Công ty cổ phần Dệt - May Nha Trang (NTT: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
912,180  
826,723  
849,698  
859,504  
 
476,660  
382,091  
402,044  
433,397  
 
3,030  
9,244  
3,656  
3,678  
 
500  
670  
800  
900  
 
173,810  
121,030  
151,434  
203,788  
 
296,266  
249,718  
243,913  
223,177  
 
3,055  
1,429  
2,242  
1,855  
 
435,521  
444,632  
447,654  
426,106  
 
76,154  
79,206  
80,532  
80,532  
 
328,143  
339,472  
119,941  
122,680  
 
0  
0  
0  
0  
 
9,795  
7,501  
228,492  
204,356  
 
11,222  
11,222  
11,222  
11,222  
 
10,206  
7,232  
7,467  
7,316  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
912,180  
826,723  
849,698  
859,504  
 
704,041  
619,590  
640,807  
632,310  
 
542,301  
456,778  
450,925  
457,451  
 
161,740  
162,812  
189,882  
174,859  
 
208,139  
207,133  
208,891  
227,194  
 
208,139  
207,133  
208,891  
227,194  
 
0  
0  
0  
0  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0