Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay (NVT: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
520,974  
537,024  
534,787  
1,021,743  
1,035,401  
70,572  
85,387  
73,909  
135,655  
141,808  
11,595  
18,211  
18,208  
29,202  
23,572  
115  
115  
115  
1,000  
115  
44,293  
53,843  
42,058  
87,905  
100,599  
11,012  
10,072  
9,422  
11,252  
10,905  
3,558  
3,145  
4,106  
6,297  
6,618  
450,402  
451,637  
460,877  
886,088  
893,593  
0  
0  
0  
0  
0  
342,493  
345,607  
351,457  
350,085  
355,572  
0  
0  
0  
0  
0  
11,617  
4,863  
6,128  
428,035  
426,485  
69,622  
70,143  
70,143  
70,526  
70,526  
26,671  
31,025  
33,150  
37,443  
41,011  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
520,974  
537,024  
534,787  
1,021,743  
1,035,401  
128,330  
137,035  
147,221  
446,047  
462,099  
79,959  
89,621  
99,421  
393,482  
409,245  
48,371  
47,415  
47,801  
52,565  
52,854  
392,645  
399,989  
387,565  
575,696  
573,302  
392,645  
399,989  
387,565  
575,696  
573,302  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0