Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay (NVT: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
517,622  
520,974  
537,024  
534,787  
1,021,743  
72,999  
70,572  
85,387  
73,909  
135,655  
8,667  
11,595  
18,211  
18,208  
29,202  
115  
115  
115  
115  
1,000  
49,315  
44,293  
53,843  
42,058  
87,905  
10,788  
11,012  
10,072  
9,422  
11,252  
4,113  
3,558  
3,145  
4,106  
6,297  
444,623  
450,402  
451,637  
460,877  
886,088  
0  
0  
0  
0  
0  
339,414  
342,493  
345,607  
351,457  
350,085  
0  
0  
0  
0  
0  
7,367  
11,617  
4,863  
6,128  
428,035  
69,389  
69,622  
70,143  
70,143  
70,526  
28,453  
26,671  
31,025  
33,150  
37,443  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
517,622  
520,974  
537,024  
534,787  
1,021,743  
126,879  
128,330  
137,035  
147,221  
446,047  
71,863  
79,959  
89,621  
99,421  
393,482  
55,016  
48,371  
47,415  
47,801  
52,565  
390,743  
392,645  
399,989  
387,565  
575,696  
390,743  
392,645  
399,989  
387,565  
575,696  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0