Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Dân (NVB: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Ngân hàng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
63,807,257  
63,200,971  
68,139,677  
69,011,024  
57,798,577  
  Tiền mặt, vàng bạc, đá quí
290,363  
330,055  
316,054  
281,946  
280,462  
  Tiền gửi tại NHNN
662,272  
759,067  
1,196,523  
1,626,961  
1,397,034  
6,915,209  
7,053,967  
11,090,950  
11,518,231  
5,325,820  
0  
0  
0  
0  
0  
  Các công cụ chứng khoán phái sinh và các tài sản tài chính khác
0  
0  
0  
33,755  
0  
28,268,153  
27,251,973  
25,930,221  
25,061,907  
23,121,380  
0  
0  
0  
0  
0  
16,211,502  
17,373,459  
18,094,312  
19,125,820  
17,163,167  
862,682  
862,682  
862,682  
865,682  
865,682  
1,374,500  
1,347,138  
1,233,631  
1,182,576  
1,177,258  
0  
0  
0  
0  
0  
9,222,576  
8,222,630  
9,415,304  
9,314,146  
8,467,774  
 
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
63,807,257  
63,200,971  
68,139,677  
69,011,024  
57,798,577  
60,603,596  
59,998,772  
64,902,181  
65,780,459  
54,573,503  
3,203,661  
3,202,199  
3,237,496  
3,230,565  
3,225,074  
  Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0  
  Nợ tiềm tàng và các Cam kết tín dụng