Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay (NVT: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,317,929  
1,316,343  
1,322,497  
1,324,473  
1,311,006  
366,691  
354,299  
356,492  
369,282  
348,304  
5,571  
5,866  
15,737  
11,268  
11,368  
103  
0  
0  
3,167  
667  
345,036  
330,515  
325,821  
340,056  
322,884  
10,384  
10,049  
10,687  
10,614  
10,047  
5,598  
7,869  
4,246  
4,177  
3,338  
951,237  
962,044  
966,005  
955,190  
962,703  
0  
7,000  
7,000  
0  
0  
366,619  
369,650  
363,546  
361,231  
357,835  
0  
0  
0  
0  
0  
426,374  
426,224  
430,222  
422,473  
421,046  
110,783  
109,916  
113,439  
115,512  
114,767  
47,461  
49,255  
51,798  
55,975  
69,055  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,317,929  
1,316,343  
1,322,497  
1,324,473  
1,311,006  
452,059  
445,122  
457,864  
460,973  
452,671  
395,332  
151,414  
142,847  
152,044  
143,386  
56,727  
293,708  
315,018  
308,928  
309,284  
865,870  
871,221  
864,633  
863,500  
717,097  
865,870  
871,221  
864,633  
863,500  
717,097  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
141,239