Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay (NVT: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,316,343  
1,322,497  
1,324,473  
1,311,006  
1,376,792  
354,299  
356,492  
369,282  
348,304  
350,555  
5,866  
15,737  
11,268  
11,368  
10,232  
0  
0  
3,167  
667  
14,000  
330,515  
325,821  
340,056  
322,884  
312,370  
10,049  
10,687  
10,614  
10,047  
10,069  
7,869  
4,246  
4,177  
3,338  
3,884  
962,044  
966,005  
955,190  
962,703  
1,026,237  
7,000  
7,000  
0  
0  
8,537  
369,650  
363,546  
361,231  
357,835  
362,521  
0  
0  
0  
0  
0  
426,224  
430,222  
422,473  
421,046  
439,009  
109,916  
113,439  
115,512  
114,767  
117,491  
49,255  
51,798  
55,975  
69,055  
98,679  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,316,343  
1,322,497  
1,324,473  
1,311,006  
1,376,792  
445,122  
457,864  
460,973  
452,671  
471,068  
151,414  
142,847  
152,044  
143,386  
370,619  
293,708  
315,018  
308,928  
309,284  
100,450  
871,221  
864,633  
863,500  
717,097  
905,724  
871,221  
864,633  
863,500  
717,097  
905,724  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
141,239  
0