Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay (NVT: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
515,931  
517,622  
520,974  
537,024  
534,787  
69,509  
72,999  
70,572  
85,387  
73,909  
11,994  
8,667  
11,595  
18,211  
18,208  
115  
115  
115  
115  
115  
43,382  
49,315  
44,293  
53,843  
42,058  
10,212  
10,788  
11,012  
10,072  
9,422  
3,806  
4,113  
3,558  
3,145  
4,106  
446,422  
444,623  
450,402  
451,637  
460,877  
0  
0  
0  
0  
0  
348,953  
339,414  
342,493  
345,607  
351,457  
0  
0  
0  
0  
0  
1,268  
7,367  
11,617  
4,863  
6,128  
69,105  
69,389  
69,622  
70,143  
70,143  
27,096  
28,453  
26,671  
31,025  
33,150  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
515,931  
517,622  
520,974  
537,024  
534,787  
132,979  
126,879  
128,330  
137,035  
147,221  
66,535  
71,863  
79,959  
89,621  
99,421  
66,444  
55,016  
48,371  
47,415  
47,801  
382,952  
390,743  
392,645  
399,989  
387,565  
382,952  
390,743  
392,645  
399,989  
387,565  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0