Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Dân (NVB: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Ngân hàng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
69,555,769  
73,580,578  
72,160,836  
71,841,566  
63,807,257  
  Tiền mặt, vàng bạc, đá quí
350,474  
353,400  
304,214  
285,896  
290,363  
  Tiền gửi tại NHNN
389,253  
753,341  
866,666  
2,336,309  
662,272  
5,446,014  
8,697,670  
8,056,810  
9,445,182  
6,915,209  
0  
0  
0  
342,618  
0  
  Các công cụ chứng khoán phái sinh và các tài sản tài chính khác
29,381  
29,157  
0  
0  
0  
34,346,415  
34,868,448  
32,965,443  
31,751,339  
28,268,153  
13,229  
16,536  
20,018  
0  
0  
15,978,257  
16,637,923  
17,362,949  
15,470,182  
16,211,502  
759,682  
759,682  
709,682  
709,682  
862,682  
1,136,838  
1,124,358  
1,366,804  
1,375,381  
1,374,500  
0  
0  
0  
0  
0  
11,106,226  
10,340,063  
10,508,250  
10,124,977  
9,222,576  
 
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
69,555,769  
73,580,578  
72,160,836  
71,841,566  
63,807,257  
66,347,964  
70,373,980  
68,931,920  
68,623,424  
60,603,596  
3,207,805  
3,206,598  
3,228,916  
3,218,142  
3,203,661  
  Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0  
  Nợ tiềm tàng và các Cam kết tín dụng