Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang (NUE: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
92,734  
 
 
 
 
50,285  
 
 
 
 
10,675  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
37,121  
 
 
 
 
2,380  
 
 
 
 
109  
 
 
 
 
42,449  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
40,749  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
19  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
1,681  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
92,734  
 
 
 
 
30,544  
 
 
 
 
27,410  
 
 
 
 
3,134  
 
 
 
 
62,190  
 
 
 
 
65,295  
 
 
 
 
-3,105  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0