Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay (NVT: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,035,401  
1,336,793  
1,317,929  
1,316,343  
1,322,497  
141,808  
394,448  
366,691  
354,299  
356,492  
23,572  
22,709  
5,571  
5,866  
15,737  
115  
103  
103  
0  
0  
100,599  
354,643  
345,036  
330,515  
325,821  
10,905  
10,552  
10,384  
10,049  
10,687  
6,618  
6,441  
5,598  
7,869  
4,246  
893,593  
942,346  
951,237  
962,044  
966,005  
0  
0  
0  
7,000  
7,000  
355,572  
361,241  
366,619  
369,650  
363,546  
0  
0  
0  
0  
0  
426,485  
425,981  
426,374  
426,224  
430,222  
70,526  
110,783  
110,783  
109,916  
113,439  
41,011  
44,341  
47,461  
49,255  
51,798  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,035,401  
1,336,793  
1,317,929  
1,316,343  
1,322,497  
462,099  
454,957  
452,059  
445,122  
457,864  
409,245  
401,958  
395,332  
151,414  
142,847  
52,854  
52,999  
56,727  
293,708  
315,018  
573,302  
881,837  
865,870  
871,221  
864,633  
573,302  
881,837  
865,870  
871,221  
864,633  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0