
530,012  
529,136  
656,173  
666,021  
663,874  
1,204,258  
1,145,950  
1,242,962  
1,267,064  
1,287,835  
1,204,258  
1,145,950  
1,242,962  
1,267,064  
1,287,835  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0