Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Dân (NVB: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Ngân hàng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
68,139,677  
69,011,024  
57,798,577  
59,054,289  
48,406,637  
  Tiền mặt, vàng bạc, đá quí
316,054  
281,946  
280,462  
311,748  
350,554  
  Tiền gửi tại NHNN
1,196,523  
1,626,961  
1,397,034  
2,409,184  
678,757  
11,090,950  
11,518,231  
5,325,820  
7,412,770  
1,967,982  
0  
0  
0  
0  
0  
  Các công cụ chứng khoán phái sinh và các tài sản tài chính khác
0  
33,755  
0  
0  
33,823  
25,930,221  
25,061,907  
23,121,380  
21,373,717  
19,911,304  
18,094,312  
19,125,820  
17,163,167  
15,666,363  
14,285,827  
862,682  
865,682  
865,682  
865,682  
865,682  
1,233,631  
1,182,576  
1,177,258  
1,175,087  
1,175,052  
0  
0  
0  
0  
0  
9,415,304  
9,314,146  
8,467,774  
9,839,738  
9,137,656  
 
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
68,139,677  
69,011,024  
57,798,577  
59,054,289  
48,406,637  
64,902,181  
65,780,459  
54,573,503  
55,829,570  
45,180,474  
3,237,496  
3,230,565  
3,225,074  
3,224,719  
3,226,163  
  Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0