Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Dân (NVB: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Ngân hàng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
69,011,024  
57,798,577  
59,054,289  
48,406,637  
48,380,447  
  Tiền mặt, vàng bạc, đá quí
281,946  
280,462  
311,748  
350,554  
285,713  
  Tiền gửi tại NHNN
1,626,961  
1,397,034  
2,409,184  
678,757  
1,812,435  
11,518,231  
5,325,820  
7,412,770  
1,967,982  
6,421,902  
0  
0  
0  
0  
0  
  Các công cụ chứng khoán phái sinh và các tài sản tài chính khác
33,755  
0  
0  
33,823  
0  
25,061,907  
23,121,380  
21,373,717  
19,911,304  
20,368,030  
19,125,820  
17,163,167  
15,666,363  
14,285,827  
10,046,019  
865,682  
865,682  
865,682  
865,682  
869,994  
1,182,576  
1,177,258  
1,175,087  
1,175,052  
1,168,507  
0  
0  
0  
0  
0  
9,314,146  
8,467,774  
9,839,738  
9,137,656  
7,407,847  
 
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
69,011,024  
57,798,577  
59,054,289  
48,406,637  
48,380,447  
65,780,459  
54,573,503  
55,829,570  
45,180,474  
45,159,697  
3,230,565  
3,225,074  
3,224,719  
3,226,163  
3,220,750  
  Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0