Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay (NVT: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
534,787  
1,021,743  
1,035,401  
1,336,793  
1,317,929  
73,909  
135,655  
141,808  
394,448  
366,691  
18,208  
29,202  
23,572  
22,709  
5,571  
115  
1,000  
115  
103  
103  
42,058  
87,905  
100,599  
354,643  
345,036  
9,422  
11,252  
10,905  
10,552  
10,384  
4,106  
6,297  
6,618  
6,441  
5,598  
460,877  
886,088  
893,593  
942,346  
951,237  
0  
0  
0  
0  
0  
351,457  
350,085  
355,572  
361,241  
366,619  
0  
0  
0  
0  
0  
6,128  
428,035  
426,485  
425,981  
426,374  
70,143  
70,526  
70,526  
110,783  
110,783  
33,150  
37,443  
41,011  
44,341  
47,461  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
534,787  
1,021,743  
1,035,401  
1,336,793  
1,317,929  
147,221  
446,047  
462,099  
454,957  
452,059  
99,421  
393,482  
409,245  
401,958  
395,332  
47,801  
52,565  
52,854  
52,999  
56,727  
387,565  
575,696  
573,302  
881,837  
865,870  
387,565  
575,696  
573,302  
881,837  
865,870  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0