Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang (NUE: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
92,734  
122,558  
 
 
 
50,285  
79,896  
 
 
 
10,675  
14,928  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
37,121  
63,005  
 
 
 
2,380  
1,901  
 
 
 
109  
61  
 
 
 
42,449  
42,662  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
40,749  
40,373  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
19  
0  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
1,681  
2,289  
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
92,734  
122,558  
 
 
 
30,544  
58,660  
 
 
 
27,410  
55,212  
 
 
 
3,134  
3,447  
 
 
 
62,190  
63,898  
 
 
 
65,295  
64,036  
 
 
 
-3,105  
-138  
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0