Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Dân (NVB: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Ngân hàng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
72,160,836  
71,841,566  
63,807,257  
63,200,971  
68,139,677  
  Tiền mặt, vàng bạc, đá quí
304,214  
285,896  
290,363  
330,055  
316,054  
  Tiền gửi tại NHNN
866,666  
2,336,309  
662,272  
759,067  
1,196,523  
8,056,810  
9,445,182  
6,915,209  
7,053,967  
11,090,950  
0  
342,618  
0  
0  
0  
  Các công cụ chứng khoán phái sinh và các tài sản tài chính khác
0  
0  
0  
0  
0  
32,965,443  
31,751,339  
28,268,153  
27,251,973  
25,930,221  
20,018  
0  
0  
0  
0  
17,362,949  
15,470,182  
16,211,502  
17,373,459  
18,094,312  
709,682  
709,682  
862,682  
862,682  
862,682  
1,366,804  
1,375,381  
1,374,500  
1,347,138  
1,233,631  
0  
0  
0  
0  
0  
10,508,250  
10,124,977  
9,222,576  
8,222,630  
9,415,304  
 
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
72,160,836  
71,841,566  
63,807,257  
63,200,971  
68,139,677  
68,931,920  
68,623,424  
60,603,596  
59,998,772  
64,902,181  
3,228,916  
3,218,142  
3,203,661  
3,202,199  
3,237,496  
  Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0  
  Nợ tiềm tàng và các Cam kết tín dụng