Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (NVL: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
58,756,164  
50,619,180  
49,224,462  
47,879,575  
41,956,021  
50,630,009  
42,158,468  
40,923,466  
40,410,416  
35,408,168  
8,840,789  
5,765,710  
6,650,161  
4,452,270  
4,712,595  
104,353  
114,334  
512,510  
1,003,073  
1,013,170  
9,246,327  
6,695,149  
5,998,165  
7,613,119  
8,992,277  
31,447,675  
28,598,523  
26,886,297  
26,541,883  
20,030,246  
990,865  
984,752  
876,333  
800,072  
659,880  
8,126,156  
8,460,711  
8,300,996  
7,469,159  
6,547,853  
208,504  
483,148  
654,402  
262,514  
659,966  
362,818  
371,656  
326,609  
271,068  
274,171  
3,414,304  
2,950,298  
2,944,617  
2,591,962  
1,901,762  
312,446  
305,781  
361,033  
405,468  
406,671  
431,404  
1,409,552  
1,042,973  
1,040,657  
649,530  
3,396,680  
2,940,276  
2,971,363  
2,897,491  
2,655,753  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
58,756,164  
50,619,180  
49,224,462  
47,879,575  
41,956,021  
41,289,593  
37,147,830  
35,968,071  
35,416,291  
29,669,498  
25,403,727  
24,824,108  
22,415,696  
19,981,871  
16,942,972  
15,885,866  
12,323,722  
13,552,375  
15,434,421  
12,726,527  
17,466,571  
13,471,350  
13,256,391  
12,463,284  
12,286,522  
17,466,571  
13,471,350  
13,256,391  
12,463,284  
12,286,522  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0