Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (NVL: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
69,888,053  
62,395,245  
58,756,164  
50,619,180  
49,224,462  
50,785,406  
43,766,618  
50,630,009  
42,158,468  
40,923,466  
12,326,942  
4,869,248  
8,840,789  
5,765,710  
6,650,161  
95,692  
80,577  
104,353  
114,334  
512,510  
4,664,102  
4,784,754  
9,246,327  
6,695,149  
5,998,165  
32,758,237  
32,988,507  
31,447,675  
28,598,523  
26,886,297  
940,433  
1,043,532  
990,865  
984,752  
876,333  
19,102,647  
18,628,627  
8,126,156  
8,460,711  
8,300,996  
255,404  
209,211  
208,504  
483,148  
654,402  
344,565  
351,542  
362,818  
371,656  
326,609  
3,499,360  
3,456,193  
3,414,304  
2,950,298  
2,944,617  
430,179  
356,472  
312,446  
305,781  
361,033  
7,556,238  
7,896,290  
431,404  
1,409,552  
1,042,973  
7,016,901  
6,358,919  
3,396,680  
2,940,276  
2,971,363  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
69,888,053  
62,395,245  
58,756,164  
50,619,180  
49,224,462  
49,415,451  
44,021,809  
41,289,593  
37,147,830  
35,968,071  
27,907,618  
28,472,873  
25,403,727  
24,824,108  
22,415,696  
21,507,833  
15,548,936  
15,885,866  
12,323,722  
13,552,375  
20,472,602  
18,373,435  
17,466,571  
13,471,350  
13,256,391  
20,472,602  
18,373,435  
17,466,571  
13,471,350  
13,256,391  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0